Zobrazují se záznamy 428-447 z 507

 • Určení pracovního bodu či pracovní oblasti spolupracujících hydrodynamických čerpadel 

  Sůkal, Jaroslav
  Cílem diplomové práce je vytvoření programového nástroje, který by projektantům usnadnil práci při návrhu potrubního systému. Program je schopen stanovit pracovní parametry čerpacích jednotek (průtok, dopravní výška, příkon, ...
 • Určení technologie lisování plechového dílu 

  Blažek, Miroslav
  Diplomová práce se zabývá výpočtem a návrhem geometrie funkčních částí nástroje za účelem eliminace odpružení plechového dílu nepravidelného tvaru. V práci je ukázána jedna z možných cest použití FEM simulace procesu a 3D ...
 • Uzlovací stroj pro střeva, návrh zařízení a jeho automatického řízení 

  Šimeček, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a stavbou prototypového zařízení do potravinářského průmyslu, které slouží k uzlování párkových střev. Tento uzel se vyrábí na nejedlém párkovém střevě, ze kterého se řásní roubík. ...
 • Únavové charakteristiky hořčíkové slitiny AZ31 po korozní degradaci 

  Horynová, Miroslava
  Předmětem této diplomové práce je hodnocení cyklické odezvy a únavového chování hořčíkové slitiny AZ31 v základním stavu a po korozní degradaci v mlze neutrálního 5% roztoku NaCl po dobu 480 a 1000 hodin. V práci je hodnocena ...
 • Úprava atmosférického motoru na motor přeplňovaný 

  Fajkus, Martin
  Práce se zabývá přestavbou atmosférického motoru formule student na motor přeplňovaný. Konstrukční úpravy byly provedeny na základě výpočtů a znalostí dané problematiky. Vstupní data byla získána mnoha způsoby, od skenování ...
 • Vestavby v savce vírové turbiny 

  Kilian, Ondřej
  Diplomová práce má za úkol navrhnout a zkoumat vestavby v savce Vírové turbiny. V první části práce je definován účel použití savek, ukázka výpočtu energetického zisku savky a stanovení její účinnosti. Dále je zkoumán ...
 • Vestavěný řídicí systém pro autonomní mobilní robot 

  Hrbáček, Jan
  Diplomová práce se zabývá návrhem a realizací vestavěného řídicího systému určeného pro autonomní mobilní robot Advee. Řídicí systém tvoří vrstvu abstrakce mezi hardwarovými prostředky robotu a vyššími vrstvami řízení, ...
 • Větrací a chladicí systém bytu v panelovém domě 

  Vrbický, Jiří
  Diplomová práce se skládá z teoretické části, která se zabývá používanými větracími systémy, způsoby zpětného získávání tepla a popisuje základní typy klimatizačních systémů. Následující část se věnuje návrhu větracího ...
 • Větrná elektrárna ve vybrané lokalitě 

  Dohnal, Petr
  Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku větrných elektráren. Jsou zde popsány výhody a nevýhody větrných elektráren a jejich dopady na životní prostředí. Byl proveden výběr lokality pro větrnou elektrárnu, výběr ...
 • Vidle pro manipulaci s kulatinou 

  Seďa, Marek
  Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem vidlí pro manipulaci s dřevěnou kulatinou jako přídavné zařízení pro traktor Zetor Forterra o zadané nosnosti 1200 kg. Práce je zaměřena především na konstrukční návrh rámu a ...
 • Viskózní tlumič torzních kmitů čtyřválcového vznětového motoru 

  Bůžek, Václav
  Práce se věnuje návrhu hnacího ústrojí čtyřdobého řadového čtyřválcového vznětového motoru a analýze vlastního a vynuceného torzního kmitání klikové hřídele pro zjištění vhodných parametrů viskózního tlumiče torzních kmitů. ...
 • Vizualizace výrobních podkladů ve firmě IFE Brno 

  Hudec, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá vlivem efektivity vizualizace při zpracování pracovních postupů. Jsou zde stručně popsány základní programy, pomocí nichž se vytváří pracovní postup ve firmě IFE. Na příkladu součásti a ...
 • Vlastní tvary vírového proudění 

  Jízdný, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá studiem dynamiky vírového proudění. Vírové proudění se v hydraulických strojích vyskytuje poměrně často (např. vírový cop v sací troubě vodní turbíny) a mnohdy negativně ovlivňuje jejich ...
 • Vliv laserového útoku na práci pilota 

  Rind, Pavel
  V posledních letech byly zaznamenány případy ozáření posádek letadel laserovým paprskem. Z pohledu bezpečnosti letu a zdraví posádky letadla se jedná o velmi závažnou událost. V případě, že je lidské oko vystaveno laserovému ...
 • Vliv povrchu na pevnost lepeného spoje 

  Trhoň, Vojtěch
  Předkládaná diplomová práce je rozdělena do dvou částí. V první části, která je rešeršního charakteru, jsou zpracována tyto témata: teorie lepení, úprava lepených ploch, rozdělení lepidel, použití lepidel v dopravním ...
 • Vliv rozměrového účinku na integritu povrchu při vystružování s využitím moderní vystružovací hlavice MT3 

  Rybařík, Jaroslav
  Cílem této práce je navržení, provedení a vyhodnocení experimentu, který ověří vliv rozměrového účinku na vybrané parametry integrity povrchu. Experiment byl prováděn vysokoproduktivní vystružovací hlavicí MT3 firmy ...
 • Vliv speciálních materiálů na vlastnosti měřících zařízení 

  Táfl, Josef
  Nové materiály používané při konstrukci měřidel jsou sice drahé, ale mají významný vliv na kvalitu a metrologické vlastnosti. Práce vyhodnocuje vliv těchto materiálů na zvýšení jakosti konkrétního měřidla.
 • Vliv velikosti vneseného tepla na vybrané vlastnosti svaru jemnozrnné oceli. 

  Urban, Vratislav
  Diplomová práce se zabývá charakteristikou jemnozrnných ocelí, volbou technologii svařování jemnozrnných ocelí a vlivem vneseného tepla na vybrané vlastnosti svaru. Byla studována mikroskopická struktura sváru a jeho pevnost ...
 • Vyhodnocení materiálových charakteristik při statických a dynamických zkouškách 

  Riesner, Jan
  Projekt vypracovaný v rámci inženýrského studia oboru M-STG popisuje charakteristiky plastičnosti nežíhaných materiálů E 235, E 190 a E 220 získané statickými a dynamickými zkouškami. Na základě literární studie byl proveden ...
 • Vyhodnocování účinnosti strojů pro zabezpečení výrobního úkolu 

  Bednář, Martin
  Diplomová práce se zabývá analýzou a vyhodnocením dat a to vzhledem k efektivnosti obráběcích strojů a jejich údržby. V teoretické části je v první části popsána technická obsluha výroby. V druhé části teoretického rozboru ...