Now showing items 21-40 of 579

 • Deskripce vedení u obráběcích strojů 

  Šváček, Karel
  Předmětem této bakalářské práce je popis vedení u obráběcích strojů. Stále větší důraz je kladen na přesnost vedení, protože je to jedna z hlavních částí, která ovlivňuje přesnost celého stroje a tím i výroby. Popisují se ...
 • Vytápění a ohřev TUV v rodinném domě solárními kolektory 

  Langer, David
  Předmětem této práce je praktický návrh solárních kolektorů pro ohřev teplé užitkové vody (TUV) a pro vytápění rodinného domu. Součástí je i přehled dalších použitelných alternativních zdrojů energie pro vytápění. Dále ...
 • Současný stav a vývojové tendence v konstrukci odpružení a tlumení osobních vozidel 

  Vincenc, Jakub
  Bakalářská práce obsahuje přehled v současnosti nejpoužívanějších systémů odpružení a tlumení u osobních automobilů. Jsou zde popsány jednotlivé druhy pružin a tlumičů. Dále je zde přehled aktivních systémů odpružení ...
 • Modernizace jednoúčelového stroje PUSH-PACK 

  Šimeček, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá modernizací jednoúčelového stroje push-pack. Modernizace spočívá ve výměně přímočarých pneumatických motorů, které jsou ovládané pomocí elektromagnetických ventilů, výběru vhodné úpravny ...
 • Polyuretany využívané v technologii tváření 

  Špičák, Pavel
  Práce vypracovaná v rámci bakalářského studia předkládá rešerši na téma: „Polyuretany využívané v technologii tváření“. Skládá se z jejich přehledu, vlastností a dále rozebírá jednotlivé metody tváření, které využívají ...
 • Návrh a realizace výukového modelu "Vzduchová levitace" 

  Horák, Petr
  Tato práce se zabývá návrhem, výrobou a oživením výukového modelu vzduchové levitace a nastavením jeho parametrů. Na začítku práce je uvedena rešeršní studie na téma levitace jako takové. Následuje několik příkladů různých ...
 • Šikmý pásový dopravník pro dopravu uhlí 

  Kostelník, Jan
  Cílem mé bakalářské práce na téma Šikmý pásový dopravník pro dopravu uhlí s maximální zrnitostí 45mm bylo vypracovat technickou zprávu která bude obsahovat zejména: koncepční návrh celého zařízení, výpočet hlavních rozměrů, ...
 • Vývoj materiálů zubních implantátů 

  Legerský, Radek
  Studie se zabývá současným vývojem materiálů užívaných k výrobě zubních implantátů. Zvláštní pozornost je věnována chemickému složení, mechanickým vlastnostem a biokompatibilitě těchto materiálů. Cílem a také výsledkem ...
 • Pohonné hmoty v 21. století 

  Lébl, Jan
  Tato bakalářská práce je zaměřena na uvedení přehledu jednotlivých druhů pohonných hmot používaných v současné době pro zážehové i vznětové spalovací motory. Okrajově se dotýká také tématu paliv užívaných pro palivové ...
 • Elektromechanické pohonové soustavy obráběcích strojů 

  Knobloch, Josef
  Tato bakalářská práce se zabývá popisem komponentů elektromechanických pohonových soustav. V úvodu je vymezen pojem elektromechanická soustava a dále jsou již jednotlivě popsány používané typy motorů, převodů, hřídelových ...
 • Modul pro zpracování signálů z inkrementálního rotačního snímače 

  Pavláček, Martin
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací modulu pro zpracováním signálu z inkrementálního rotačního snímače Realizace modulu je rozdělena na dvě části. V první je návrh hardwaru a jeho sestavení, v druhé potom ...
 • Využití slitin titanu v cyklistickém průmyslu 

  Reichman, Ladislav
  Tato závěrečná práce shrnuje základní informace o titanu a jeho slitinách. Popisuje mechanické vlastnosti, technologické vlastnosti, způsob tváření a tepelného zpracování slitin titanu. Informuje o jejich použití ve veloprůmyslu.
 • Certifikace shody podle ČSN EN ISO 9001:2001 

  Poláčková, Kateřina
  Bakalářská práce obsahuje základní informace o technické normě ČSN EN ISO 9001:2001. Popisuje základní požadavky na činnosti, které mají zabezpečit funkčnost a efektivnost systému managementu jakosti a tím docílit spokojenosti ...
 • Kalibrace snímačů teplot 

  Záboj, Jakub
  V bakalářské práci je popsán vliv změny teploty na fyzikální vlastnosti látek a materiálů. Historický vývoj teploměrů a měření teploty, který vedl k zavedení jednotné teplotní stupnice. Je zde vytvořen přehled sou-časných ...
 • Technologie tváření tenkých plechů tažením 

  Vymazal, Aleš
  Předložená bakalářská práce se zabývá technologií tváření tenkých plechů pro rotační i nerotační součásti. Pozornost je zaměřena na transfer poznatků z tažení ze zahraniční literatury. Vybrané vzorce byly porovnány pro ...
 • Elektrický podvěsný kladkostroj 

  Hruška, Miroslav
  Tématem této bakalářské práce je elektrický podvěsný kladkostroj, určený pro nosnost 1500kg. Je vypracována technická zpráva obsahující výpočet a návrh elektrických pohonů zdvihu a pojezdu kladkostroje včetně kontroly ...
 • Současný stav přechodu z klasických spalovacích motorů na jejich alternativy 

  Maršálek, Ondřej
  V této bakalářské práci je zmapován současný stav přechodu od klasických spalovacích motorů na jejich alternativy. Jsou zde uvedeny základní principy a uspořádání klasických spalovacích motorů a jejich dosavadních variant. ...
 • Zhodnocení současného stavu v oblasti konstrukce protéz horních končetin 

  Kusák, Václav
  Cílem bakalářské práce je shrnout poznatky z oblasti konstrukce a vývoje mechanických a robotických protéz horních končetin a vytvořit nadhled nad touto problematikou z oblasti robotických mechanismů a systémů
 • Svařování rozměrných hliníkových svařenců 

  Tkaný, Jan
  Práce vytvořená v rámci obecného bakalářského studia podává pohled na základní dělení hliníkových slitin, résumé technologií a principů svařování hliníku a jeho slitin. Je zaměřena na popis dělení slitin Al a jejich vhodnost ...
 • Posouzení návratnosti instalace solárních kolektorů v nízkoenergetickém rodinném domě 

  Hrbata, Jiří
  Zvyšování životní úrovně obyvatelstva, automatizace a mechanizace výroby i růst průmyslu s sebou nesou vyšší potřebu energie. Současně dochází k jejímu kontinuálnímu zdražování, a proto je stále výhodnější využívat energii ...