Now showing items 333-352 of 415

 • Technicko-ekonomické porovnání nekonvenčních technologií AWJ a LBM z hlediska potřeb firmy 

  Malát, Jan
  Předkládaná studie pojednává o technologiích nekonvenčního dělení materiálu se zaměřením na dělení abrazivním vodním paprskem a CO2 laserem. Práce je rozdělena na část teoretickou a experimentální. Teoretická část popisuje ...
 • Technologický postup výroby koncovky brzdové hadice 

  Obůrka, Miloš
  Projekt vypracovaný v rámci inženýrského studia oboru Strojírenská technologie se zabývá návrhem postupu výroby koncovky brzdové hadice z oceli 12010.3 objemovým tvářením za studena. Na základě literární studie problematiky ...
 • Technologie CNC výroby součástí z hliníkových slitin 

  Věrný, Luděk
  Diplomová práce je zpracována na základě konkrétního zadání společnosti AB Komponenty s.r.o. Jádro celé práce představuje návrh technologie výroby součásti BASE CROSSBAR z hliníkové slitiny EN AW 2017 na vertikálním obráběcím ...
 • Technologie řezání plazmovým paprskem 

  Sedlák, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá nekonvenční metodou dělení kovů, konkrétně technologií řezání plazmovým paprskem. V úvodu práce je zpracována literární studie sledující danou problematiku z teoretického hlediska. Jádro práce ...
 • Technologie výroby dveří kolejových vozidel pomocí nových lepících systémů 

  Tesař, Petr
  Diplomová práce se zabývá lepícím procesem, který je dominantní technologií při výrobě dveřních křídel kolejových vozidel. Po nezbytném prostudování základní podstaty lepených spojů jsou dále představeny konstrukční možnosti ...
 • Technologie výroby plastové pružné spony 

  Mikulenka, Martin
  V současné době má plastový průmysl velmi široké využití a to díky možnosti plně automatizovaného procesu či vyšší efektivnosti výroby. Důvodem volby diplomové práce bylo pochopení celé problematiky procesu vstřikování ...
 • Technologie výroby plastového držáku ložisek motoru 

  Svoboda, Vladimír
  Cílem diplomové práce je na základě zadaného tvaru plastového dílce vypracovat rešerši na technologii vstřikování plastů do forem, provést návrh technologického postupu a konstrukce vstřikovací formy včetně potřebných ...
 • Technologie výroby součástí z plastu 

  Špičák, Pavel
  Projekt, vypracovaný v rámci inženýrského studia oboru N2307- 00 Strojírenské technologie, předkládá návrh technologie výroby součásti z plastů- krytky do stolu. V úvodní části studie jsou popsány vlastnosti, rozdělení a ...
 • Technologie výroby součástky konzola 

  Rusník, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá řešením kompletní technologie výroby třískovým obráběním součásti konzola přední hnací nápravy. Konzola je součástí samonosné konstrukce traktoru a je vyráběna v podmínkách velké strojírenské ...
 • Technologie výroby vymezovací podložky 

  Dvořák, Jiří
  Diplomová práce, vytvořená v rámci magisterského studia programu M2I-K Strojní inženýrství, oboru M-STM - Strojírenská technologie a průmyslový management, řeší problém přechodu na samovýrobu dříve nakupovaných vymezovacích ...
 • Teoretické řešení pneumobilu 

  Stodolák, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá teoretickým řešením vozidla poháněného stlačeným vzduchem. V první části je popsána soutěž vozů poháněných stlačeným vzduchem, která se pořádá každoročně v Maďarsku, odkud pochází myšlenka ...
 • Teoreticko-experimentální stanovení měrné energie vířivého čerpadla 

  Dančák, Zdeněk
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou vířivých čerpadel. Odvozená rovnice měrné energie je doplněna dalšími vztahy a výsledky provedených CFD výpočtů. Velká pozornost je věnována především mechanismu přenosu energie ...
 • Tepelný a pevnostní výpočet výměníku 

  Jedlička, Rostislav
  Hlavním úkolem diplomové práce je návrh topného výměníku. Výměník má být dvoucestný na straně vody a s integrovaným chladičem parovzdušné směsi. Další úkoly jsou tepelný výpočet, určení tlakové ztráty, pevnostní dimenzování ...
 • Termodynamická metoda stanovení účinnosti vodního stroje. 

  Mizera, Ladislav
  V diplomové práci jsou obsaženy základní informace o termodynamické metodě stanovení účinnosti vodních strojů. V první části je stručně uveden celkový náhled na nejpoužívanější metody pro určení účinnosti vodních strojů. ...
 • Tester pružin a tlumičů 

  Šulák, Jakub
  Tato práce se zabývá problematikou pružin a tlumičů. Zaměřuje se na jejich rozdělení, charakteristiky a zkoušení. V hlavní části této práce je popsán konstrukční návrh a dimenzování rozměrů zařízení pro měření charakteristik ...
 • Topologicko-geometrický návrh a deformačně-napjatostní analýza tvaru disku železničního kola pro různé provozní podmínky na základě analýz LELM 

  Brabenec, Ladislav
  Diplomová práce se zabývá problematikou chování železničního kola porušeného trhlinou. Cílem práce bylo provést deformačně napěťovou analýzu neporušeného kola a lomovou analýzu kola s primární přímou trhlinou. Řešení ...
 • Trigenerace v areálu Technická 2 

  Sukup, Jan
  Práce uvádí způsoby společné výroby elektřiny, tepla a chladu a popisuje jejich základní principy. Dále jsou rozebrány zejména způsoby chlazení. Je popsáno princip kompresorového, jednostupňového absorpčního a dvoustupňového ...
 • Třískové hospodářství obráběcího stroje 

  Hon, Pavel
  Tato práce je rozdělena do tří částí – teoretický přehled součástí třískového hospodářství, návrh třískového hospodářství zadaného výrobního úseku a návrh konstrukce třískového dopravníku pro zadaný obráběcího stroje. ...
 • Tvarová optimalizace klikového hřídele leteckého motoru 

  Vopařil, Jan
  Práce popisuje rozmanitost a šíři problematiky spjaté s klikovými hřídeli spalovacích motorů. Charakterizuje jednotlivé faktory ovlivňující jejich tvar a velikost a vybrané poznatky přenáší do návrhu klikové hřídele ...
 • Určení pracovního bodu či pracovní oblasti spolupracujících hydrodynamických čerpadel 

  Sůkal, Jaroslav
  Cílem diplomové práce je vytvoření programového nástroje, který by projektantům usnadnil práci při návrhu potrubního systému. Program je schopen stanovit pracovní parametry čerpacích jednotek (průtok, dopravní výška, příkon, ...