Now showing items 1-20 of 491

 • Nekonvenční technologie laserového řezání 

  Indra, Jaroslav
  Práce se zabývá technologií laserového řezání. Počátek je věnován obecnému popisu laserové technologie a rozdělení laserů do základních skupin. Následná část zmiňuje možné průmyslové využití laserového paprsku, a to především ...
 • Přesnost bezdotykového měření teploty 

  Horák, Ladislav
  Diplomová práce je zaměřena na vliv správného nastavení parametru emisivity, který je závislý na teplotě, vlnové délce a dalších vlivech okolního prostředí. Pro zkoumání parametru byl pořízen infračervený (IR) bezdotykový ...
 • Realizace montážní linky ventilů AdBlue 

  Kozelský, Aleš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací montážní linky 2/2 sedlového ventilu pro sektor komerčních vozidel. Návrh je proveden v Autodesk Inventoru. Práce popisuje jednotlivé fáze a cíle projektového řízení. Jedná ...
 • Studium tepelných a fyzikálních vlastností skladovacích kontejnerů pro použité jaderné palivo 

  Hlatký, Pavel
  Tato práce se zabývá problematikou v oblasti tepelných a fyzikálních vlastností skladovacích kontejnerů pro použité jaderné palivo. Nedílnou součástí je matematický aparát potřebný pro popis teplotního pole. V další části ...
 • Bezdotykové měření povrchových teplot v průběhu frézování 

  Kmenta, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá bezdotykovým měřením povrchových teplot a začleňuje ho mezi další metody měření teploty. Pro praktický experiment byla použita termovizní kamera ThermaCAM SC 2000 od společnosti FLIR. Experiment ...
 • Simulace řízení provozu teplovodu s dlouhým potrubím 

  Seriš, Richard
  Cieľom tejto diplomovej práce je zpracovať simulačný model riadenia teplovodu v prostredí Matlab/Simulink. Model má zjednodušene zodpovedať reálnemu teplovodu Mělník – Praha. Na vytvorenom modely je následne simulované ...
 • Expertní systém pro volbu vhodné metody využití odpadů 

  Fikar, Josef
  Práce spočívá ve vývoji expertního systému pro účely volby vhodné metody zpracování odpadů. Výsledný expertní systém je vytvořen v softwaru VisiRule, který je s postaven na jazyce Prolog a je součástí vývojového prostředí ...
 • Modifikace utěsnění průlezu kompenzátoru objemu VVER 1000 

  Švaříček, Tomáš
  Hlavním cílem této diplomové práce je návrh modifikace původního utěsnění přírubového spoje průlezu kompenzátoru objemu na jaderné elektrárně typu VVER 1000. V práci je dále uvedeno vysvětlení samotné konstrukce a funkce ...
 • Návrh obráběcího stroje typu desková horizontální vyvrtávačka 

  Vondrák, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá popisem a konstrukcí horizontálních vyvrtávaček. Úvodní část je věnována popisu jednotlivých typů těchto strojů a jejich příslušenství. Dále jsou popsána vedení a pohony lineárních posuvových ...
 • Pevnostní analýza a optimalizace rámu samonakládacího transportéru balíků 

  Hovádek, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá pevnostní analýzou a optimalizací rámu samonakládacího transportéru balíků. Obsahuje analýzu původního stavu, navržené změny a kontrolu optimalizovaného rámu.
 • Návrh výroby tělesa plynového analyzátoru s využitím metody Direct Metal Laser Sintering 

  Říčan, Daniel
  Tato diplomová práce se zabývá možností výroby plynového analyzátoru technologií Rapid Prototyping a to metodou Direct Metal Laser Sintering. V teoretické části je popsána stávající výroba součásti ve společnosti Frentech ...
 • Výroba pantu 

  Moravec, Jiří
  Projekt předkládá návrh technologie výroby pantu z ocelového plechu 11 321 tloušťky 2 mm v sérii 300 000 kusů za rok. Z variantního řešení byla navržena výroba technologií stříhání a ohýbání ve sdruženém postupovém nástroji. ...
 • Analýza hltnosti pojistného ventilu na napájecí vodě 

  Fialová, Michaela
  V diplomové práci posuzuji dostatečnou hltnost pojistného ventilu vysokotlakého ohříváku na JE Dukovany pro případ termického tlakování napájecí vody ve vysokotlakém ohříváku. Uvádím základní možné případy termického ...
 • Modelování prostředí v kabině malého dopravního letadla 

  Knapčík, Lukáš
  Diplomová práca je zameraná na modelovanie vetrania a vykurovania v kabíne malého dopravného lietadla EV-55. V prvej časti sú vysvetlené vplyvy tepelného prostredia na zdravie človeka a popísané požiadavky kladené na ...
 • Plánování cesty mobilního robotu pomocí mravenčích algoritmů 

  Sedlák, Václav
  Tato práce se zabývá plánováním cesty robota při použití algoritmů pro optimalizaci pomocí mravenčích kolonií. Teoretická část práce uvádí základní pojmy z problematiky plánování cesty robota. Dále se teoretická část věnuje ...
 • Bezdotykové měření povrchových teplot v průběhu soustružení 

  Merenda, Jiří
  Cílem této diplomové práce je začlenění bezdotykového měření povrchových teplot mezi ostatní metody měření teploty. Technická příprava pro experimentální měření na obráběcím stroji. Porovnáni vlivu řezných podmínek na vývoj ...
 • Studium radiačního poškození nádoby reaktoru VVER-440 jaderné elektrárny Dukovany 

  Říha, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá radiačním poškozením reaktorových nádob jaderných reaktorů, konkrétně pak poškozením TNR 3. bloku jaderné elektrárny Dukovany. V obecné rovině práce popisuje mechanismy poškození reaktorových ocelí ...
 • Možnosti elektrického propojení součástek v automobilových zámcích 

  Kollár, Pavel
  V této práci jsou popsány možnosti elektrického propojení součástek v automobilových zámcích a v praktické části projektu je provedena aplikace elektricky vodivých plastů na zadaném dílci. Jsou zde zpracovány možnosti ...
 • 1. Návrh kontrolních procesů vevýrobě bezpečtnostního ventilu 

  Jaša, Aleš
  Tato práce se zabývá přesným definováním kontrolních procesů pro komponenty výrobku PLV5, jehož výrobce je firma Bosch Diesel s.r.o. v Jihlavě. Cílem byly přesné definice měřicích metod, díky kterým by dodavatelé jednotlivých ...
 • Využití tensegritních struktur pro modelování mechanického chování hladkých svalových buněk 

  Bauer, David
  Tato diplomová práce se zabývá výpočtovým modelováním mechanických zkoušek hladkých svalových buněk. Hlavním cílem je vytvořit výpočtový model buňky, simulovat na něm jednoosou tahovou zkoušku a upravit model tak, aby více ...