Now showing items 509-528 of 579

 • Válečkový střídač řetězového dopravníku pro přepravu europalet 

  Holcapfl, Zdeněk
  Tématem této bakalářské práce je konstrukční návrh přesuvny europalet, pro kolmý dopravní uzel mezi řetězovým dopravníkem a válečkovou tratí. Přesuvna umožňuje zvedat europaletu s břemenem do hmotnosti 1200 kg. Vertikální ...
 • Větrací systémy obytných domů 

  Tuka, Ján
  V bakalárskej práci je vypracovaný prehžad vetracích systémov používaných na vetranie obytných domov. V úvodnej časti je vypracovaný prehžad najčastejších škodlivín, ktoré sa v obytných priestoroch vyskytujú. V ďalších ...
 • Větrací systémy obytných domů 

  Birhanzl, Petr
  Bakalářská práce se zabývá větracími systémy obytných domů. Nejprve jsou uvedena pravidla, která by měla být dodržena při návrhu větracích systémů a legislativní požadavky na ně kladené. Poté jsou rozebrány jednotlivé typy ...
 • Větrání a vytápění průmyslových hal 

  Ležovič, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá způsoby úpravy vnitřního prostředí průmyslových hal, především z hlediska provozních nároků a dosaženého komfortu na pracovišti. Autor se na úvod zaměřuje na pojmy související s vnitřním mikroklimatem ...
 • Větrná energetika 

  Dvorský, David
  Bakalářská práce se zabývá větrnou energetikou. První část obsahuje vývoj větrných elektráren v České Republice a ve světě. Dále se tato práce zabývá způsoby akumulace větrné energie. Praktická část je věnována výpočtu ...
 • Vibrodiagnostika ložisek 

  Navrátil, Pavel
  Tato bakalářská práce uvádí podstatu metod vibrodiagnostiky valivých ložisek, jejich zhodnocení a jejich význam v jednotlivých fázích poškození ložiska, které jsou zde také blíže popsány. Zaměřili jsme se na tyto metody: ...
 • Vizualizace procesů 

  Sobotka, Lubomír
  Hlavním cílem této práce je vytvořit ucelený souhrn základních principů automatického řízení v procesním průmyslu a popsat vybrané vizualizační programy používané v procesním průmyslu a energetice. Práce popisuje základy ...
 • Vliv reologie maziv na tloušťku mazacího filmu. 

  Prášilová, Alena
  Mazání je důležitá součást strojírenství, která zajišťuje zvýšení životnosti strojních součástí, zmenšení tření a opotřebení materiálů a vede i ke snižování spotřeby energie. V této bakalářské práci jsou popsány základní ...
 • Vliv sklonu a orientace na využití solárních kolektorů pro vytápění a ohřev TUV v rodinném domě 

  Sklenár, Ondrej
  Vplyv sklonu a orientácie na využitie solárnych kolektorov pre vykurovanie a ohrev TÚV v rodinnom dome. V tejto bakalárskej práci sa zaoberám problematikou a návrhom solárneho systému pre výrobu teplej úžitkovej vody. Pre ...
 • Vliv teploty na mechanické vlastnosti slitiny AlZn4Mg. 

  Slouka, Marek
  Tato bakalářská práce se zabývá mechanickými vlastnostmi vybrané slitiny hliníku určené ke tváření. Jedná se o slitinu AlZn4Mg. Slitiny hliníku patří hned po slitinách železa mezi nejpoužívanější konstrukční materiály v ...
 • Vliv tloušťky jádra šroubovitého vrtáku na silové poměry při vrtání. 

  Klimek, Petr
  Bakalářská práce je zaměřena na praktické zkoušení standardních šroubovitých vrtáků a vrtáků s novou geometrií CZ 002, CZ 004. První část je věnována krátkému popisu historie, stávajícího stavu a především, rozboru stěžejní ...
 • Vliv tuhosti zlomu na napjatost a deformaci rámu 

  Kalová, Miroslava
  Tato práce se zabývá řešením napjatosti a deformace rovinného rámu v závislosti na tuhosti zlomu. Jsou zde uvedena dvě řešení. První řešení využívá prosté pružnosti prutů, kde jsou odvozeny vztahy pro ohybový moment a ...
 • Vodorovný šnekový dopravník pro dopravu uhlí 

  Průša, Ondřej
  Cílem bakalářské práce je navrhnout a konstrukčně zpracovat návrh šnekového dopravníku pro dopravu drobného uhlí. V práci se řeší zejména výpočet hlavních rozměrů dopravníku, volba pohonné jednotky dopravníku, a to vzhledem ...
 • Volba materiálu pro rámy jízdních kol 

  Šály, Peter
  V bakalárskej práci sú zhrnuté základné informácie o materiáloch, ktoré sa používajú na stavbu rámov bicyklov. Nejde len o bežné materiály, ktoré sa v súčasnosti najviac používajú, teda zliatiny hliníka a kompozitné materiály ...
 • Vozidlo poháněné lidskou silou 

  Schneider, Adam
  Práce se zabývá vozidly poháněnými lidskou silou. Je v ní uvedena historie těchto vozidel, jejich rozdělení podle typu pohonu a 3 studie nekonvenčních vozidel. Na závěr je představeno několik reálných netradičních vozidel.
 • Vozidlo s ekologickým pohonem 

  Švec, Jan
  Cílem této práce bylo navrhnout třístopé vozidlo s ekologickým pohonem. První kapitola pojednává o historii tříkolových vozidel od počátku jejich vývoje. Druhá kapitola mapuje současnou produkci a třetí kapitola je věnována ...
 • Vozy formule 1 

  Zbožínek, Adam
  Tato práce uvádí základní pravidla a předpoklady pro konstrukci a použití vozů formule 1. Hlavní zaměření je na aerodynamiku, která je nejdůležitější disciplínou v tomto motoristickém sportu, dále je tato práce zaměřena ...
 • Vozy specifikace WRC 

  Urban, Jiří
  V této bakalářské práci jsou uvedeny a stručně popsány nejdůležitější funkční části sportovního vozu specifikace WRC z hlediska konstrukčních řešení, zvláštností a odlišností od sériově vyráběného automobilu. Ten je primárně ...
 • Vyhodnocení emisního měření se zřetelem na účinnost odstraňování těžkých kovů, zejména rtuti 

  Frýba, Lukáš
  Bakalářská práce je zaměřena na seznámení s problematikou spalování odpadů a s tím spojených zařízení ve spalovnách odpadů. Popis jednotlivých metod používaných pro odstraňování těžkých kovů a posouzení jejich účinností. ...
 • Vytápění a ohřev TUV v rodinném domě solárními kolektory 

  Langer, David
  Předmětem této práce je praktický návrh solárních kolektorů pro ohřev teplé užitkové vody (TUV) a pro vytápění rodinného domu. Součástí je i přehled dalších použitelných alternativních zdrojů energie pro vytápění. Dále ...