Now showing items 101-120 of 320

 • Modelování energetického zdroje a plánování jeho provozu s využitím pokročilých matematických metod 

  Benáčková, Jana
  Tato práce se zabývá návrhem ekonomicky efektivního využití biomasy při spoluspalování s uhlím pro reálnou teplárnu, jejímž požadavkem bylo optimální využití stávající palivové základny a naplánování ročního provozu vzhledem ...
 • Modelování prostředí v kabině osobního automobilu 

  Tuka, Ján
  Diplomová práca sa zaoberá problematikou hodnotenia kvality vnútorného prostredia kabíny osobného automobilu so zameraním sa na tepelnú pohodu pasažierov. Teoretická časť obsahuje základy prenosu tepla, rozbor aspektov ...
 • Modely a přístupy v oblasti počítačové simulace procesů 

  Čech, Michal
  Diplomová práce se zabývá počítačovou simulací procesů v oblasti energetického využití odpadů a biomasy. Úvodní část práce je věnována problematice využití energie z biomasy a odpadů, stěžejním aparátům energetických systémů ...
 • Modely stochastického programování pro inženýrský návrh 

  Hrabec, Dušan
  Stochastické programování a optimalizace jsou velmi užitečné nástroje pro řešení široké škály inženýrských úloh zahrnujících neurčitost. Diplomová práce se zabývá stochastickým programováním a jeho aplikací při řešení ...
 • Modernizace brzdového stanoviště pro spalovací motory 

  Vévoda, Antonín
  Obsahem diplomové práce je návrh modernizace brzdového stanoviště v motorové zkušebně Ústavu automobilního a dopravního inženýrství. Hlavní část práce je zaměřena především na konstrukční návrh jednotlivých komponent pro ...
 • Moderní metody regulace otopných soustav 

  Machala, Martin
  Předmětem práce jsou moderní metody regulace otopných soustav. Jsou vysvětleny základní principy regulace a zmapovány metody regulace zdrojů a spotřebičů tepla. Je navržena otopná soustava rodinného domku se dvěma variantami ...
 • Moderní řezné nástroje pro zapichování a upichování 

  Poláčková, Naděžda
  Diplomová práce se zabývá moderními řeznými nástroji pro zapichování a upichování. Hlavní částí tohoto projektu je analýza sil při zapichování za použití dvou typů utvařečů třísky, a jejich vliv na tvar třísky.
 • Modulární absorpční oběh 

  Honka, Pavel
  Diplomová práce je zaměřena na chladící oběhy, konkrétně oběhy absorpční. Práce je rozdělena na několik částí, podle řešených problémů. V první části se zabýváme principem a využitím chladících oběhů v praxi, jejich zapojením ...
 • Možnosti regulace vneseného tepla - experimentální ověření 

  Mášová, Pavla
  Diplomová práce, vypracovaná v rámci magisterského studia oboru Strojírenská technologie, se zabývá různými možnostmi svařování, kterými lze regulovat množství vneseného tepla do svaru. Pro experimentální ověření je zvolen ...
 • Možnosti systému Sinumerik 840D při programování obráběcích strojů 

  Hrabal, Josef
  Diplomová práce se zabývá možnostmi systému Sinumerik 840D v aplikacích na soustružnických centrech. V první části je práce zaměřena na metody NC programování a hlavně na popis a ovládání daného řídícího systému pomocí ...
 • Možnosti systému Sinumerik při programování CNC obráběcích strojů 

  Kulenda, Martin
  Diplomová práce začleňuje řídicí systém Sinumerik 840D mezi v praxi nejpoužívanější řídicí systémy CNC obráběcích strojů. V první části diplomové práce jsou rozebrány metodiky NC programování, které jsou vztaženy pouze k ...
 • Možnosti systému Sinumerik při programování obráběcích strojů 

  Legutký, Lukáš
  Diplomová práca je zameraná na poukázanie možností systému Sinumerik pri programovaní CNC strojov. Úvodná časť v sebe obsahuje históriu vývinu riadiaceho systému Sinumerik a rôzne metódy programovania od najstarších až po ...
 • Možnosti uplatnění moderních metod při výrobě prototypových odlitků 

  Šmíd, Jiří
  Úvod diplomové práce je zaměřen na přehled používaných technologií v oblasti slévárenství. Jsou zde také popsány principy jednotlivých metod, přičemž metoda FDM je rozebrána podrobněji. Tato metoda byla následně použita v ...
 • Navigace robotu pomocí grafových algoritmů 

  Čížek, Lubomír
  Tato práce se zabývá plánováním cesty robota pomocí grafových algoritmů. Její teoretická část se zabývá základními přístupy plánování cesty robota a věnuje bližší pohled na různé metody grafových algoritmů. V druhé části ...
 • Navržení vhodných technologií výroby zadané ploché součásti z plechu 

  Chaloupková, Lucie
  Projekt vypracovaný v rámci inženýrského studia oboru 2303T002 předkládá návrh vhodných technologií výroby zadané ploché součásti z ocelového plechu 11 375. V práci je zpracováno několik variant výroby a to: výroba na ...
 • Náhrada stávajícího zdroje vytápění průmyslového objektu 

  Novák, Jan
  Cílem této diplomové práce je zpracování návrhu pro rekonstrukci centrální výtopny průmyslového areálu. V rešeršní části je stručně popsán vývoj teplárenství, rozdělení kotlů a podmínky pro výběr vhodného zdroje tepla pro ...
 • Návrh a optimalizace prostoru hydrostatické kapsy 

  Minář, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukční optimalizací hydrostatických saní portálového obráběcího centra řady FRU výrobce TOS Kuřim. V první části je provedena studie současného nasazení hydrostatického vedení v oblasti ...
 • Návrh a výpočet výměníku spaliny -vzduch 

  Kóša, Štefan
  Tato závěrečná práce se zabývá návrhem tepelného výměníku pro jednotku s plynovou turbínou. Natlakovaný vzduch z kompresoru je ohříván spalinami vzniklými zplyňováním a následním spalováním dřevné biomasy. Ohřátý vzduch ...
 • Návrh bezsynchronní převodovky závodního automobilu 

  Pokorný, Lukáš
  Diplomová práce je zaměřena na návrh vhodné přestavby automobilové převodovky určené pro závodní automobil. Popisuje jednotlivé kroky nutné k vytvoření výsledného řešení. Dále popisuje práci se 3D scannerem ATOS a softwarem ...
 • Návrh dálničniho osobního vozidla na elektrický pohon 

  Přikryl, Karel
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem koncepce automobilu na elektrický pohon. Nejdříve byla řešena dynamika vozidla v programu MathCad. Ze získaných výsledků byly vybrány komponenty. Následně proběhl návrh koncepce ...