• Návrh výroby tělesa plynového analyzátoru s využitím metody Direct Metal Laser Sintering 

  Říčan, Daniel
  Tato diplomová práce se zabývá možností výroby plynového analyzátoru technologií Rapid Prototyping a to metodou Direct Metal Laser Sintering. V teoretické části je popsána stávající výroba součásti ve společnosti Frentech ...
 • Supertvrdé materiály a jejich efektivní využití 

  Vampola, Lukáš
  Diplomová práce je zaměřená na supertvrdé řezné materiály (polykrystalický diamant a polykrystalický kubický nitrid boru). Zabývá se jejich fyzikálními, mechanickými a řeznými vlastnostmi, výrobou a efektivním užitím. ...
 • Návrh technologie komplexní výroby součásti "Krytka PC skříně" 

  Křivý, Drahoš
  Projekt vypracovaný v rámci inženýrského studia předkládá návrh technologie komplexní výroby součásti krytky PC – dílce z hlubokotažného ocelového plechu 11 321. V rámci práce je zpracován popis výrobních operací jako je ...
 • Hodnocení porezity u tlakově litých odlitků z Al slitin 

  Straka, Jakub
  Cílem této diplomové práce je hodnocení porezity u tlakově litých odlitků, popřípadě míst s lokálním dotlačováním v závislosti na mechanických a strukturních vlastnostech. Vzorky ze slitiny AlSi9Cu3 byly odebrány z bloku ...
 • Aplikace pro evidenci a řízení strojírenské výroby 

  Koudela, Pavel
  Tématem práce je analýza řízení výroby ve společnosti SLB spol, s r. o. a následný návrh podkladů pro implementaci podpůrné aplikace. Mezi využité technologie patří strukturovaná analýza, objektově orientované programování, ...
 • Řešení technologie při výrobě odlitku v malé strojírenské firmě 

  Gulda, Jiří
  Tato diplomová práce se zaměřuje na navržení a optimalizace slévárenské technologie odlitku a výroby konkrétního modelu pro daný odlitek. Návrh technologie a sestavení soustavy formy ve 3D za pomocí CAD sytému. Simulace ...
 • Rám přívěsu CHTP24 pro přepravu stavebních strojů 

  Valach, Přemysl
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem rámu přívěsu pro přepravu stavebních strojů. Její hlavní náplní je pevnostní kontrola a návrh konstrukčních úprav včetně přepočtu stavu napjatosti. Pevnostní kontrola rámu je provedena ...
 • Obrobitelnost litiny s lupínkovým grafitem pro brzdové díly firmy RENAULT 

  Ceyte, Benoit
  Tato diplomová práce se zabývá expertním projektem prováděným v automobilové společnosti Alpha. Tato automobilová společnost vlastní několik výrobních jednotek po celém světě, které se zabývají projekční činností, obráběním, ...
 • Návrh horizontální výměnné hlavy - VA1 –C 

  Vyplašil, Jan
  Diplomová práce se zabývá návrhem přímé, horizontální výměnné hlavy VA1-C, určené pro automatické upínání na 80kW vřeteníky z produkce TOS Kuřim. V diplomové práci je uvedena rešerše výměnných vřetenových hlav, výpočet ...
 • Mapování geometrických chyb v pracovním prostoru obráběcího stroje 

  Knobloch, Josef
  Diplomová práce má za cíl navrhnout metodu zjišťování geometrické přesnosti obráběcích strojů s pomocí laser trackeru. V práci je navrhnut postup měření a jsou vyhotoveny programy v jazyku Matlab pro zpracování. Metoda ...
 • Návrh obráběcího stroje typu desková horizontální vyvrtávačka 

  Vondrák, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá popisem a konstrukcí horizontálních vyvrtávaček. Úvodní část je věnována popisu jednotlivých typů těchto strojů a jejich příslušenství. Dále jsou popsána vedení a pohony lineárních posuvových ...
 • Průtokové komůrky pro mikroskopii živých buněk 

  Čolláková, Jana
  Byla navržena a zkonstruována průtoková komůrka pro dlouhodobé pozorování živých buněk v transmisním, koherencí řízeném holografickém mikroskopu (CCHM), který byl vyvinut v Laboratoři experimentální biofotoniky na Ústavu ...
 • Projekt montážní dílny závěsů kapoty 

  Chadim, Jakub
  Diplomová práce se zabývá technologickým projektem dílny závěsů zadní kapoty, konkrétně návrhem uspořádání montážní dílny ve společnosti Edscha Automotive Kamenice s.r.o. Práce uvádí teorii nutnou k porozumění problematiky ...
 • Experimentální vozidlo pro testování pohonných jednotek 

  Dubský, Jiří
  Cílem této diplomové práce bylo navrhnout konstrukci vozidlového rámu experimentálního vozidla. Prvotně pak navrhnout samotnou koncepci a uspořádání pohonné jednotky. Po návrhu konstrukce rámu následuje vytvoření výpočtového ...
 • Porovnání deformací stanovených metodou konečných prvků a optickým měřícím zařízením 

  Zajíček, Vít
  Tato diplomová práce se zabývá srovnáním numerické simulace a optického měření deformací na turbínové skříni společnosti Honeywell. Numerický výpočet je proveden metodou konečných prvků a simuluje přechodové teplotní ...
 • 3D tvarování keramické suspenze vytvrditelné UV zářením 

  Mišák, Jiří
  Diplomová práce je zaměřena na přípravu koloidních suspenzí, vytvrditelných UV zářením, jenž jsou určeny k 3D tisku komplexních keramických vláknových struktur. Rovněž jsou v práci představeny techniky následného tvarování ...
 • Vysokorychlostní vrtání plechů z hliníkových slitin 

  Pilný, Lukáš
  Optimalizace procesu vrtání kovových materiálů vyžaduje minimální tvorbu otřepů a jednotný vzhled vrtaných děr. Cílem práce bylo pochopit roli různých klíčových faktorů, jako řezných podmínek, způsobu upnutí obrobku a ...
 • Návrh technologie výroby bočnice skříně PC 

  Pašalov, Tomáš
  Projekt vypracovaný v rámci navazujícího magisterského studia oboru M-STG Strojírenská technologie předkládá návrh technologie výroby bočnice počítačové skříně. Na základě literární studie problematiky plošného tváření a ...
 • Konstrukční návrh kamerového jeřábu 

  Navrátil, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá nekolika variantami konstrukcního návrhu kamerového jerábu. Vybrány jsou dve z techto variant, které jsou nejvhodnejší s ohledem na zadání a praktické využití zarízení. Práce obsahuje kompletní ...
 • Design přívěsu 

  Kozel, Martin
  Předmětem této diplomové práce je řešení designu obytného přívěsu. Návrh zahrnuje technické a ergonomické požadavky podstatné pro toto téma a snaží se o originální tvarové řešení. Koncepční myšlenkou je poskytnout zázemí ...