Now showing items 1-20 of 583

 • Design digitálního fotoaparátu 

  Miklica, Martin
  Tato práce se zabývá historií, současností i budoucností fotografování. Stěžejním cílem však je navrhnout stylový kompaktní digitální fotoaparát s ohledem na požadavky moderní doby, jakým je například rozmach internetových ...
 • Elektrické a mechanické vlastnosti EC motorů 

  Pleva, Martin
  Tato práce se zabývá elektrickými a mechanickými vlastnostmi elektronicky komutovaných motorů. Popisuje konstrukci motoru, srovnání s dalšími typy motorů, řízení proudů ve statoru, rovnice popisující chování motoru, využití ...
 • Návrh automatizovaného pracoviště pro skládání výrobků 

  Rusnák, Jakub
  Tato práce se zabývá konstrukčním řešením části automatizovaného praco-viště, konkrétně manipulátoru na přeložkový papír. V první části práce popsáno pracoviště. Následuje návrh konstrukce efektoru, manipulátoru a pohonů. ...
 • Design elektrických nůžek na živý plot 

  Brostíková, Amálie
  Tato bakalářská práce se zabývá řešením designu elektrických nůžek na plot.Cílem této práce bylo dosáhnout naprosto nového pojetí tohoto zahradního nářadí, skloubení nejmodernější technologie s kvalitními materiály a ...
 • Využití odpadního tepla ze spalovny nebezpečného odpadu 

  Štefánek, Stanislav
  Tato bakalářská práce pojednává o využívání odpadů, je zaměřena na využívání a zpracování nebezpečného odpadu. Provozní data nám byli poskytnuty spalovnou Ekotermex. Z poskytnutých parametrů se výpočtem zjistí množství ...
 • Tepelná čerpadla s možností chlazení 

  Potočník, Petr
  Bakalářská práce zahrnuje základní rozdělení tepelných čerpadel, přičemž se specializuje na tepelná čerpadla s možností chlazení. Blíže určuje výhodnější typy tepelných čerpadel pro vytápění i chlazení. Přibližuje jejich ...
 • Stanovení efektivních materiálových charakteristik kompozitů na bázi polymerů 

  Máša, Bohuslav
  Tato bakalářská práce se zabývá stanovením efektivních elastických materiálových charakteristik částicemi zpevněného kompozitu s polymerní matricí. První část práce je věnována stanovení elastických vlastností na základě ...
 • Přehled technologií rapid prototyping pro využití v lékařských oborech 

  Jícha, Martin
  Tato bakalářská práce má za cíl zmapovat současný stav a možnosti technologií rapid prototyping v medicínském využití. První část je zaměřena na obecný princip funkce technologií RP. Další část se zabývá konkrétními ...
 • Výroba alternativních pelet 

  Janíček, Jakub
  Tato bakalářská práce obsahuje a podává přehled možných technologií na výrobu pelet a briket. Důraz je kladen na technologii pro zpracování biomasy za účelem dalšího využití. Snadné využití biomasy je podmíněno homogenizací ...
 • Systémy shrabování dna čistírenských nádrží 

  Bartoš, Pavel
  Bakalářská práce obsahuje přehled různých způsobů čištění odpadních vod, druhy čistíren a jejich jednotlivé komponenty. Především poukazuje na druhy shrabování dna čistírenských nádrží. Popisuje jednotlivá provedení ...
 • Systémy stírání hladiny čistírenských nádrží 

  Rusník, Tomáš
  V této bakalářské práci je mým úkolem zpracovat rešeršní rozbor stírání hladiny dosazovacích nádrží v čistírenských provozech. Dosazovací nádrž na čistírně odpadních vod je součástí tzv. biologické linky a slouží k oddělení ...
 • Pásový dopravník pro dopravu stavební drti 

  Němec, Jan
  Cílem této bakalářské práce na téma pásový dopravník je navrhnout funkční koncepci šikmého pásového dopravníku pro dopravu stavební drti na osovou vzdálenost 48 m s převýšením 6 m.Požadovaný výkon je 170t/hoh. Tato práce ...
 • Přehled metod léčby arteriálních výdutí 

  Holubář, Oldřich
  Cíli této bakalářské práce je vytvoření přehledu o typech arteriálních výdutí, místech jejich nejčastějšího výskytu, možnostech jejich léčby a o technických prostředcích a zařízeních využívaných k jejich léčbě.
 • Technologie výroby tělesa radiátoru 

  Kintrová, Eva
  Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia oboru 2307 Strojírenská technologie předkládá návrh na technologii výroby tělesa radiátory. Součástí práce je charakteristika technologie ohýbání a přípravků pro ohýbání ...
 • Sestavení technologie rotační součásti z materiálu Inconel v podmínkách firmy Frencken Brno. 

  Slabý, Ondřej
  Je zpracováván postup výroby rotačního dílu v podmínkách firmy Frencken Brno. V první části je představena firma a její zázemí, popsán funkční princip stroje a detaily jeho programování. Jsou popsány základní vlastnosti ...
 • Měření tvrdosti materiálů a vyhodnocování výsledků v podmínkách firmy Wera Werk s.r.o. Bystřice n. P. 

  Čelechovský, Martin
  Téma se zabývá stručným přehledem nejčastěji používaných měřicích metod orientovaných na tvrdost. Popisuje stav a funkčnost laboratoře, se zaměřením na zkoušky tvrdosti kovových materiálů, v provozu firmy Wera Werk. Vlivem ...
 • Napjatostní, pevnostní a deformační analýza příhradové jeřábové konstrukce. 

  Nedělka, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá napjatostní, pevnostní a deformační analýzou rovinné jeřábové příhradové konstrukce. Cílem práce je výpočet osových sil pro staticky určitou soustavu a následné provedení konstrukční úpravy s ...
 • Design interiérového reprosystému 

  Paclt, Martin
  Bakalářská práce se zabývá analýzou a návrhem designu interiérového reprosystému. Práce rozebírá problematiku spojenou s návrhem moderního reprosystému určeného do bytových prostor. Výsledkem podrobné analýzy je návrh ...
 • Analýza řezných sil při vrtání šroubovitým vrtákem 

  Hon, Pavel
  Teoretická část této práce předkládá základní charakteristiky technologie vrtání, přehled technologií a nástrojů pro vrtání, detailnější popis šroubovitého vrtáku, rozbor sil při vrtání a způsoby namáhání a výpočtu ...
 • Přehled moderních metod při výrobě prototypových odlitků 

  Drápela, Jan
  V bakalářské práci se zabývám přehledem metod Rapid Prototyping, nacházející uplatnění při rychlé výrobě prototypových odlitků. V současné době existuje celá řada metod Rapid Prototyping, uplatňujících se v mnoha oblastech ...