Poslední příspěvky

 • Řízení depozičního procesu pomocí počítače 

  Pavera, Michal
  Bakalářská práce se zabývá problematikou spojenou s návrhem automatizace depozice ultratenkých vrstev metodou IBAD. Jedním z úkolů bakalářské práce je návrh a realizace ovládání držáku substrátu a terče. Tato práce tedy ...
 • Pásový šikmý dopravník kameniva 

  Petrů, Jaromír
  Návrh pásového šikmého dopravníku pro dopravu kameniva. Práce se zabývá přehledem jednotlivých druhů dopravních zařízení a návrhovými výpočty šikmého dopravníku. Dále obsahuje v příloze výrobní výkresy vybraných součástí ...
 • Autonomní diferenciální rovnice 

  Bokišová, Lenka
  Tato bakalářská práce se zabývá řešením autonomních diferenciálních rovnic. Pozornost je věnována základním matematickým modelům růstu jednodruhové populace. Je zde uveden Malthusův model, model s vnitrodruhovou konkurencí ...
 • Tendence vývoje dopravních letadel 

  Vaščák, Tomáš
  Cílem bakalářské práce je seznámení se s vývojem letadlové techniky, zhodnotit provozní charakteristiky vybraných typů dopravních letounů a vytvořit krátkodobý odhad vývoje dopravních letadel.
 • Stanovení tuhosti v místě hlavy vřeteníku a pevnostní kontrola pojezdové části obráběcího centra MCV 1220. 

  Zbožínek, Martin
  Cílem předložené práce bylo posouzení možností a omezení přístupů prosté pružnosti při pevnostní a deformační analýze složené konstrukce a realizace vlastního výpočtu. Pro úspěšné vypracování bylo nutné vytvořit jednodušší ...
 • Návrh řízeného pohonu paralaktické montáže 

  Šulc, Dalibor
  Cílem této práce je rešerše možných pohonů pro paralaktickou montáž a jeho návrh včetně řízení mikrokontrolerem. Práce dále popisuje použitý kaskádní regulátor a metodu pro výpočet nelineárně se měnící polohy. Součástí je ...
 • Přehled moderních metod při výrobě prototypových odlitků 

  Drápela, Jan
  V bakalářské práci se zabývám přehledem metod Rapid Prototyping, nacházející uplatnění při rychlé výrobě prototypových odlitků. V současné době existuje celá řada metod Rapid Prototyping, uplatňujících se v mnoha oblastech ...
 • Zkoušky jízdní dynamiky motocyklů 

  Dolák, Jindřich
  V rámci této práce jsem provedl návrh zkoušek jízdní dynamiky motocyklů včetně vlastních testů a vyhodnocení. Toto téma jsem si vybral protože motocykly jsou mým koníčkem a samotného mě zajímalo jak takové zkoušky dopadnou. ...
 • Termické stoupavé proudy v České republice a jejich využití sportovními piloty 

  Ožana, Martin
  Tato práce se zabývá stručným přehledem typů stoupavých proudů nad naším územím, především pak výskytem a předpovědí termické konvekce. Protože jsou kluzáky do vzduchu vlekány motorovými letadly, obsahuje i přehled informací, ...
 • Srovnání různých technologií zhotovení odlitků z hlediska dosažení jejich optimální rozměrové přesnosti 

  Straka, Jakub
  Tato bakalářská práce si klade za úkol shromáždit informace o technologiích používaných při výrobě odlitků z hlediska dosažení co nejlepších rozměrových přesností. Zaměřena je především na technologii vytavitelného modelu, ...
 • Využití odpadního tepla ze spalovny nebezpečného odpadu 

  Štefánek, Stanislav
  Tato bakalářská práce pojednává o využívání odpadů, je zaměřena na využívání a zpracování nebezpečného odpadu. Provozní data nám byli poskytnuty spalovnou Ekotermex. Z poskytnutých parametrů se výpočtem zjistí množství ...
 • Technologie tažení nerotačních součástí 

  Smutný, Petr
  Téma bakalářské práce je zaměřeno na technologii tažení nerotačních součástí. V práci je uvedena problematika tažení jednoduchých i složitých součástí. Cílem této práce je vytvoření přehledu metod pro zhotovení nerotačních ...
 • Zápustkové kování náboje kola 

  Leidorf, Michal
  V bakalářské práci je zpracována literární studie k tématu kování. Dále je zpracován návrh technologie zadaného ocelového ozubeného kola č. v.: BP-3-2009-001. Vzhledem k předpokládané velké sériovosti 150 000 kusů/rok je ...
 • Vytvoření modelů geometrie vybraných náhrad kyčelního kloubu 

  Kohoutek, Jan
  Tato práce je v souladu se zadáním pojata jako rešeršní studie, jejímž cílem je prezentovat globální a alespoň rámcově ucelený pohled na problematiku nahrazování kyčelního kloubního spojení. Práce zahrnuje stručný přehled ...
 • Okruhy endomorfismů eliptických křivek a Mestreho teorém 

  Szásziová, Lenka
  Eliptické křivky jsou mocným nástrojem dnešní doby. Jednak přispěly k vyřešení mnoha matematických problémů, ale také nalezly četná uplatnění v aplikacích, jako je například kryptografie založená na eliptických křivkách ...
 • Kvalita a konkurenceschopnost. 

  Adamec, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá kvalitou a jejím vlivem na konkurenceshopnost. Skládá se ze dvou částí - první část této práce je zaměřena na historii a současnost řízení kvality, jak u nás ,tak ve světě a na vysvětlení ...
 • Metoda nejmenších čtverců v identifikaci dynamických systémů 

  Matějka, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá popisem metody nejmenších čtverců a její aplikací v identifikaci dynamických systémů. Předkládá matematické odvození metody nejmenších čtverců a teoretické základy experimentální identifikace ...
 • Návrh elektrického kladkostroje 

  Hovádek, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a konstrukcí elektricky poháněného kladkostroje s ručním pojezdem. Obsahuje úvodní rešeršní část současného poznání tématu, volbu z různých koncepcí řešení a samotný výpočet. Přiložena ...
 • Technologie vytavitelného modelu v současnosti - dokončovací technologie 

  Malý, Václav
  Cílem této práce je vytvořit přehled dokončovacích operací, používaných v technologii vytavitelného modelu. Předložená práce nejprve obecně popisuje principy této technologie a dále se hlouběji zaměřuje především na ...
 • Radiační štít pro snímač venkovní teploty 

  Janáček, Adam
  V bakalářské práci jsou uvedeny možnosti měření venkovní teploty, každá z těchto metod je stručně popsána. Jsou uvedeny zásady pro měření venkovní teploty, týkající se umístění teplotního čidla. Zvláště je zdůrazněn význam ...

Zobrazit další