Now showing items 403-422 of 454

 • Válečkový střídač řetězového dopravníku pro přepravu europalet 

  Holcapfl, Zdeněk
  Tématem této bakalářské práce je konstrukční návrh přesuvny europalet, pro kolmý dopravní uzel mezi řetězovým dopravníkem a válečkovou tratí. Přesuvna umožňuje zvedat europaletu s břemenem do hmotnosti 1200 kg. Vertikální ...
 • Větrací systémy obytných domů 

  Tuka, Ján
  V bakalárskej práci je vypracovaný prehžad vetracích systémov používaných na vetranie obytných domov. V úvodnej časti je vypracovaný prehžad najčastejších škodlivín, ktoré sa v obytných priestoroch vyskytujú. V ďalších ...
 • Větrací systémy obytných domů 

  Birhanzl, Petr
  Bakalářská práce se zabývá větracími systémy obytných domů. Nejprve jsou uvedena pravidla, která by měla být dodržena při návrhu větracích systémů a legislativní požadavky na ně kladené. Poté jsou rozebrány jednotlivé typy ...
 • Vibrodiagnostika ložisek 

  Navrátil, Pavel
  Tato bakalářská práce uvádí podstatu metod vibrodiagnostiky valivých ložisek, jejich zhodnocení a jejich význam v jednotlivých fázích poškození ložiska, které jsou zde také blíže popsány. Zaměřili jsme se na tyto metody: ...
 • Vliv sklonu a orientace na využití solárních kolektorů pro vytápění a ohřev TUV v rodinném domě 

  Sklenár, Ondrej
  Vplyv sklonu a orientácie na využitie solárnych kolektorov pre vykurovanie a ohrev TÚV v rodinnom dome. V tejto bakalárskej práci sa zaoberám problematikou a návrhom solárneho systému pre výrobu teplej úžitkovej vody. Pre ...
 • Vliv teploty na mechanické vlastnosti slitiny AlZn4Mg. 

  Slouka, Marek
  Tato bakalářská práce se zabývá mechanickými vlastnostmi vybrané slitiny hliníku určené ke tváření. Jedná se o slitinu AlZn4Mg. Slitiny hliníku patří hned po slitinách železa mezi nejpoužívanější konstrukční materiály v ...
 • Vliv tloušťky jádra šroubovitého vrtáku na silové poměry při vrtání. 

  Klimek, Petr
  Bakalářská práce je zaměřena na praktické zkoušení standardních šroubovitých vrtáků a vrtáků s novou geometrií CZ 002, CZ 004. První část je věnována krátkému popisu historie, stávajícího stavu a především, rozboru stěžejní ...
 • Vliv tuhosti zlomu na napjatost a deformaci rámu 

  Kalová, Miroslava
  Tato práce se zabývá řešením napjatosti a deformace rovinného rámu v závislosti na tuhosti zlomu. Jsou zde uvedena dvě řešení. První řešení využívá prosté pružnosti prutů, kde jsou odvozeny vztahy pro ohybový moment a ...
 • Vodorovný šnekový dopravník pro dopravu uhlí 

  Průša, Ondřej
  Cílem bakalářské práce je navrhnout a konstrukčně zpracovat návrh šnekového dopravníku pro dopravu drobného uhlí. V práci se řeší zejména výpočet hlavních rozměrů dopravníku, volba pohonné jednotky dopravníku, a to vzhledem ...
 • Vozidlo poháněné lidskou silou 

  Schneider, Adam
  Práce se zabývá vozidly poháněnými lidskou silou. Je v ní uvedena historie těchto vozidel, jejich rozdělení podle typu pohonu a 3 studie nekonvenčních vozidel. Na závěr je představeno několik reálných netradičních vozidel.
 • Vozidlo s ekologickým pohonem 

  Švec, Jan
  Cílem této práce bylo navrhnout třístopé vozidlo s ekologickým pohonem. První kapitola pojednává o historii tříkolových vozidel od počátku jejich vývoje. Druhá kapitola mapuje současnou produkci a třetí kapitola je věnována ...
 • Vytápění a ohřev TUV v rodinném domě solárními kolektory 

  Langer, David
  Předmětem této práce je praktický návrh solárních kolektorů pro ohřev teplé užitkové vody (TUV) a pro vytápění rodinného domu. Součástí je i přehled dalších použitelných alternativních zdrojů energie pro vytápění. Dále ...
 • Vytvoření modelů geometrie vybraných náhrad kyčelního kloubu 

  Kohoutek, Jan
  Tato práce je v souladu se zadáním pojata jako rešeršní studie, jejímž cílem je prezentovat globální a alespoň rámcově ucelený pohled na problematiku nahrazování kyčelního kloubního spojení. Práce zahrnuje stručný přehled ...
 • Využití metod Rapid Prototyping při vývoji nového výrobku 

  Rozinek, Josef
  Cílem této bakalářské práce je popsat využití metod Rapid Prototypingu při vývoji nového výrobku. Nejprve jsou popsány principy využívané zařízeními pro Rapid Prototyping s přehledem vybraných výrobců konkrétních zařízení. ...
 • Využití neuronových sítí v diagnostice 

  Hrbáček, Jakub
  Práce pojednává o principu výpočetních procesů jednotlivých neuronových sítí, které byly doporučeny k diagnostikování vysokonapěťových generátorů, jejich následným porovnáním a jejich dalším využitím.
 • Využití odpadního tepla ze spalovny nebezpečného odpadu 

  Štefánek, Stanislav
  Tato bakalářská práce pojednává o využívání odpadů, je zaměřena na využívání a zpracování nebezpečného odpadu. Provozní data nám byli poskytnuty spalovnou Ekotermex. Z poskytnutých parametrů se výpočtem zjistí množství ...
 • Využití solární energie pro vytápění a větrání – teplovzdušné systémy 

  Pospíšil, David
  Bakalářská práce se zabývá přehledem trendů v aplikaci teplovzdušných systémů využívajících solární energii pro vytápění a větrání budov. Práce je rozdělena do několika částí. Úvod se zabývá solární energií, jejím původem ...
 • Využití vysokorychlostní záznamové techniky pro sledování změn v mazacím filmu. 

  Mucha, Roman
  Cílem bakalářské práce je podat přehled současného stavu poznání v oblasti využití vysokorychlostní záznamové techniky pro sledování změn v mazacím filmu. První část popisuje základní pojmy v oblasti vysokorychlostních ...
 • Výroba alternativních pelet 

  Janíček, Jakub
  Tato bakalářská práce obsahuje a podává přehled možných technologií na výrobu pelet a briket. Důraz je kladen na technologii pro zpracování biomasy za účelem dalšího využití. Snadné využití biomasy je podmíněno homogenizací ...
 • Výroba bočnice kladky 

  Habr, Stanislav
  Tato bakalářská práce je zaměřena na technologii postupového stříhání. Cílem je navrhnout postupový nástroj pro zadanou součást bočnice kladky z korozivzdorné oceli o tloušťce plechu 1mm. Na základě literární studie v první ...