Now showing items 126-145 of 579

 • Kalibrace snímačů teplot 

  Záboj, Jakub
  V bakalářské práci je popsán vliv změny teploty na fyzikální vlastnosti látek a materiálů. Historický vývoj teploměrů a měření teploty, který vedl k zavedení jednotné teplotní stupnice. Je zde vytvořen přehled sou-časných ...
 • Katalog traktorů 

  Musil, Vojtěch
  Předložený katalog obsahuje výběr z traktorů dostupných u českých distributorů zemědělské techniky. Traktory jsou rozčleněny dle výkonu motoru do 7 skupin. A to v rozmezí od 32 k pro nenáročné úkony s využitím např. v ...
 • Katalytické chování keramických katalytických materiálů 

  Schlosser, Radek
  V bakalářské práci byly studovány metody přípravy keramických perovskitových membrán s užitím pro heterogenní katalýzu a reformační reakce uhlovodíků. Byly použity syntetizované prášky typu La-Ca-Fe-Ti-O a komerční prášky ...
 • Kategorizace pásových dopravníků 

  Šulák, Jakub
  Práce popisuje konstrukční provedení pásových dopravníků do délky 70 metrů, zejména pak posouzení z hlediska nosných a napínacích prvků. Jsou zde popsány výhody a nevýhody jednotlivých částí dopravníků a porovnaní současného ...
 • Keramické materiály s pěnovou strukturou 

  Šenk, Vít
  Bakalářská práce je zaměřena na přípravu keramických materiálů s pěnovou strukturou vhodnou pro nosičové, katalytické a biologické aplikace. Bude studována příprava pěnových keramických substrátů na bázi oxidů Al, Zr a ...
 • Kladkostroj 

  Hlaváč, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá řešením a výpočtem zdvihového ústrojí speciálního mobilního jeřábu (manipulátoru lodí). Je provedeno konstrukční řešení, které obsahuje funkční a dílčí pevnostní výpočty. Je zhotoven 3D model ...
 • Kluzáky v současném letectví 

  Schoř, Pavel
  Tato bakalářská práce pojednává v úvodu o stručné historii kluzáku. Druhá kapitola je věnována vysvětlení základních principů letu bezmotorového letadla včetně způsobu, jak může bezmotorový kluzák stoupat. Jsou zde také ...
 • Kogenerace v jednotkách pro termické zpracování biomasy 

  Uhmann, Petr
  Predložená práce se zabývá zpusoby spolecné výroby tepla a elektriny se zamerením na proces termického zpracování biomasy. Specifikuje použitelné typy kogeneracních zarízení a jejich možnosti aplikace v jednotkách pro ...
 • Komfortní klimatizační systémy a jejich použití 

  Trávníček, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá rozborem faktorů určujících stav vnitřního prostředí budov, kde člověk pobývá. Dále je uvedeno rešeršní rozdělení, porovnání a použití jednotlivých komfortních klimatizačních systémů. Některé ...
 • Komplexní přístup k řešení systému nakládání s odpady s využitím recyklačních strojů 

  Vlček, Zdeněk
  Tato bakalářská práce se zabývá tématem komplexního přístupu k řešení systému nakládání s odpady s využitím recyklačních strojů. Práce je rozdělena do pěti kapitol. První kapitola se zabývá odpadem jako ekologickým a ...
 • Koncepční řešení nákladních výtahů 

  Palatinus, Peter
  Bakalárska práca sa zaoberá rozdelením a popisom funkcie, princípu činnosti, vlastností a charakteristík používaných konštrukčných riešení a jednotlivých súčastí výťahov. Na koncepčných riešeniach je vykonané zhodnotenie ...
 • Koncové Efektory v Průmyslové Robotice 

  Flekal, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou průmyslové robotiky. Je v ní pojednáno o základních typech průmyslových robotů a manipulátorů. Dále se zabývá rozdělením a popisem jednotlivých typů koncových efektorů se ...
 • Koncové Efektory v Průmyslové Robotice 

  Hradil, Jan
  Tato bakalářská práce uvádí přehled koncových efektorů používaných v průmyslové robotice. Dělení je provedeno na základě různých hledisek, avšak hlavním z nich je podle průmyslové aplikace. Na to navazuje rozbor uchopovacích ...
 • Konstrukce a výroba výukového modelu "Inverzní kyvadlo" 

  Bradáč, Martin
  V práci je popsán návrh a konstrukce výukový model inverzního kyvadla. Úkolem byla také identifikace parametrů celého systému a návrh PID regulátoru pro pohon jezdce s kyvadlem. Pro návrh a ovládání byl využíván software ...
 • Konstrukce a výroba výukového modelu "Vrtulník se dvěma rotory" 

  Zouhar, František
  Práce se zabývá návrhem a stavbou výukového modelu "Vrtulník se dvěma rotory". První část práce je věnována konstrukční stránce. Jsou určeny funkční požadavky a je vytvořen soubor možných variant řešení. Z nich je následně ...
 • Konstrukce a výroba výukového modelu "Wattův regulátor" 

  Janoš, Petr
  V bakalářské práci se zabývám návrhem, výrobou a testováním laboratorního výukového modelu "Wattův regulátor". Tato práce pojednává o různých možnostech řešení konstrukce a především senzoriky v dané úloze. Hodnotím klady ...
 • Konstrukce jímacího zařízení nečistot pro dosazovací nádrže 

  Stodolák, Martin
  Bakalářská práce se zabývá konstrukcí jímacího zařízení nečistot pro dosazovací nádrže. Skládá se z několika na sebe navazujících částí. První je věnována současnému stavu řešení stírání hladiny. Druhá obsahuje návrh ...
 • Konstrukce otočného stolu obráběcího stroje 

  Záviška, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukcí otočného stolu obráběcího stroje. V úvodní části uvedeny někteří výrobci otočných stolů pro volbu parametrů otočného stolu. Dále je provedena konstrukce otočného stolu s nepřímým ...
 • Konstrukce pojezdového mechanismu jeřábu 

  Pavelka, Roman
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukcí pojezdového mechanismu mostového jeřábu o nosnosti 8000kg. Provoz jeřábu bude pravidelný, přerušovaný v dílenských prostorách. Práce obsahuje konstrukční řešení a výpočet pojížděcího ...
 • Konstrukce přídavného zařízení nakladače výložníkového typu 

  Nosek, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a pevnostním výpočtem přídavného zařízení nakladače výložníkového typu. Zařízení je navrženo pro kolový nakladač CAT 906H a slouží ke zvedání a přemisťování předmětů. Dle výstupních ...