Now showing items 169-188 of 583

 • Laboratorní úloha elektronický model výtahu 

  Kašpar, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací modelu elektronického výtahu. Model je plně elektronický, bez mechanických prvků. Celý tento projekt bude sloužit studentům v laboratoři automatizace, jako názorná pomůcka při ...
 • Laboratorní úlohy pro PLC Mitsubishi 

  Čížek, Lubomír
  Tato bakalářská práce pojednává o programovatelných automatech Mitsubishi FX3U-32M, které jsou součástí výbavy laboratoře programovatelných automatů Ústavu automatizace a informatiky na Fakultě strojního inženýrství Vysokého ...
 • Legislativa zneškodňování a využití biologicky rozložitelných odpadů 

  Pešl, Milan
  Cílem této práce je seznámení s problematikou legislativy zneškodňování a využití biologicky rozložitelných odpadů (BRO). Legislativa v oblasti nakládání s bioodpadem v ČR a EU je roztříděna do jednotlivých zákonů a směrnic, ...
 • Lineární posuvové soustavy ve stavbě obráběcích strojů 

  Kolaja, Radim
  Bakalářská práce se zabývá podrobným popisem a rozdělením konstrukčních prvků stavby lineárních posuvových soustav, které jsou důležitým článkem ve stavbě obráběcích strojů ve výrobním procesu. Rozebírá jednotlivé aplikované ...
 • Lokální větrání 

  Bilík, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou lokálního větrání, především variantou lokálního odsávání. Na začátku práce jsou uvedeny důvody, proč je větrání důležité. Jsou zde vyjmenovány i některé požadavky na větrání ...
 • Lze dosahovat kvality bez ohledu na životní prostředí? 

  Turková, Daniela
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou dosažení kvality produktů v různých oblastech průmyslové výroby České Republiky, důraz je kladen na zpracování odpadů, od výroby přes užití až po odstranění výrobků při dodržování ...
 • Malá vodni elektrárna 

  Novák, Jan
  V bakalářské práci je popsán vývoj a současný stav malých vodních elektráren v České republice. Jsou v ní shrnuty další možnosti využití zbývajících vhodných lokalit pro výstavbu nebo obnovu. Dále se práce zabývá malou ...
 • Malé sněhové frézy 

  Ráheľ, Dušan
  Bakalárska práca je zameraná na snehové frézy. Pojednáva o ich vzniku a vývoji a o ich využití v súčasnosti. Je spracovaný vývoj a technické vlastnosti všetkých rozmerových typov snehových fréz, od najmenších, poháňaných ...
 • Malé vodní elektrárny kašnového typu. 

  Vintr, Martin
  Bakalářská práce se snaží popsat řešení malých vodních elektráren a to především elektráren kašnového typu. Úvodní kapitola obecně popisuje dělení vodních elektráren a jejich stavební řešení. První podkapitola stručně ...
 • Manipulační výtah 

  Olešovský, Michal
  Tématem projektu mé Bakalářské práce je návrh koncepce manipulačního výtahu pro dopravu potravin. Zadaný projekt popisuje tato technická zpráva, která obsahuje kromě popisu celku také popisy jednotlivých komponent potřebných ...
 • Matice, determinant a objemy těles 

  Šomplák, Radovan
  Ve své bakalářské práci popisuji základní vlastnosti matic, determinantu a jejich využití v otázkách zobrazení mezi vektorovými prostory. V závěrečných kapitolách se věnuji determinantu a jeho aplikacím, kde ukazuji vztah ...
 • Mechanické vlastnosti plastů 

  Suchý, Marek
  Tato bakalářská práce se zabývá plasty z hlediska jejich stavby a vnitřní struktury. Rozebírá dopad těchto charakteristik na výsledné mechanické vlastnosti materiálu. Dále zkoumá, jaké vnější vlivy významně působí na ...
 • Mechanicko-strukturní charakteristiky slitiny hořčíku AZ31 s rozdílným obsahem vápníku. 

  Horynová, Miroslava
  V této bakalářské práci jsou porovnávány mechanické vlastnosti hořčíkové slitiny AZ31 s rozdílným obsahem vápníku. Jednotlivé vzorky jsou bez Ca, s 0,5hm%, 1hm% a 2hm% Ca. Práce obsahuje údaje o chemickém složení jednotlivých ...
 • Mechatronické pohonové soustavy 

  Pulec, Václav
  Záměrem této bakalářské práce je snaha přiblížení pojmů jako jsou mechatronika, mechatronický přístup a mechatronický výrobek. Průběžně porovnává mechatronické a konvenční pohonové soustavy a definuje jejich odlišnosti. ...
 • Metoda nejmenších čtverců v identifikaci dynamických systémů 

  Matějka, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá popisem metody nejmenších čtverců a její aplikací v identifikaci dynamických systémů. Předkládá matematické odvození metody nejmenších čtverců a teoretické základy experimentální identifikace ...
 • Metodika zkoušení automobilových klimatizací 

  Bezděk, Lukáš
  Tématem práce je zkoušení automobilových klimatizací. V úvodu je krátce shrnuta historii klimatizace v osobním automobilu. Následující kapitoly se věnují definici klimatizačního zařízení, vysvětlení principu chlazení a ...
 • Metody dokončovacího obrábění děr pro uložení ložisek hřídelů. 

  Rybařík, Jaroslav
  Přehled některých metod dokončovacího obrábění děr jako jsou jemné soustružení, jemné frézování, broušení, vyvrtávání, vystružování a vyhrubování, honování a válečkování. Požadavky na povrch před umístěním ložiska, příklady ...
 • Metody likvidace autovraků způsobem šetrným k životnímu prostředí 

  Blažek, Pavel
  V bakalářské práci se zabývám souhrnem všech použitelných metod ekologicky šetrné likvidace autovraků, které jsou v současnosti k dispozici. Řešení této problematiky spočívá v nalezení vhodného postupu, zjednodušení a tím ...
 • Metody rychlého prototypování (RP) použitelné ve slévárenství 

  Slovák, Vojtěch
  Tato práce se snaží o ucelený přehled současných nejvýznamnějších metod Rapid Prototyping a jejich nejčastějších aplikací v oboru Slévárenství. Neklade si za cíl najít všechny existující metody rychlého prototypování, ani ...
 • Metody zhotovování závitů v ocelových tenkostěnných součástech. 

  Rybář, Pavel
  Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia oboru 2307 předkládá návrh technologie výroby vnitřních závitů v tenkostěnné součásti. Volba technologie se provede na základě vyhodnocení tří základních metod. Navařením ...