Now showing items 353-372 of 491

 • Simulace řízení provozu teplovodu s dlouhým potrubím 

  Seriš, Richard
  Cieľom tejto diplomovej práce je zpracovať simulačný model riadenia teplovodu v prostredí Matlab/Simulink. Model má zjednodušene zodpovedať reálnemu teplovodu Mělník – Praha. Na vytvorenom modely je následne simulované ...
 • Simulace vlivu zeměpisné orientace na letní klimatickou zátěž vysoce prosklených kancelářských prostor 

  Soudek, Ondřej
  Předmětem diplomové práce je simulace tepelné zátěže vysoce prosklené administrativní budovy společnosti Microsoft na Vyskočilově ulici v Praze. Na základě simulace jsou porovnávány vlivy zeměpisné orientace prosklených ...
 • Simulátor Hertzova kontaktu 

  Marek, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukcí experimentální aparatury, která využívá fázově řízenou interferometrii pro studium reálných kontaktů in-situ. Jedná se o inovativní přístup řešení kontaktních úloh, který nebyl ...
 • Sledování vybraného objektu v dynamickém obraze 

  Klvaňa, Marek
  Tato diplomová práce se zabývá popisem a implementací algoritmů pro obecné sledování objektu v dynamickém obraze. Jsou zde představeny sledovací algoritmy Mean shift a Continuously adaptive mean shift, které reprezentují ...
 • Smíšený tepelný cyklus 

  Tkachuk, Andriy
  Tato diplomová práce navazuje na stejnojmennou bakalářskou práci. Zabývá se smíšeným tepelným cyklem, jehož hlavní předností je vysoká účinnost a snadné odloučení CO2 pro jeho uskladnění a další použití. Diplomová práce ...
 • Snižování hluku počítačů obkládáním stěn zvukoizolačními materiály a regulací otáček ventilátorů 

  Kunovský, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá šířením hluku v počítačové skříni, vyzařováním hluku do okolí, vlivem tvaru geometrie a velikosti počítačové skříně na vyzařovaný hluk z počítače, vlivem umístění ventilátoru v počítačové ...
 • Software pro řízení hmotnostního spektrometru a nanášecího zařízení 

  Ertl, Lukáš
  Předložená diplomová práce se zabývá návrhem a realizací řídících aplikací pro nanášecí zařízení a hmotnostní spektrometr. V práci je popsán princip činnosti těchto zařízení a jejich hardwarové specifikace. Popis postupu ...
 • Souřadnicová CNC vrtačka 

  Drlík, Michal
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací CNC vrtačky. Zaměření této práce je rozděleno na tři části. Návrh mechanické konstrukce a návrh elektrického schématu a jeho realizace pomocí průmyslových součástí. Návrh exportu ...
 • Soustava Fabry-Perotova a Michelsonova interferometru pro měření délek s femtosekundovým laserem 

  Vémola, Tomáš
  Tato práce se zabývá návrhem komparačního interferometru. Jedná se o soustavu dvou interferometrů, Michelsonova a Fabryho-Pérotova. Účelem této sestavy je vzájemně po- rovnat výsledky délkových měření těchto interferometrů. ...
 • Spalování čistírenských kalů s přídavkem alkálií 

  Urban, Václav
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku spalování čistírenských kalů a vlivu vápence na tvorbu emisí. V práci jsou popsány způsoby spalování čistírenských kalů a možnosti čištění spalin. Součástí práce je návrh a popis ...
 • Spalování kapalných paliv z obnovitelných zdrojů 

  Nejezchleb, Radek
  Práce se zabývá spalováním kapalných biopaliv a jejich využitelností jako paliva pro energetické jednotky o menších tepelných výkonech. V úvodu práce je provedena rešerše základních potenciálně využitelných kapalných ...
 • Spektrální vlastnosti bazilární membrány v kochley vnitřního ucha 

  Jozíf, Lukáš
  Tato diplomová práce si klade za cíl ověření funkce kochley jako frekvenčního analyzátoru na základě výpočtového modelování makro-mechaniky v kochley metodou MKP. Zaměřuji se na zjištění spektra bazilární membrány, které ...
 • Srovnání MKP modelů spojů 

  Hlaváč, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou srovnávání náhradních zjednodušených modelů spojů používaných v rámci komplexních MKP modelů s podrobnými modely detailů spojů. Jedná se především o šroubové spojení s běžným a ...
 • Srovnání svarů vytvořených CO2 laserem a vláknovým laserem 

  Leidorf, Michal
  Projekt vypracovaný v rámci inženýrského studia porovnává technologie svařování CO2 laserem a vláknovým laserem, svary budou provedeny za stejných svařovacích podmínek na dvou materiálech (S235JRG2 a X5CrNi 18-10), za ...
 • Stabilita charakteristiky odstředivého čerpadla 

  Kollár, Martin
  Předložená diplomová práce obsahuje teoretický rozbor charakteristik odstředíveho čerpadla, podmínky stability Y(Q) charakteristiky, výpočet charakteristiky ßč(ns), úpravy vedúce k stabilizaci spirálního telesa a oběžného ...
 • Stabilita procesu výroby železničních podkladnic. 

  Szmek, Tomáš
  Diplomová práce je zaměřena na monitorování výrobního procesu s využitím nástrojů statistické regulace SPC. Je koncipována jako návod k zavedení a používání regulačních diagramů v procesu výroby žebrových podkladnic, což ...
 • Stanovení nejistoty měření 

  Adamec, Martin
  Tato diplomová práce je zaměřena na problémy nejistoty měření a to především na jejich stanovení a určení na praktické úloze. Práce je složena ze tří částí. Teoretická část řeší problematiku týkající se nejistot na teoretické ...
 • Stanovení podmínek porušení bi-materiálových vrubů při kombinovaném módu zatížení 

  Kopp, Dalibor
  V případě odhadu kritického zatížení vrubů složených ze dvou materiálů se v rámci zobecnění lineární elastické lomové mechaniky vychází z předpokladu převažujícího normálového módu zatěžování. Z toho se vychází i při ...
 • Stanovení ztrát při nestacionárním proudění kapaliny v trubici 

  Svoboda, Jakub
  Tato práce je zaměřena na řešení hydraulických ztrát při nestacionárním proudění kapaliny v trubici, jak pro laminární, tak i turbulentní režim proudění v hydraulicky hladkém potrubí. Pro nestacionární proudění je předpokládán ...
 • Statistická analýza rozdělení extrémních hodnot pro cenzorovaná data 

  Chabičovský, Martin
  Diplomová práce se zabývá rozdělením extrémních hodnot a cenzorovanými výběry. V teoretické části je popsána metoda maximální věrohodnosti, typy cenzorovaných výběrů a je definováno rozdělení extrémních hodnot. V práci ...