Now showing items 311-330 of 583

 • Pásový podavač 

  Mikulecký, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem pásového podavače pro kontinuální dávkování drceného kameniva s požadovaným dopravním výkonem 100 t/hod, podávací vzdálenost je 3 m. Práce obsahuje funkční výpočet a ...
 • Pásový šikmý dopravník kameniva 

  Petrů, Jaromír
  Návrh pásového šikmého dopravníku pro dopravu kameniva. Práce se zabývá přehledem jednotlivých druhů dopravních zařízení a návrhovými výpočty šikmého dopravníku. Dále obsahuje v příloze výrobní výkresy vybraných součástí ...
 • Peltierův článek pro chlazení malých výkonů 

  Brázdil, Marian
  Předkládaná práce obsahuje podrobný popis Peltierova článku, jeho princip a praktickou realizaci termoelektrického chlazení s Peltierovými články. Experimentální část práce se zabývá chlazením procesoru stolního počítače. ...
 • Pemrlovací stroj pneumatický 

  Matula, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem pneumatického pemrlovacího stroje pro úpravu povrchu dlažby z hlediska vzhledového a protismykového. V úvodu je popsán obecný přehled a příklady dlažby. Druhá část se zabývá rozborem ...
 • Pevnostní návrh rámové konstrukce lisu a stanovení poddajnosti v místě silového zatížení. 

  Dobeš, Martin
  Bakalářská práce je zaměřená na výpočet rovinného rámu používaného pro hydraulické lisy. Teoretický základ pro výpočet je uveden v první části této práce. V druhé části je proveden výpočet konkrétní úlohy formulované v ...
 • Pěchovací zkoušky a jejich význam 

  Sedlák, Ondřej
  SEDLÁK Ondej: Pchovací zkoušky a jejich význam. Bakaláská práce je vypracována v rámci studia oboru Strojní inženýrství (2301R016), pod záštitou Ústavu strojírenské technologie, Fakulty strojního inženýrství, Vysokého uení ...
 • Píst čtyřdobého vznětového motoru o výkonu 80 kW 

  Vostrejž, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem pístu pro čtyřdobý vznětový motor o výkonu 80 kW. Cílem práce je stanovit hlavní rozměry motoru, pístu a klikového mechanismu a pevnostní kontrolou kritických průřezů pístu. Součástí ...
 • Píst čtyřdobého zážehového leteckého motoru 

  Gabrlík, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem pístu čtyřdobého zážehového leteckého motoru. Cílem práce je stanovit základní rozměry pístu, motoru a klikového mechanismu. Práce se také zabývá pevnostní kontrolou kritických průřezů ...
 • Píst čtyřdobého zážehového motoru o výkonu 110kW 

  Benda, Aleš
  V této bakalářské práci budeme sledovat postup základního návrhu spalovacího motoru, návrh rozměrů pístu, pevnostní kontrolu nebezpečných průřezů. Její součástí je také přehled vývoje spalovacích motorů a detailní popis ...
 • Píst čtyřdobého zážehového motoru o výkonu 147kW 

  Hejda, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem pístu čtyřdobého zážehového motoru o výkonu 147 kW, který se používá do Octavie 2,0 TFSi RS. Zaměřuje se na hlavní rozměry pístu tak, aby byl schopen pracovat v teplotně i silově ...
 • Píst čtyřdobého zážehového motoru o výkonu 43kW 

  Vaculík, Tomáš
  Tato bakalářská práce pojednává o návrhu výpočtu a konstrukčním řešení pístu pro čtyřdobý zážehový motor o výkonu 43 kW. Dále se tato práce zabývá stanovením základních rozměrů motoru. Píst je navržen tak, aby byl schopen ...
 • Píst čtyřdobého zážehového motoru o výkonu 50 kW 

  Spáčil, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá výpočtovým návrhem základních rozměrů motoru a konstrukčním řešením pístu pro čtyřdobý zážehový motor. Dále pak navrhnutím základních rozměrů klikového mechanismu a motoru. Na základě ...
 • Píst čtyřdobého zážehového motoru o výkonu 75 kW 

  Kalugin, Ivan
  Tato bakalářské práce se zabývá výpočtovým návrhem a konstrukčním řešením pístu čtyřdobého, zážehového motoru o výkonu 75 kW. Součástí konstrukčního řešení je zpracovat návrh základních rozměrů motoru a klikového mechanismu. ...
 • Píst dvoudobého motocyklového motoru o výkonu 25 kW 

  Bečka, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem pístu dvoudobého motocyklového motoru o výkonu 25 kW. Zaměřuje se zejména na návrh hlavních rozměrů pístu, rozměrů klikového mechanismu a pevnostní kontrolu nebezpečných průřezů. ...
 • Pístové motory letadel 

  Nepraš, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá přehledem pístových motorů letadel. Pozornost je věnována známým, netradičním nebo jinak zajímavým konstrukcím pístových leteckých motorů převážně z období druhé světové války. Před samotným ...
 • Pístový parní motor 

  Potměšil, Tomáš
  Tato práce se zaobírá možností použití pístového parního motoru v malých kotelnách a redukčních stanicích. Krátce popíše historii parních motorů, rozebere a vysvětlí klady i zápory různých koncepcí parních rozvodů. Zvolené ...
 • Plánování cesty mobilního robota pomocí genetického algoritmu 

  Sipták, Petr
  Má práce se zabývá plánováním cesty mobilního robota pomocí genetických algoritmů. V první části jsou popsány známé přístupy k problematice a ve druhé části popisuji vlastní řešení pomocí jazyka C#, které jsem pojal jako ...
 • Plánování cesty robota pomocí mravenčích systémů 

  Sedlák, Václav
  Tato práce se zabývá plánováním cesty robota pomocí mravenčích systémů. V teoretické části je úvod do problematiky plánování cesty mobilních robotů a přiblížení mravenčích systémů coby nástroje pro optimalizaci a plánování ...
 • Počítačová simulace procesů 

  Čech, Michal
  Tato práce se zabývá počítačovou simulací procesů, která v dnešní době napomáhá v oblasti procesního inženýrství. Úvodní část se věnuje metodice modelování a simulace a dále pak hmotnostním a energetickým bilancím. Poté ...
 • Podmínky pro spalování paliv vyrobených z odpadů z pohledu platné legislativy 

  Matoušek, Petr
  V této bakalářské práci jsou popsány možnosti využití paliv vyrobených z odpadů z hlediska energetického využití v průmyslu a energetice. Stručně je nastíněna skladba zdrojů energie, současná situace ve výrobě energie a v ...