Now showing items 194-213 of 415

 • Návrh technologie výroby svorkovnice přístroje z plastu 

  Adamiec, Pavel
  Diplomová práce se zabývá návrhem výroby svorkovnice pomocí technologie vstřikovaní plastů. V první teoretická část práce obsahuje obecné informace o problematice vstřikovaní plastů a vstřikovaní s kovovými zálisky. Druhou ...
 • Návrh technologie výroby tvarované duté nádoby 

  Fabík, Pavel
  Projekt vypracovaný v rámci magisterského studia oboru M2-P, předkládá návrh technologie výroby duté součásti z plechu DX53D+Z275N+NC s otvory plošným tvářením. Pro výrobní dávku 225 000 ks za rok, je na základě literární ...
 • Návrh trenažéru přistání na padákovém kluzáku 

  Wertheimer, Pavel
  Trénink přistávání na padákovém kluzáku je velice neefektivní, protože každý let potřebuje dlouhou přípravu. Školy paraglidingu proto hledají alternativu pro výcvik začínajících pilotů. Řešením je trenažér létání na padákovém ...
 • Návrh větracího systému rodinného domu 

  Hrbata, Jiří
  Diplomová práce pojednává o návrhu větracího systému pro nízkoenergetický rodinný dům. Součástí je souhrnné pojednání o důvodech a potřebách větrání a také jsou zde uvedeny principy větracích systému používaných pro rodinné ...
 • Návrh vtokových soustav při výrobě voskových modelů za pomoci numerické simulace 

  Vaščák, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá problémem navrhování vtokového systému při výrobě voskových modelů za pomoci numerické simulace. Byla vytvořena optimální numerická simulace pro vstřikování voskové směsi, optimalizována na ...
 • Návrh vytápění a ohřevu teplé vody v rodinném domě 

  Záboj, Jakub
  Cílem diplomové práce je navrhnout systém vytápění a ohřevu teplé vody pro rodinný dům, dle výkresové dokumentace poskytnuté architektkou objektu. Na žádost investora objektu bude jako primární varianta uvažováno podlahové ...
 • Návrh výroby tělesa plynového analyzátoru s využitím metody Direct Metal Laser Sintering 

  Říčan, Daniel
  Tato diplomová práce se zabývá možností výroby plynového analyzátoru technologií Rapid Prototyping a to metodou Direct Metal Laser Sintering. V teoretické části je popsána stávající výroba součásti ve společnosti Frentech ...
 • Návrh zařízení pro termomechanickou předúpravu BRO 

  Kolařík, Ivo
  Hlavním cílem této diplomové práce je vypracování konstrukčního návrhu zařízení pro termomechanickou předúpravu biologicky rozložitelných odpadů. Důležitým aspektem při návrhu je zohlednění platné legislativy určující ...
 • Návrh zařízení pro vyvolání opakovatelného průběhu krouticího momentu při zkouškách řízení vozidla 

  Novák, Pavel
  Cílem této práce je navrhnout brzdné zařízení s velkou opakovatelností a reprodukovatelností, které má sloužit k analýze systému měření. Práci jsem vypracoval ve spolupráci s firmou TRW-DAS Dačice a.s. Na začátku jsem ...
 • Návrh zatahovacího podvozku pro letoun NG4 

  Bartoněk, Jaroslav
  Diplomová práce popisuje návrh způsobu zatahování podvozku pro ultralehký letoun NG-4. Jejími hlavními částmi jsou popis všeobecného principu zatahování, návrh kinematiky, výpočet zatížení a pevnostní kontrola, volba ...
 • Nekonveční metody svařování tvářených slitin hořčíku 

  Klimčáková, Kateřina
  Diplomová práce je zaměřena na posouzení možností svařování tvářených slitin hořčíku konvenčními i nekonvenčními metodami. Byly k dispozici tvářené slitiny hořčíku AZ31, AZ61, ZE10 a ZE41, které byly svařeny metodami ...
 • Nekonvenční metoda obrábění vodním paprskem 

  Prax, Ondřej
  Diplomová práce obsahuje literární rešerši zabývající se nekonvenční technologií vodního paprsku. První část je věnována rozboru technologie vodního paprsku a možných způsobů řízení a zadávání dat. Na ni navazuje kapitola ...
 • Nekonvenční technologie laserového řezání 

  Indra, Jaroslav
  Práce se zabývá technologií laserového řezání. Počátek je věnován obecnému popisu laserové technologie a rozdělení laserů do základních skupin. Následná část zmiňuje možné průmyslové využití laserového paprsku, a to především ...
 • Nestacionární pohyb tuhého tělesa v kapalině 

  Kubo, Miroslav
  Tato diplomová práce se zabývá výpočtem přídavných účinků na zadané tuhé těleso od proudu ideální kapaliny. Jsou zde odvozeny rovnice pro výpočet účinků při translačním, nebo torzním kmitání a následný výpočet složek jejich ...
 • Nízkoenergiový rozptyl iontů inertních plynů na zlatých strukturách 

  Joch, Vítězslav
  Tato diplomová práce se zabývá srovnáním experimentálních a simulovaných výsledků nízkoenergiového rozptylu iontů. Teoreticky popisuje principy nízkoenergiového rozptylu iontů a spektrometr na Ústavu fyzikálního inženýrství. ...
 • Nízkoteplotní úprava bioplynu 

  Hřebíček, Martin
  Cílem této diplomové práce je problematika nízkoteplotního čištění bioplynu. Má stručně seznámit čtenáře s technologií výroby bioplynu a možností jeho využití. Uvést požadavky na nízkoteplotní úpravu a čištění bioplynu pro ...
 • Nová metodika testování na lince 

  Zuhla, Michal
  Tato diplomová práce je zaměřena na testovací pracoviště na montážní lince nástupních schodů a ramp pro kolejová vozidla. Jsou zde popsány jednotlivé činnosti a problematika související s testováním těchto produktů. Dále ...
 • Numerická simulace navařování ložiskových čepů turbínových rotorů 

  Tkaný, Jan
  Diplomová práce vypracovaná v rámci magisterského studia M-STG Strojírenská technologie řeší problematiku simulací při navařování ložiskových čepů turbínových rotorů. Na práci bylo pohlíženo jako na přípravné práce před ...
 • Numerické modelování chování částicového kompozitu se sesíťovanou polymerní matricí 

  Máša, Bohuslav
  Diplomová práce se zabývá stanovením makroskopického chování částicového kompozitu se sesíťovanou polymerní matricí zatíženého tahem. Hlavním cílem práce je určení mechanických vlastností kompozitu při tahovém zatížení za ...
 • Numerické modelování soutoku proudu v rozvětvení tvaru T. 

  Míčka, Martin
  Hlavním cílem této diplomové práce je provedení numerického modelování soutoku proudů v rozvětvení tvaru T pomocí programu Fluent. Modelování je provedeno pro různé poměry průtoků při stacionárním proudění. Z výpočtů jsou, ...