Now showing items 283-302 of 579

 • Oběžný regálový zásobník 

  Dobšíček, Tomáš
  V této bakalářské práci je navrhnuto konstrukční řešení oběžného regálového zásobníku s horizontálním posuvem pro přepravu spojovacích materiálů. Je proveden funkční výpočet. Bakalářská práce také obsahuje návrh a pohon ...
 • Obnovitelná energie a úspory energie 

  Veselský, Josef
  Tato práce se zabývá energetickým využitím odpadů. V úvodní části práce je zmíněn současný stav obnovitelných zdrojů v ČR. V hlavní části práce je stav odpadu v ČR, legislativa odpadů ČR, možnosti energetického spalování ...
 • Obnovitelné zdroje energie na Slovensku 

  Szegedi, Peter
  Bakalárska práca je rozdelená na päť hlavných častí. Prvá časť sa zaoberá históriou využívania vody ako zdroja energie na Slovensku a popisuje aktuálny stav využívania vodných tokov. Ďalšia časť je venovaná súčasnému stavu ...
 • Obnovitelné zdroje energie v ČR 

  Žaloudek, Martin
  Práce sestává z definice biomasy a jejího využití jako obnovitelného zdroje. Popisuje jednotlivé druhy biomasy a jejich vliv na zpracování a konverzi k energetickým potřebám. Uvádí možnosti výroby elektrické energie a tepla ...
 • Obnovitelné zdroje energie v ČR 

  Pokorný, Tomáš
  Obnovitelné zdroje energie v ČR se zaměřením na malé vodní elektrárny. Bakalářská práce obecného bakalářského studia 3. ročníku. Uvedená bakalářská práce je odborná technická rešerše. Obsahem této rešerše je rozbor strojního ...
 • Obnovitelné zdroje energie v ČR 

  Sedlák, Pavel
  Obsahem bakalářské práce je odborná rešerše obnovitelných zdrojů energie v České republice. Rozebírány jsou jednotlivé druhy obnovitelných energií. A to zejména energie větru, energie vody, energie slunce a biomasa. V každé ...
 • Obnovitelné zdroje energie v ČR 

  Dohnal, Petr
  Tato bakalářská práce je odbornou rešerší zabývající se využíváním obnovitelných zdrojů energie v České republice se zaměřením na vodní energii. V práci jsou stručně popsány oblasti výroby energií (elektrické a tepelné) z ...
 • Ocasní plochy 

  Dula, Jan
  V této bakalářské práci je vytvořen přehled konstrukčních řešení a uspořádání vodorovných ocasních ploch, řešení závěsů na stabilizátoru a způsoby ovládání výškového kormidla. V úvodní části jsou stručně objasněny pojmy ...
 • Ochrana chodců a bezpečnost cestujících ve vozidle 

  Švancara, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá ochranou chodců a bezpečností cestujících ve vozidlech. Popisuje jednotlivé prvky ochrany a zabývá se testy, které mají ověřit úroveň poskytované ochrany. Dává příklady budoucího směru vývoje ...
 • Od tornáda k vodní turbíně 

  Jízdný, Martin
  Předložená bakalářská práce se zabývá vírovým pohybem a obsahuje dvě hlavní části. První část popisuje především principy vzniku a vývoje vírového pohybu v přírodě a v technické praxi. V obou těchto oblastech lze nalézt ...
 • Odpružení kol motorových vozidel 

  Martínek, Tomáš
  Tato práce se zabývá přehledem různých způsobů odpružení kol motorových vozidel. Je zde popsána jejich charakteristika, výhody a nevýhody a jsou zde uvedena některá konstrukční řešení. V práci jsou také zmíněny základní ...
 • Okruhy endomorfismů eliptických křivek a Mestreho teorém 

  Szásziová, Lenka
  Eliptické křivky jsou mocným nástrojem dnešní doby. Jednak přispěly k vyřešení mnoha matematických problémů, ale také nalezly četná uplatnění v aplikacích, jako je například kryptografie založená na eliptických křivkách ...
 • Optimalizace a zavedení standardizovaných postupů ve výrobě přírub pro Common Rail vysokotlakých čerpadel. 

  Doležal, Jan
  Cílem projektu optimalizace a zavedení standardizovaných postupů ve výrobě přírub je na základě časových snímků a MTM analýz naplánovat popsat a zavést optimální postupy, určit standardy, vypracovat standardizované postupy ...
 • Optimalizace inženýrského návrhu 

  Hrabec, Dušan
  Cílem práce je ukázat možnosti optimalizačního přístupu pro vybrané základní úlohy inženýrského návrhu, tyto diskutované modely implementovat v GAMSu a provést testovací výpočty. Tyto výpočty jsou provedeny na základě ...
 • Optimalizace měřící strategie k výrobě těles vysokotlakých čerpadel. 

  Fukas, Roman
  Tato bakalářská práce se zabývá rozborem stávající měrové strategie v jihlavském závodě Bosch Diesel s.r.o. a závodu v italském Bari, jejich porovnáním a navržením nové měrové strategie, vedoucí ke zlepšení kvalitativních ...
 • Osušovač na ruce 

  Stránská, Aneta
  Náplní této bakalářské práce je design osušovače na ruce. Cílem je vytvořit originální a elegantní návrh, který bude využívat moderní tech-nologie k dosažení vysoké efektivity osušování a splňovat ekonomické, ekologické a ...
 • Otopná tělesa. 

  Zygmont, Martin
  V bakalářské práci je uveden přehled otopných těles, jejich rozdělení do čtyř základních skupin a popis jednotlivých těles. Rovněž jsou uvedeny základní charakteristiky jednotlivých těles a jejich chování v otopných ...
 • Paliva pro spalovací motory 

  Vrbický, Jiří
  Tato práce se zabývá základními vlastnostmi paliv pro spalovací motory. Především jejich vlivem na termickou účinnost. Dále je zde uvedeno rozdělení paliv a jejich porovnání z hlediska ekologického, ekonomického a ...
 • Palivové články v osobní dopravě 

  Říha, Stanislav
  Práce je zaměřena na historický vývoj palivového článku, celkový rozbor palivového článku, popsání jednotlivých typů článků a shrnutí výhod a nevýhod, se kterými se palivové články potýkají. V další části práce jsou uvedeny ...
 • Palivový článek jako alternativní zdroj el. energie 

  Kürthy, Marián
  Práca sa zaoberá technológiou palivových článkov, princípom palivových článkov a ich rozdelením. Taktiež je predstavená možnosť využitia zemného plynu ako paliva pre palivové články. V záverečnej časti práce sú uvedené dve ...