Now showing items 373-392 of 415

 • Využití metod stochastického programování pro hodnocení investic v energetických zdrojích 

  Šomplák, Radovan
  Diplomová práce se zabývá vyhodnocením strategického investování do výstavby zařízení pro energetické využití odpadů s možností napojení na síť CZT (centrální zásobování teplem). Cílem je najít ekonomicky výhodné řešení ...
 • Využití moderních technologií při výrobě ploché součásti z plechu 

  Kohoutová, Zuzana
  Projekt vypracovaný v rámci magisterského studia oboru 2303T002 předkládá využití moderních technologií při výrobě ploché součásti z plechu z materiálu 11 373. Práce je zaměřena na tváření kovů za studena- stříhání. Na ...
 • Využití netradičních materiálů ve stavbě svislých soustruhů 

  Augustin, Petr
  Vymezenou problémovou oblastí diplomové práce je nahrazení součásti z tradičních materiálu materiálem netradičním. TOSHULIN a.s. se sídlem v Hulíně, s výrobou svislých soustruhů. Cílem práce je teoreticko-praktické zpracování ...
 • Využití profesionálního softwaru HTRI při návrhu výměníku tepla 

  Šimeček, Tomáš
  Cílem diplomové práce bylo seznámení se s komerčním programem HTRI, který je určen k návrhu a kontrole zařízení na výměnu tepla. S jeho pomocí pak byly navrženy a / nebo zkontrolovány celkem čtyři druhy výměníků tepla a ...
 • Využití simulace pro predikci vad a hodnocení vlastností u tlakově litých odlitků z Al slitin 

  Morávková, Jitka
  Cílem této závěrečné práce je srovnání množství porezity v hliníkovém odlitku pomocí slévárenského simulačního programu v tlakově litém hliníkovém odlitku. Odlitky bloku motoru byly vyrobeny dvěma způsoby: vysokotlakým ...
 • Využití tensegritních struktur pro modelování mechanického chování hladkých svalových buněk 

  Bauer, David
  Tato diplomová práce se zabývá výpočtovým modelováním mechanických zkoušek hladkých svalových buněk. Hlavním cílem je vytvořit výpočtový model buňky, simulovat na něm jednoosou tahovou zkoušku a upravit model tak, aby více ...
 • Výcvik dopravních pilotů 

  Müller, David
  Tato diplomová práce má za účel poukázat na obtížnost a různé metody výcviku dopravních pilotů. Zároveň může sloužit jako návod pro kohokoliv, kdo by se chtěl stát dopravním pilotem a s létáním se doposud nesetkal. Dále ...
 • Výměníky tepla Sodík - Oxid uhličitý pro JE se sodíkem chlazeným rychlým reaktorem (SFR) 

  Foral, Štěpán
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem výměníku tepla sodík-oxid uhličitý. V první části je provedeno porovnání trubkových výměníků tepla s tepelnými výměníky typu PCHE. Dále byl vybrán trubkový výměník tepla s vnitřně ...
 • Výpočtová analýza hybridního litino-kompozitového smykadla obráběcího centra TM 2000 

  Zbožínek, Martin
  Cílem předložené práce bylo provedení výpočtové analýzy hybridní (litino-kompozitové) konstrukce smykadla a srovnání výsledků se současnou celokovovou verzí. Byla provedena statická a modální analýza a analýza odezvy na ...
 • Výpočtová analýza napjatosti turbinové lopatky 

  Klement, Jan
  Tato diplomová práce navazuje na práci Ing. Damborského a zabývá se deformačně napěťovou a dynamickou analýzou rotorové lopatky, která je součástí poslední řady nízkotlakého stupně parní turbiny. V první části je vypočteno ...
 • Výpočtové modelování interakce kmitajících hlasivek s proudem vzduchu 

  Pavlica, Ondřej
  Práce se zabývá vytvořením výpočtového modelu funkce lidských hlasivek. Algoritmus výpočtu zahrnuje interakci hlasivek s proudem vzduchu. Součástí práce jsou modální analýzy strukturního a akustického prostředí, rešeržní ...
 • Výroba a vady masivních odlitků 

  Vymazal, Aleš
  Cílem diplomové práce je provést v provozních podmínkách analýzu stávající technologie pro konkrétní odlitek ložiska. Vyráběný slévárnou oceli ŽĎAS a.s., Žďár nad Sázavou. Po navržení změn v technologickém postupu provést ...
 • Výroba dílů technologií DMLS a jejich porovnání s jinými konvenčními technologiemi z hlediska ekonomické náročnosti 

  Sekerka, Vít
  Tato diplomová práce pojednává o technologii založené na postupném tavení velmi jemných vrstev kovového prášku pomocí laserového paprsku. Jsou zde vysvětleny a popsány základní pojmy týkající se technologie Rapid Prototyping, ...
 • Výroba dveřní petlice sdruženým nástrojem 

  Petřek, Pavel
  Projekt vypracovaný v rámci inženýrského studia oboru M-STG předkládá návrh technologie výroby součásti z ocelového plechu S195T stříháním a ohýbáním. Na základě literární studie byl navržen sdružený nástroj pracující ve ...
 • Výroba kotevního prvku 

  Isakidis, Petr
  Projekt vypracovaný v rámci magisterského studia programu M2I-K předkládá technologii pro výrobu kotevního prvku z ocelového plechu 11 321.1. Na základě literární rešerže byla zvolena optimální technologie stříhání a ...
 • Výroba krytu řemenového převodu 

  Rösner, Michal
  Diplomová práce předkládá návrh výroby krytu řemenového převodu z materiálu s označením dle ČSN 411320.21, o tloušťce 1,5 mm v sérii 10 000 kusů. Na základě způsobu výroby součásti je v práci představena problematika tažení, ...
 • Výroba mostního bednění PREWAG 

  Chalupa, Karel
  Diplomová práce obsahuje návrh výrobní dokumentace nutné pro výrobu ocelového svařence PREWAG. Zabývá se konstrukčním provedením, návrhem svarů, technologickým a svařovacím postupem výroby. Obsahuje vybranou výkresovou ...
 • Výroba objímky 

  Suchomel, Svatoslav
  Práce obsahuje návrh technologie výroby objímky z plechu 11 373.1 o tloušťce 1,5 mm v požadovaném počtu 360000 ks ročně. Z možných variant výroby je zvolena výroba stříháním a ohýbáním v postupovém sdruženém nástroji. Na ...
 • Výroba ohýbaného profilu sdruženým nástrojem 

  Kummer, Michal
  Diplomová práce se zabývá návrhem technologického postupu výroby regálové spojky z materiálu 11 321, vyráběné technologiemi stříhání a ohýbání. Práce popisuje rozbor problematiky stříhání a ohýbání, výpočet a návrh výrobního ...
 • Výroba optických zrcadel pro vysokofrekvenční antény 

  Muzikant, Dušan
  Tato práce se zabývá problematikou výroby vysokofrekvenčních eliptických a hyperbolických optických zrcadel, které tvoří jednu z nejdůležitějších funkčních součástí parabolických satelitů určených pro největší a na světě ...