Now showing items 406-425 of 583

 • Sálavé systémy vytápění. 

  Fouček, Petr
  Cílem bakalářské práce na téma „Sálavé systémy vytápění” je shrnout používané systémy, jejich jednotlivé komponenty, posoudit přednosti a nedostatky tohoto systému. Práce je zaměřená na všeobecné seznámení s vytápěním ...
 • Separace pevných částic z heterogenní suspenze 

  Prax, Ondřej
  Bakalářská práce obsahuje literární rešerši zabývající se separací pevných částic z heterogenní suspenze. První část je věnována pojednání o separačních metodách. Na ni navazuje kapitola o separačních zařízeních, které se ...
 • Seřizovatelný klikový mechanismus pro tester tlumičů. 

  Podhorský, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá rekonstrukcí mechanického testeru tlumičů, který se nachází v laboratořích Ústavu konstruování. První část se věnuje základnímu principu tlumičů a jejich dělení. Dále je pak pojednáno o ...
 • Sestavení technologie rotační součásti z materiálu Inconel v podmínkách firmy Frencken Brno. 

  Slabý, Ondřej
  Je zpracováván postup výroby rotačního dílu v podmínkách firmy Frencken Brno. V první části je představena firma a její zázemí, popsán funkční princip stroje a detaily jeho programování. Jsou popsány základní vlastnosti ...
 • Simulátor Hertzova kontaktu 

  Marek, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací konstrukce simulátoru Hertzova kontaktu na základě komerčně prodávaných zařízení. Simulátor bude sloužit jako výuková pomůcka při výuce kontaktní mechaniky. V práci je ...
 • Skalární versus vektorové řízení synchronních motorů 

  Hořava, Jan
  Práce se zabývá základní teorií problematiky skalárního a vektorového řízení synchronních motorů a následným srovnáním obou metod. V úvodních kapitolách je popsána základní teorie synchronních strojů týkající se jejich ...
 • Smíšený tepelný cyklus 

  Tkachuk, Andriy
  Tato bakalářská práce se zabývá smíšeným tepelným cyklem, jehož hlavní přednosti je snadné odloučení CO2 pro jeho uskladnění a další použití. První část obsahuje připomenutí současně používaných cyklů a seznamuje nás s ...
 • Snižování hluku počítačů pomocí laděných reflexních tlumičů 

  Plch, Radim
  Předložená bakalářská práce se zabývá příčinami vzniku hluku u počítačů a možnosti jeho snižování pomocí reflexního tlumiče. Je provedena diskuze o účinnosti a vlivu protihlukového opatření použitého ve vnitřním prostoru ...
 • Snižování hmotnosti osobních automobilů na základě volby materiálů 

  Najvar, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou volby materiálu za účelem snižování hmotnosti osobních automobilů. Práce by měla být zdrojem informací nápomocných při volbě materiálu součástí automobilu. Za tímto účelem jsou ...
 • Snižování mechanických ztrát v klikovém mechanismu 

  Lhota, Martin
  Snahou bakalářské práce Snižování mechanických ztrát v klikovém mechanismu je popsat problematiku snižování mechanických ztrát v klikovém mechanismu spalovacího motoru. Klade si proto za cíl vytvořit přehled hlavních zdrojů ...
 • Snižování mechanických ztrát ve ventilovém rozvodu 

  Kučera, Pavel
  Tématem této práce jsou mechanické ztráty ve ventilovém rozvodu. Účelem práce je popsat vznik jednotlivých ztrát a jejich možné snížení. Hlavním činitelem vzniku ztrát je tření. Výsledkem práce je poukázat na možné metody ...
 • Snímače pro měření teplot 

  Hlatký, Pavel
  Tato práce se zabývá problematikou v oblasti snímačů pro měření teplot. Nedílnou součástí je definice základních pojmů a rozdělení snímačů teplot s elektrickým výstupem měřené veličiny dle fyzikálního principu. V další ...
 • Software pro řízení manipulátoru rychlostních sond 

  Balusek, Radim
  Cílem této bakalářské práce je vytvořit řídící software pro manipulátor se třemi stupni volnosti, který slouží pro měření teplotního pole a jeho činnost ověřit na modelu. Řízení manipulátoru je navrženo v programu NI ...
 • Solární ohřev TUV 

  Kracík, Petr
  Bakalářská práce se zabývá ohřevem teplé užitkové vody pomocí solární energie prostřednictvím solárních kolektorů. Autor popisuje na počátku nejvyužívanější metody ohřevu užitkové vody v českých domácnostech a to pomocí ...
 • Solární ohřev TUV 

  Flöhsler, Tomáš
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout funkční systém pro ohřev teplé užitkové vody (dále TUV) a ekonomickou stránku projektu. Návrh zahrnuje správné určení velikosti solárních kolektorů, kde nesmíme opomenout zvolení ...
 • Současná konstrukční řešení rotačních kompresorů, prevence jejich pompáže 

  Kopáček, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukcí rotačních kompresorů s analýzou prevence nežádoucí pompáže. První část se věnuje popisu základních pojmů potřebných k pochopení zkoumaného problému. Dále je pozornost věnována ...
 • Současná konstrukční řešení silničních motocyklů kategorií nad 500ccm 

  Vaculík, František
  Předmětem této práce je shrnutí současných poznatků v konstrukci silničních motocyklů se zdvihovým objemem nad 500 ccm. Práce je členěna po jednotlivých konstrukčních celcích na motor, převodové ústrojí, rám a zavěšení ...
 • Současný stav a vývojové tendence v konstrukci brzdových zařízení 

  Jantač, Martin
  Tato bakalářská práce si klade za cíl představit tendence v oblasti brzd a brzdových systémů. Jedná se o výčet nejčastěji používaných systémů, zvyšujících bezpečnost provozu. Úvodní část se zaměřuje především na nejzákladnější ...
 • Současný stav a vývojové tendence v konstrukci diferenciálů 

  Herka, Miroslav
  Cílem této práce bylo sestavit přehled konstrukčních typů diferenciálů osobních aut. Práce má rešeršní charakter, tudíž se zde nevyskytuje žádný vlastní konstrukční návrh, ale obsahuje všechny nejpoužívanější typy diferenciálů. ...
 • Současný stav a vývojové tendence v konstrukci odpružení a tlumení osobních vozidel 

  Vincenc, Jakub
  Bakalářská práce obsahuje přehled v současnosti nejpoužívanějších systémů odpružení a tlumení u osobních automobilů. Jsou zde popsány jednotlivé druhy pružin a tlumičů. Dále je zde přehled aktivních systémů odpružení ...