Now showing items 469-488 of 583

 • Tankové spalovací motory od historie až po současnost 

  Arnošt, David
  Tato práce uvádí přehled použitých motorů v nejznámějších tancích od začátku jejich výroby až po současnost. V první části se zabývám druhy používaných pohonných jednotek, jejich rozdílů a specifik oproti běžnému motoru. ...
 • Technická řešení Formule SAE v zemích mimo USA 

  Bittner, Ivo
  Technická řešení Formule Student v zemích mimo USA. Bakalářská práce bakalářského studia 3. Ročník, školní rok 2008/2009, studijní skupina 3D/31. FSI VUT v Brně, Ústav automobilního a dopravního inženýrství, odbor Dopravní ...
 • Technické odbavení letadel na letišti Brno – Tuřany 

  Šumpela, David
  Bakalářská práce “Technické odbavení letadel na letišti Brno-Tuřany“ pojednává o procesech odbavování letadel na brněnském letišti, se zaměřením na zajištění bezproblémového a včasného odbavení zavazadel a zboží v zázemí ...
 • Technický a hospodářský návrh větrné elektrárny v lokalitě Břežany na Znojemsku. 

  Růžička, Tomáš
  V současnosti se v ČR staví velké větrné elektrárny. S tímto vzrůstajícím trendem rostou i hlasy pro a proti jejich výstavbě. Tato práce pojednává o již realizované a nějakou dobu provozované větrné elektrárně Vestas V52 ...
 • Technologické parametry brousicího procesu 

  Řehák, Pavel
  V této práci je popsán brousicí proces včetně technologických podmínek s identifikací pohybů a rychlostí při broušení. Dále jsou popsány brousicí nástroje, jejich rozdělení a charakterizování. V posledním bodě jsou pak ...
 • Technologické řešení teplárny na biomasu s pístovým parním motorem. 

  Pleban, Jakub
  Předložená práce se zabývá rozborem hlavních částí teplárny spalující biomasu a popisem její funkce. Práce je tematicky rozdělena do pěti částí. V první části jsou uvedeny možné druhy energie, ze kterých je možno čerpat ...
 • Technologický postup výroby otvíráku lahví 

  Adamiec, Pavel
  ADAMIEC Pavel: Návrh technologického postupu výroby otvíráku lahví . Bakalářská práce. 3.roč. šk.r. 2008/2009, studijní skupina 3P1. FSI VUT v Brně, Ústav strojírenské technologie, odbor tváření, květen 2009 str.35, obr.24, ...
 • Technologický postup výroby závěsu oken. 

  Štejnar, Radek
  Cílem této bakalářské práce je návrh technologického postupu výroby závěsu oken zpětným protlačováním a vypracování studie o objemového tváření za studena. Zadaná součást je z oceli 11 320 5R a polotovarem pro výrobu, je ...
 • Technologie obrábění čelních ozubených kol 

  Rybka, Libor
  Ve své bakalářské práci se zabývám technologií výroby čelních ozubených kol. V první části jsem popsal metody výroby ozubených kol obráběním. V druhé části pojednávám o nástrojích, které potřebujeme pro tuto výrobu. V ...
 • Technologie pro ohýbání tenkostěnné měděné trubky 

  Solil, Petr
  Bakalářská práce je zaměřena do problematiky technologie dělení a ohýbání tenkostěnných trubek z materiálu Cu- DHP dle EN 12735-2, včetně zařízení pro ohyb trubek. V práci je navržen ohýbací přípravek pro ohyb tenkostěnných ...
 • Technologie Rapid Prototyping v automobilovém průmyslu 

  Skrutek, Ivo
  Cílem této bakalářské práce je nabídnout základní přehled dnešních metod RP, jejich principech a možnostech jejího využití v automobilovém průmyslu. Je zaměřena na popis jednotlivých metod, vysvětlení funkce, popsání výhod ...
 • Technologie tažení nerotačních součástí 

  Smutný, Petr
  Téma bakalářské práce je zaměřeno na technologii tažení nerotačních součástí. V práci je uvedena problematika tažení jednoduchých i složitých součástí. Cílem této práce je vytvoření přehledu metod pro zhotovení nerotačních ...
 • Technologie tažení neželezných materiálů 

  Rösner, Michal
  Předložená práce vypracovaná v rámci bakalářského studia B2339-00 Strojní inženýrství, je zaměřena na technologii tažení neželezných kovů. Na základě studie a vlastních zkušeností je v práci představena problematika tažení, ...
 • Technologie tváření neželezných materiálů 

  Zuhla, Michal
  Tato práce je zaměřena na plošné tváření zejména neželezných kovů. Jsou zde popsány metody stříhání, tažení a ohýbání. U každé z těchto metod je uvedena stručná charakteristika a její problematika. Dále jsou zde uvedeny ...
 • Technologie tváření tenkých plechů ohýbáním 

  Zrzavý, Jaroslav
  Tato bakalářská práce se zabývá technologii tváření ocelových tenkých plechů ohýbáním. Jedna z části je věnována transferem nových poznatků ze zahraniční odborné literatury z oblasti technologie ohýbáním. V další části je ...
 • Technologie tváření tenkých plechů tažením 

  Vymazal, Aleš
  Předložená bakalářská práce se zabývá technologií tváření tenkých plechů pro rotační i nerotační součásti. Pozornost je zaměřena na transfer poznatků z tažení ze zahraniční literatury. Vybrané vzorce byly porovnány pro ...
 • Technologie válečkování jako dokončovací operace. 

  Sekerka, Vít
  Tato bakalářská práce pojednává o beztřískové dokončovací metodě válečkováním. Jsou zde vysvětleny a popsány základní pojmy týkající se dokončování a zpevňování strojních součástí válečkováním, rozdělení nástrojů, použitelnost ...
 • Technologie válečkování ve strojírenství. 

  Bezrouková, Martina
  Cílem práce je uvedení do problematiky dokončování strojních součástí technologií válečkování. V této práci jsou specifikovány technologické podmínky a oblasti použití válečkování. Závěr tvoří technicko-ekonomické zhodnocení ...
 • Technologie vytavitelného modelu v současnosti - dokončovací technologie 

  Malý, Václav
  Cílem této práce je vytvořit přehled dokončovacích operací, používaných v technologii vytavitelného modelu. Předložená práce nejprve obecně popisuje principy této technologie a dále se hlouběji zaměřuje především na ...
 • Technologie vytavitelného modelu v současnosti - problematika forem 

  Šmíd, Jiří
  Tato bakalářská práce si klade za cíl shromáždit základní informace o současné problematice výroby keramických skořepinových forem. Je zaměřena na přehled základních materiálů a nejmodernějších zařízení používaných při ...