Now showing items 291-310 of 454

 • Radiační štít pro snímač venkovní teploty 

  Janáček, Adam
  V bakalářské práci jsou uvedeny možnosti měření venkovní teploty, každá z těchto metod je stručně popsána. Jsou uvedeny zásady pro měření venkovní teploty, týkající se umístění teplotního čidla. Zvláště je zdůrazněn význam ...
 • Realizace úlohy "sledování čáry" na platformě Eyebot 

  Vokoun, Ondřej
  Tato bakalářská práce pojednává o využití platformy EyeBot v realizaci čtyřkolového vozidla, jež pomocí kamery sleduje tmavou linii, podle níž je zamýšlena jeho jízda. Eyebot je učební pomůcka, obsahující procesor, řadu ...
 • Rekuperace kinetické energie motorových vozidel 

  Hajer, Václav
  Práce pojednává o možnostech rekuperace kinetické energie u motorových vozidel. Je zde rozdělení jednotlivých systémů a popsána jejich funkce. V druhé části práce jsou uvedeny příklady aplikace systémů v různých oblastech ...
 • Rešerše metod zjišťování geometrických chyb obráběcích strojů 

  Čep, David
  Předmětem této bakalářské práce je Rešerše metod zjišťování geometrických chyb obráběcích strojů. V první kapitole jsou popsány nejpoužívanější geometrické zkoušky. Další část obsahuje zařízení používané pro tyto zkoušky. ...
 • Rešerše měřících systémů a metod automatické kontroly obrobků u obráběcích center 

  Hrabal, Josef
  Tato bakalářská práce se zabývá ustavováním nově vkládaných obrobků do obráběcích center a měření během i po skončení obrábění. Tento proces se děje za použití kontaktních sond a bezdotykových měřících zařízení. Výsledkem ...
 • Rešerše možností výpočtového modelování arteriálních výdutí 

  Pavlica, Ondřej
  Bakalářská práce je zaměřena na popis obecných vlastností a dělení aneurysmat (výdutí tepen), predikci jejich ruptury a analýzu možností, jak může přispět výpočtové modelování deformačně napěťových stavů ve stěně aneurysmatu, ...
 • Rešeršní studie řídicích členů pro čtyřnohé kráčivé mobilní roboty 

  Klvaňa, Roman
  Tato práce je rešeršního charakteru a zaměřuje se na popis různých přístupů ke generování chůze čtyřnohých kráčivých robotů. Je zde popsáno celkem šest různých skupin přístupů. U každého z nich je popsán základní princip ...
 • Robotická ruka 

  Kacetl, Jan
  Cílem bakalářské práce je navrhnout robotickou ruku řízenou počítačem a zároveň ji zpracovat designové a umělecké pojetí. Návrh by měl vyzdvihnout technickou stránku problematiky a přiblížit ji člověku prostřednictvím ...
 • Rotační elektrický aktuátor: identifikace parametrů a řízení 

  Palaj, Lukáš
  Bakalářská práce se v první části zabývá návrhem desky plošných spojů, sloužící pro připojení rotačního elektrického aktuátoru (REA) ke kartě MF624. V části druhé popisuje elektronickou škrtící klapku a vlastnosti její ...
 • Rozbor a využití vysoce výkonných vrtacích nástrojů. 

  Malát, Jan
  Všeobecný popis vrtacích nástrojů a řezných materiálů pro vysokovýkonné vrtání. Jejich rozdělení z hlediska konstrukčních, technologických a ekonomických parametrů. Rozbor a následné porovnání jednotlivých vrtacích nástrojů ...
 • Rozbor různých způsobů zpětného získávání tepla při větrání 

  Dvouletý, Tomáš
  Bakalářská práce obsahuje souhrn a vysvětlení základních pojmů objevujících se v souvislosti s danou problematikou zpětného získávání tepla při větrání, jako jsou účinnost, ekonomie použití a další. Hlavní částí práce je ...
 • Rozšiřování konců trubek 

  Riesner, Jan
  Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia oboru B2341-3 předkládá přehled metod rozšiřování konců trubek. V první části byl na základě studie problematiky vytvořen soubor metod, které se používají pro rozšiřování ...
 • Rozvoj teplárenské soustavy v Brně 

  Brabec, Vít
  Obsahem bakalářské práce je posouzení rozvoje teplárenské soustavy v Brně. První část práce uvádí stručný průřez osmdesátiletou historií brněnského teplárenství od prvních myšlenek až po současnou podobu. Další část obsahuje ...
 • Rychlostní obrábění, jeho fyzikální podstata a jeho uplatnění v moderní výrobě 

  Šišjak, Ľuboš
  Táto práca poskytuje stručný prehžad o technológii vysokorýchlostného obrábania. Zaoberá sa vlastnosťami materiálu pri vysokej deformačnej rýchlosti v primárnej a sekundárnej oblasti a tvorbe triesky. Nadväzuje vožba ...
 • Řešení technologie dvoudrážkové řemenice pro dva typy polotovarů. 

  Pokladník, Robert
  Technologie zpracovává výrobu dvoudrážkové řemenice pro dva různé typy polotovarů. Jako polotovar je v obou případech použit odlitek. Materiálem výrobku je vždy šedá litina ČSN 42 24 25. Technologický postup řeší výrobu ...
 • Řešení technologie pro kusovou výrobu vícedrážkové řemenice. 

  Říčan, Daniel
  Řešení technologií pro kusovou výrobu vícedrážkové řemenice, které lze uplatnit při výrobě s ohledem na, technologičnost konstrukce, druhu polotovaru a funkčnosti součásti. Volba nástrojů a strojů pro jednotlivé operace, ...
 • Řešení technologie součásti "hřídel" na CNC strojích se systémem Fanuc. 

  Suchomel, Svatoslav
  Tématem práce je řešení technologie součásti „hřídel“. Charakterizuje sériovou výrobu a technologičnost součásti, zabývá se výběrem vhodných strojů pro obrábění a specifikuje nástroje pro obrábění. Následující část navrhuje ...
 • Řešení technologie součásti "Nátrubek" ve firmě ČKD Hradec Králové. 

  Hampl, Petr
  Zpracování kompletní výrobní dokumentace pro zadanou součást „Nátrubek“ pro univerzální a CNC stroje. Výroba součásti je navržena základními obráběcími metodami (tj. soustružení, frézování a vrtání). Zhodnocení je provedeno ...
 • Řetězové pohony ventilového mechanismu 

  Vodička, Richard
  Cílem této bakalářské práce je získat všeobecný přehled o tomto způsobu pohonu ventilových rozvodů. Úvod se zabývá pohonem rozvodového mechanismu spalovacích motorů. Vlastní text práce se skládá ze tří částí. V první části ...
 • Řetězový posunovač 

  Pavelka, Roman
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním řešením řetězového posunovače. Dále práce pojednává o mezních možnostech řetězových převodů a různých typů řetězů. Součástí práce je proveden výpočet. Výkresová dokumentace je ...