Poslední příspěvky

 • Kotle na biomasu 

  Netopilová, Petra
  Tato bakalářská práce se zabývá kotli na biomasu a biomasou samotnou jako obnovitelným zdrojem energie. První část nás seznamuje nás s obnovitelnými zdroji energie, zabývá se samotnou biomasou a dále výrobou paliva z ...
 • Kvalita a konkurenceschopnost. 

  Adamec, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá kvalitou a jejím vlivem na konkurenceshopnost. Skládá se ze dvou částí - první část této práce je zaměřena na historii a současnost řízení kvality, jak u nás ,tak ve světě a na vysvětlení ...
 • Rekuperace kinetické energie motorových vozidel 

  Hajer, Václav
  Práce pojednává o možnostech rekuperace kinetické energie u motorových vozidel. Je zde rozdělení jednotlivých systémů a popsána jejich funkce. V druhé části práce jsou uvedeny příklady aplikace systémů v různých oblastech ...
 • Studie využití hydroenergetického potenciálu dané lokality 

  Kollár, Martin
  Za ciel mojej bakalárskej práce som si vybral zmapovanie hydroenergetického potenciálu a návrh strojného zariadenia pri stavbe maléj vodnej elektrárne na rieke Váh v lokalite Trenčianske Biskupice. Stav hydroenergetického ...
 • Automatizace ve výrobních provozech 

  Merenda, Jiří
  Tato práce poskytuje přehled o problematice zabývající se tématem automatizace ve výrobních provozech. Pří řešení dané problematiky vycházím z teoretických základů získaných z dostupných literárních zdrojů, věnujících se ...
 • Přečerpávací vodní elektrárna 

  Šimek, Petr
  Tato práce se zabývá funkcí přečerpávacích vodních elektráren, popisuje jednotlivá strojní zařízení a jejich rozdělení dle parametrů použití. Nastiňuje také výpočet při návrhu hydraulického stroje. Dále jsou zde popisy ...
 • Tepelná čerpadla pro vytápění obytných budov 

  Housírek, Jiří
  Bakalářská práce na téma „Tepelná čerpadla pro vytápění obytných budov” je rozdělena do tří dílčích celků. První část je věnována vysvětlení principu tepelných čerpadel, charakteristice jednotlivých částí, popisu souvisejících ...
 • Technologický postup výroby závěsu oken. 

  Štejnar, Radek
  Cílem této bakalářské práce je návrh technologického postupu výroby závěsu oken zpětným protlačováním a vypracování studie o objemového tváření za studena. Zadaná součást je z oceli 11 320 5R a polotovarem pro výrobu, je ...
 • Píst čtyřdobého zážehového motoru o výkonu 43kW 

  Vaculík, Tomáš
  Tato bakalářská práce pojednává o návrhu výpočtu a konstrukčním řešení pístu pro čtyřdobý zážehový motor o výkonu 43 kW. Dále se tato práce zabývá stanovením základních rozměrů motoru. Píst je navržen tak, aby byl schopen ...
 • Hnací ústrojí řadového tříválcového vznětového motoru 

  Riemel, Pavel
  Cílem bakalářské práce je pro dané základní geometrické, termodynamické a provozní parametry válcové jednotky řadového tříválcového vznětového motoru provést výpočet termodynamického cyklu, navrhnout základní rozměry pístní ...
 • Využití solární energie pro vytápění a větrání – teplovzdušné systémy 

  Pospíšil, David
  Bakalářská práce se zabývá přehledem trendů v aplikaci teplovzdušných systémů využívajících solární energii pro vytápění a větrání budov. Práce je rozdělena do několika částí. Úvod se zabývá solární energií, jejím původem ...
 • Obnovitelné zdroje energie v ČR 

  Žaloudek, Martin
  Práce sestává z definice biomasy a jejího využití jako obnovitelného zdroje. Popisuje jednotlivé druhy biomasy a jejich vliv na zpracování a konverzi k energetickým potřebám. Uvádí možnosti výroby elektrické energie a tepla ...
 • Návrh konstrukce vrtačky pro plošné spoje 

  Vondrák, Pavel
  Cílem této bakalářské práce je ukázat možné konstrukční řešení počítačem řízené vrtačky desek plošných spojů. Práce popisuje konstrukci rámu, lineárního vedení a posuvového mechanismu. Dále jsou vybrány vhodné motory, ...
 • Závitníky z rychlořezných ocelí a jejich využití 

  Něnička, Filip
  Charakteristika rychlořezných ocelí. Stručný popis výroby, chemického složení a tepelného zpracování rychlořezných ocelí. Charakteristika metod a nástrojů pro výrobu závitů. Stručný popis výroby závitů soustružením, ...
 • Povrchové úpravy ve sportovním průmyslu 

  Šulc, František
  Předložená bakalářská práce je zaměřena na anodickou oxidaci hliníku, zvláště na její využití jako povrchové úpravy sportovního náčiní. Studie seznamuje s problematikou povrchové ochrany slitin hliníku, uvádí základní ...
 • Řídicí systém Fanuc a jeho využití v malé strojírenské firmě. 

  Wiener, Marek
  Bakalářská práce zpracovává základní charakteristiku řídicího systému FANUC a následně jeho využití v malé strojírenské firmě. Je rozdělena do dvou hlavních částí. První část je věnována základním pojmům z oblasti CNC ...
 • Měření rychlosti letadel 

  Mokoš, Marian
  Předmět bakalářské práce je zaměřen na oblast letových měření především na rychlost letadel. V první části je uvedeno rozdělení leteckých palubních přístrojů, chyby měření a druhy rychlostí. Dále se zabývá principem leteckého ...
 • Využití povrchových úprav v současné technické praxi 

  Červinka, Martin
  Bakalářská práce se zabývá problematikou povrchových úprav materiálů a jejich základním rozdělením. Detailněji je pak práce zaměřena na technologii vytváření povlaků žárovými nástřiky. Práce shrnuje základní informace o ...
 • Svařování rozměrných hliníkových svařenců 

  Tkaný, Jan
  Práce vytvořená v rámci obecného bakalářského studia podává pohled na základní dělení hliníkových slitin, résumé technologií a principů svařování hliníku a jeho slitin. Je zaměřena na popis dělení slitin Al a jejich vhodnost ...
 • Výroba tělesa nosiče objemovým tvářením 

  Kozáková, Olga
  Cílem této práce je tvorba literární studie z problematiky objemového tváření, konkrétně kování. Na základě této studie vypracovat optimální technologické řešení výroby zadané součásti – tělesa nosiče. Technologické řešení ...

Zobrazit další