Now showing items 566-579 of 579

 • Zařízení pro kropení betonových výrobků 

  Mádl, Pavel
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout řízení jednoúčelového stroje, ke kropení betonových výrobků. Lisované betonové výrobky je nutné kropit, aby proběhl proces hydratace cementu. Pokud by proces neproběhl, výrobky by ...
 • Zařízení pro rotační lití plastů 

  Augste, Jan
  Bakalářská práce se dle zadání zabývá návrhem zařízení pro výrobu technologií rotačního lití plastů. V zadání bylo jednoznačně určeno, že zařízení bude použito k výrobě nádrží o známých rozměrech. Vzhledem k tomu, že se ...
 • Zavěšení, odpružení, tlumení závodních vozidel 

  Šťastný, Jan
  Hlavním tématem této bakalářské práce je přehled konstrukčních řešení systémů zavěšení, odpružení a tlumení závodních vozidel. Pozornost je věnována především automobilovým soutěžím pod záštitou AČR (Autoklubu České ...
 • Základní geometrická koncepce letounu 

  Matějka, Pavel
  Bakalářská práce je zaměřena na popis základních geometrických koncepcí letadel, rozbor jejich výhod a nevýhod z hlediska aerodynamického, konstrukčního a provozního. Vhodnost použití v jednotlivých kategoriích a nové ...
 • Základní přehled civilních mezinárodních letišť států evropského regionu 

  Novotný, Roman
  V práci bylo třeba se nejprve seznámit s problematikou vývoje letišť, kde jsem vycházel ze základní myšlenky: „ nejprve bylo sestrojeno letadlo, a pak se stavělo letiště“. Práce obsahuje rozdělení letišť dle našeho ...
 • Zápustkové kování náboje kola 

  Leidorf, Michal
  V bakalářské práci je zpracována literární studie k tématu kování. Dále je zpracován návrh technologie zadaného ocelového ozubeného kola č. v.: BP-3-2009-001. Vzhledem k předpokládané velké sériovosti 150 000 kusů/rok je ...
 • Zápustkové kování pastorku 

  Sklenář, Zdeněk
  V závěrečném projektu je předložena literární studie výroby pastorku zápustkovým kováním z oceli 14 220. Literární studie obsahuje poznatky z objemového tváření kovu za tepla. Vzhledem k vysoké sériovosti 190 000 ks/rok ...
 • Závitníky z rychlořezných ocelí a jejich využití 

  Něnička, Filip
  Charakteristika rychlořezných ocelí. Stručný popis výroby, chemického složení a tepelného zpracování rychlořezných ocelí. Charakteristika metod a nástrojů pro výrobu závitů. Stručný popis výroby závitů soustružením, ...
 • Zhodnocení současného stavu v oblasti konstrukce protéz horních končetin 

  Kusák, Václav
  Cílem bakalářské práce je shrnout poznatky z oblasti konstrukce a vývoje mechanických a robotických protéz horních končetin a vytvořit nadhled nad touto problematikou z oblasti robotických mechanismů a systémů
 • Zhutňování keramických nanočásticových suspenzí pomocí odstředivých sil 

  Mišák, Jiří
  V bakalářské práci byla zkoumána možnost zhutňování keramických suspenzí připravených z oxidu hlinitého s velikostí částic 100 nm pomocí odstředivých sil. Byla popsána homogenita odstředěných těles v závislosti na rychlosti ...
 • Zjištění současného stavu vyráběných infuzních pump. 

  Hubáček, Jan
  Cílem bakalářské práce je podat přehled o současném stavu poznání v oblasti infuzních pump. Práce je zaměřena na charakteristiku infuzních pump a konstrukční řešení pohybového mechanismu těchto pump. První část popisuje ...
 • Zkoušky jízdní dynamiky motocyklů 

  Dolák, Jindřich
  V rámci této práce jsem provedl návrh zkoušek jízdní dynamiky motocyklů včetně vlastních testů a vyhodnocení. Toto téma jsem si vybral protože motocykly jsou mým koníčkem a samotného mě zajímalo jak takové zkoušky dopadnou. ...
 • Zmapování informačních zdrojů o spalování biomasy 

  Komárek, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá zmapováním informačních zdrojů o spalování biomasy. Cílem teto práce je uvést základní informační zdroje, ze kterých získáme cenné poznatky pro další zpracování a výzkum v tomto oboru ...
 • Zvyšování výkonu sériových spalovacích motorů 

  Novák, Pavel
  V této práci je uveden přehled technických řešení pro zvyšování výkonu u sériových spalovacích motorů. Práce je zaměřena zejména na technická řešení pro zážehové a vznětové motory. První dvě kapitoly pojednávají o způsobu ...