Now showing items 304-323 of 583

 • Paliva pro spalovací motory 

  Vrbický, Jiří
  Tato práce se zabývá základními vlastnostmi paliv pro spalovací motory. Především jejich vlivem na termickou účinnost. Dále je zde uvedeno rozdělení paliv a jejich porovnání z hlediska ekologického, ekonomického a ...
 • Palivové články v osobní dopravě 

  Říha, Stanislav
  Práce je zaměřena na historický vývoj palivového článku, celkový rozbor palivového článku, popsání jednotlivých typů článků a shrnutí výhod a nevýhod, se kterými se palivové články potýkají. V další části práce jsou uvedeny ...
 • Palivový článek jako alternativní zdroj el. energie 

  Kürthy, Marián
  Práca sa zaoberá technológiou palivových článkov, princípom palivových článkov a ich rozdelením. Taktiež je predstavená možnosť využitia zemného plynu ako paliva pre palivové články. V záverečnej časti práce sú uvedené dve ...
 • Parametry kluzných ložisek moderních spalovacích motorů 

  Dvořák, Martin
  Cílem této bakalářské práce je podat všeobecné informace o kluzných ložiskách, jejich výhodách a nevýhodách. Práce je rozdělena na pět částí, v nichž jsou rozebírány jednotlivé otázky. V první části se zabývá samotnými ...
 • Pásový dopravník 

  Staněk, Zdeněk
  Cílem této bakalářské práce je, se zabývat návrhem pásového dopravníku na přepravu forem dle zadání práce. V úvodu práce je popsán hlavní přehled a rozdělení pásových dopravníků. Druhá část práce se zabývá konstrukčním ...
 • Pásový dopravník 

  Kujawa, Pawel
  Hlavním cílem mé bakalářské práce je návrh konstrukčního řešení šikmého pásového dopravníku pro přepravu stavební drti. Tato práce obsahuje také stručný popis hlavních částí dopravníků a funkční výpočet základních rozměrů ...
 • Pásový dopravník pro dopravu stavební drti 

  Němec, Jan
  Cílem této bakalářské práce na téma pásový dopravník je navrhnout funkční koncepci šikmého pásového dopravníku pro dopravu stavební drti na osovou vzdálenost 48 m s převýšením 6 m.Požadovaný výkon je 170t/hoh. Tato práce ...
 • Pásový podavač 

  Mikulecký, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem pásového podavače pro kontinuální dávkování drceného kameniva s požadovaným dopravním výkonem 100 t/hod, podávací vzdálenost je 3 m. Práce obsahuje funkční výpočet a ...
 • Pásový šikmý dopravník kameniva 

  Petrů, Jaromír
  Návrh pásového šikmého dopravníku pro dopravu kameniva. Práce se zabývá přehledem jednotlivých druhů dopravních zařízení a návrhovými výpočty šikmého dopravníku. Dále obsahuje v příloze výrobní výkresy vybraných součástí ...
 • Peltierův článek pro chlazení malých výkonů 

  Brázdil, Marian
  Předkládaná práce obsahuje podrobný popis Peltierova článku, jeho princip a praktickou realizaci termoelektrického chlazení s Peltierovými články. Experimentální část práce se zabývá chlazením procesoru stolního počítače. ...
 • Pemrlovací stroj pneumatický 

  Matula, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem pneumatického pemrlovacího stroje pro úpravu povrchu dlažby z hlediska vzhledového a protismykového. V úvodu je popsán obecný přehled a příklady dlažby. Druhá část se zabývá rozborem ...
 • Pevnostní návrh rámové konstrukce lisu a stanovení poddajnosti v místě silového zatížení. 

  Dobeš, Martin
  Bakalářská práce je zaměřená na výpočet rovinného rámu používaného pro hydraulické lisy. Teoretický základ pro výpočet je uveden v první části této práce. V druhé části je proveden výpočet konkrétní úlohy formulované v ...
 • Pěchovací zkoušky a jejich význam 

  Sedlák, Ondřej
  SEDLÁK Ondej: Pchovací zkoušky a jejich význam. Bakaláská práce je vypracována v rámci studia oboru Strojní inženýrství (2301R016), pod záštitou Ústavu strojírenské technologie, Fakulty strojního inženýrství, Vysokého uení ...
 • Píst čtyřdobého vznětového motoru o výkonu 80 kW 

  Vostrejž, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem pístu pro čtyřdobý vznětový motor o výkonu 80 kW. Cílem práce je stanovit hlavní rozměry motoru, pístu a klikového mechanismu a pevnostní kontrolou kritických průřezů pístu. Součástí ...
 • Píst čtyřdobého zážehového leteckého motoru 

  Gabrlík, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem pístu čtyřdobého zážehového leteckého motoru. Cílem práce je stanovit základní rozměry pístu, motoru a klikového mechanismu. Práce se také zabývá pevnostní kontrolou kritických průřezů ...
 • Píst čtyřdobého zážehového motoru o výkonu 110kW 

  Benda, Aleš
  V této bakalářské práci budeme sledovat postup základního návrhu spalovacího motoru, návrh rozměrů pístu, pevnostní kontrolu nebezpečných průřezů. Její součástí je také přehled vývoje spalovacích motorů a detailní popis ...
 • Píst čtyřdobého zážehového motoru o výkonu 147kW 

  Hejda, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem pístu čtyřdobého zážehového motoru o výkonu 147 kW, který se používá do Octavie 2,0 TFSi RS. Zaměřuje se na hlavní rozměry pístu tak, aby byl schopen pracovat v teplotně i silově ...
 • Píst čtyřdobého zážehového motoru o výkonu 43kW 

  Vaculík, Tomáš
  Tato bakalářská práce pojednává o návrhu výpočtu a konstrukčním řešení pístu pro čtyřdobý zážehový motor o výkonu 43 kW. Dále se tato práce zabývá stanovením základních rozměrů motoru. Píst je navržen tak, aby byl schopen ...
 • Píst čtyřdobého zážehového motoru o výkonu 50 kW 

  Spáčil, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá výpočtovým návrhem základních rozměrů motoru a konstrukčním řešením pístu pro čtyřdobý zážehový motor. Dále pak navrhnutím základních rozměrů klikového mechanismu a motoru. Na základě ...
 • Píst čtyřdobého zážehového motoru o výkonu 75 kW 

  Kalugin, Ivan
  Tato bakalářské práce se zabývá výpočtovým návrhem a konstrukčním řešením pístu čtyřdobého, zážehového motoru o výkonu 75 kW. Součástí konstrukčního řešení je zpracovat návrh základních rozměrů motoru a klikového mechanismu. ...