Poslední příspěvky

 • Možnosti přípravy románských cementů modifikací vápencových odkalů 

  Petr, Jiří
  Je zřejmé, že pojivové systémy na bázi portlandského slínku budou hrát v průmyslu stavebních hmot i nadále hlavní roli. Důvodem je zejména jejich vysoká kvalita, standardizovanost a cenová dostupnost. Zároveň je však citelná ...
 • Příprava a aplikace fyzikálních hyaluronových gelů 

  Kovářová, Lenka
  Tato bakalářská práce se zabývá výzkumem v oblasti fyzikálních hyaluronových gelů. Zaměřuje se na jejich přípravu a to především interakcí roztoku hyaluronanu (HyA) s opačně nabitými tenzidy ve fyziologickém roztoku (0,15 ...
 • Cereální suroviny, výrobky a jejich význam 

  Hamrlová, Romana
  Předložená bakalářská práce se zabývá studiem cereálních surovin, výrobků a jejich významem. Hlavním tématem práce jsou tzv. snídaňové cereálie. Teoretická část je zaměřena na popis obilného zrna, chemického složení obilovin ...
 • Kinetika krystalizace kopolymerů PP 

  Krajčik, Ladislav
  V této bakalářské práci byla změřena kinetika krystalizace tří kopolymerů PP s ethylén-propylénovým kaučukem po násobné extruzi a to ze závislosti růstu průměru sférolitů na čase pomocí polarizačního optického mikroskopu ...
 • Organické solární články na bázi polymerních materiálů 

  Nagyová, Veronika
  Tato bakalářská práce je zaměřena na charakterizaci vlastností organických materiálů pro solární články. V teoretické části je rešerše na téma organické solární články, je zde popsán mechanismus přeměny sluneční energie a ...
 • Historie a současnost chemických zbraní 

  Virglerová, Kateřina
  Ve své první části se tato bakalářská práce zabývá historií chemických zbraní od dávného starověku až po jejich současný stav. V další části práce seznamuje s mezinárodní Úmluvou o zákazu chemických zbraní (1993), a to ...
 • Možnosti využití odpadních lipidů a glycerolu k produkci karotenoidů kvasinkami. 

  Kostovová, Iveta
  Cílem předložené bakalářské práce bylo využití lipidických odpadů a odpadního glycerolu jako zdrojů uhlíku při kultivaci karotenogenních kvasinek. Celkem bylo ke kultivaci použito šest kmenů kvasinek: Rhodotorula glutinis, ...
 • Využití mobilní analytiky pro stanovení základních ukazatelů odpadních vod 

  Herka, Milan
  Tato bakalářská práce je zaměřena na odpadní vody ze dvou čistíren odpadních vod (ČOV) a na využití mobilní analytiky se spektrofotometrickou koncovkou při stanovení vybraných základních ukazatelů odpadních vod z těchto ...
 • Studium senzorických vlastností organických polovodivých látek 

  Saska, Pavel
  Látky na bázi diketopyrrolopyrrolu jsou organické pigmenty, které mají charakter polovodičů. Jejich analogy s pyridylovou boční skupinou jsou díky své citlivosti na vodík potenciálně využitelné jako vodíkové senzory. Cílem ...
 • Podpora fyzikální interakce hyaluronanu a vybraných hydrofobních solutů 

  Michalicová, Petra
  Metodou fluorescenční spektroskopie byl zkoumán vliv způsobu přípravy systému hyaluronan-fluorescenční sonda na vzájemné interakce ve vodném prostředí. Bylo navrženo několik experimentů, pro které byly jako fluorescenční ...
 • Využití oxidu titaničitého ve fotovoltaice 

  Zbořilová, Zdeňka
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou využití oxidu titaničitého ve fotovoltaice. V teoretické části je zpracován rešeršní přehled o vlastnostech, metodách přípravy a využití mezoporézních tenkých vrstev oxidu ...
 • Význam a vliv ftalátů při peritoneální dialýze a současné možnosti jejich náhrady 

  Nohelová, Gabriela
  Tato bakalářská práce se zabývá významem a vlivem ftalátů při peritoneální dialýze (PD) a současnými možnostmi jejich náhrady. Byly přehledně shrnuty informace o ftalátech – esterech kyseliny ftalové – zejména o nejpoužívanějším ...
 • Meteorologické faktory ovlivňující šíření kontaminovaného ovzduší 

  Hrušková, Veronika
  Bakalářská práce se zabývá různými meteorologickými faktory ovlivňující šíření kontaminovaného ovzduší. Ukazuje na hlavní zdroje kontaminace ovzduší v České republice. V práci jsou vysvětleny vlivy meteorologických podmínek ...
 • Laboratorní kontrola piva 

  Klinková, Lucie
  Hlavním tématem této bakalářské práce je laboratorní kontrola vstupních surovin pro výrobu piva, mezioperační kontrola a kontrola finálního produktu. V teoretické části jsou shrnuty dané kontrolní postupy, které jsou ...
 • Zimolez kamčatský - netradiční ovoce v České republice 

  Rybníčková, Eva
  Tato práce se zabývá možnostmi využití plodů zimolezu kamčatského (Lonicera kamtschatica) v potravinářském průmyslu. V první části jsou popsány vlastnosti této rostliny a metody jejího pěstování. Druhá kapitola se zabývá ...
 • Měření lineární teplotní roztažnosti plastových hydroizolačních fólií 

  Mahel, Jindřich
  Cílem práce bylo navrhnout a sestavit přístroj pro měření lineární teplotní roztažnosti plastových hydroizolačních fólií. V teoretické části jsou srovnány metody používané pro měření teplotní délkové roztažnosti pevných ...
 • Stanovení obsahu enzymu Rubisco v listech 

  Hlaváček, Viliam
  Cieľom bakalárskej práce bola optimalizácia podmienok pre stanovenie obsahu enzýmu Rubisco metódou SDS-PAGE a stanovenie vhodného postupu extrakcie proteínov z rastlinného pletiva. Taktiež bolo stanovené aj rozmedzie ...
 • Průmyslové kaly jako alternativní paliva v cementárnách 

  Raška, Miroslav
  Tato bakalářská práce se zabývá využitím průmyslových kalů jakožto příměsi do alternativních paliv v cementářském průmyslu. První část je zaměřená na tuhá alternativní paliva, především čistírenské kaly, jejich zpracování ...
 • Ionokomplexy hyaluronanu pro kosmetické a farmaceutické účely 

  Cimalová, Jana
  Tato bakalářská práce je zaměřena na studium systému kationaktivní tenzid – hyaluronan. Pomocí fluorescenční spektrometrie byla stanovena kritická micelární koncentrace karbethopendeciniumbromidu (Septonex) ve třech ...
 • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci profesionálních řidičů 

  Chodurová, Zuzana
  Tématem bakalářské práce je Bezpečnost a ochrana zdraví při práci profesionálních řidičů. Vzhledem k tomu, že nejvíc pracovních úrazů u nás se odehrává v souvislosti s dopravními prostředky, není překvapující, že bezpečnost ...

Zobrazit další