Poslední příspěvky

 • Ochrana fotografií lakováním 

  Lokotschová, Radka
  Tato bakalářská práce se zabývá základními principy inkoustového tisku. Popisuje kontinuální tisk a drop on demand techniku. Zabývá se také papírovými médii používanými při inkoustovém tisku – nosnými podložkami a přijímacími ...
 • Environmentální aspekty pyrotechnických složí 

  Kalábková, Michala
  Předložená bakalářská práce se zabývá studiem pyrotechnických složí a jejich vlivu na zdraví a životní prostředí. Je zde vysvětlena podstata a skladba používaných pyrotechnických složí. Při hoření těchto složí se do ovzduší ...
 • Organické solární články na bázi polymerních materiálů 

  Nagyová, Veronika
  Tato bakalářská práce je zaměřena na charakterizaci vlastností organických materiálů pro solární články. V teoretické části je rešerše na téma organické solární články, je zde popsán mechanismus přeměny sluneční energie a ...
 • Substituované polyaromatické sloučeniny ve složkách životního prostředí 

  Kubalík, David
  Tato bakalářská práce je zaměřena na substituované polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH) ve složkách životního prostředí. V práci je posuzován vznik těchto sloučenin a jejich průnik do ekosystému. Vzhledem k jejich ...
 • Chrom a jeho specie ve složkách životního prostředí, zejména v akvatickém ekosystému 

  Marek, Tomáš
  Tato bakalářská práce teoretického charakteru je zaměřena na osud chromu v životním prostředí. Jsou zde shrnuty základní poznatky o vlastnostech chromu a jeho sloučenin, o zdrojích, vstupech, výskytu a přeměnách nejvýznamnějších ...
 • Možnosti a potřeby využívání informačních a počítačových technologií v integrovaném záchranném systému 

  Milošic, Tomáš
  Tato práce popisuje a rozebírá zásadní teoretické i praktické problémy využívání informačních a počítačových technologií a analyzuje současný stav možností předávání informací a dat k mimořádným situacím směrem k nasazovaným ...
 • Stanovení obsahu huminových kyselin v roztocích chronopotenciometricky 

  Viktorinová, Jana
  Huminové kyseliny patří do skupiny huminových látek, což jsou látky přírodního původu vyskytující se v půdách, rašelinách sedimentech a mladých uhlí. Tyto látky jsou směsí sloučenin různých molekulových hmotností a struktury. ...
 • Možné zneužití nebezpečných chemických průmyslových toxických látek 

  Gregorová, Renáta
  Bakalářská práce, „Možné zneužití nebezpečných chemických průmyslových toxických látek“, se v první části věnuje legislativě, která určuje podmínky pro nakládání s nebezpečnými látkami. Dále se zabývá terorismem a použitím ...
 • Vliv pH na vlastnosti agregátů polyelektrolyt-tenzid 

  Mourycová, Jana
  V této bakalářské práci byl studován vliv pH na agregaci polyelektrolyt- tenzid za použití fluorescenční spektroskopie a jako fluorescenční sonda byl použit pyren. Jako polyelektrolyt byl použit hyaluronan o dvou různých ...
 • Ionokomplexy hyaluronanu pro kosmetické a farmaceutické účely 

  Cimalová, Jana
  Tato bakalářská práce je zaměřena na studium systému kationaktivní tenzid – hyaluronan. Pomocí fluorescenční spektrometrie byla stanovena kritická micelární koncentrace karbethopendeciniumbromidu (Septonex) ve třech ...
 • Studium interakcí hyaluronan-fosfolipid za přítomnosti biokompatibilních neionogenních tenzidů 

  Szewieczková, Jana
  Tato práce je založena na zkoumání agregačního chování cukerných tenzidů a sn-glycero-dipalmitoylphosphatidylcholinu (DPPC) ve vodném prostředí a na studiu interakcí v systémech neionogenní tenzid-DPPC a neionogenní ...
 • Stanovení vonných látek s alergenními účinky 

  Obrdlíková, Blanka
  Práce se zabývá stanovením vonných látek s alergenními účinky v kosmetických přípravcích. Teoretická část je zaměřena na popis kosmetických přípravků, použití vonných látek při přípravě kosmetických přípravků, získávání ...
 • Systém měření a regulace parametrů polymerace ethenu 

  Janošík, Zdeněk
  Cílem práce bylo sestavit zařízení umožňující automatizované měření kinetických charakteristik katalytických systémů použitých při roztokové polymeraci ethenu. Teoretická část práce podává základní přehled o chemických ...
 • Sukralosa - nově povolené sladidlo v České republice 

  Chlebcová, Lenka
  Táto bakalárska práca sa zaoberá témou náhradného sladidla sukralózy. Pozornosť je venovaná spôsobu výroby, použitiu, jej vlastnostiam ako je sladkosť, chutnosť a vplyvu na ľudské zdravie, toxicite. V potravinárskom priemysle ...
 • Barierové vrstvy na bázi SiOx 

  Sedláček, Ondřej
  Tématem této práce je příprava a charakterizace tenkých vrstev vytvořených pomocí takových metod, jako je vakuové napařování, vakuové napařování v plazmatu a plazmochemická depozice z plynné fáze. Výchozími materiály pro ...
 • Vliv derivátů pyrrolidonu na alkydové a polyuretanové povlaky 

  Vyhnánková, Edita
  Cílem bakalářské práce bylo doplnit údaje o odolnosti povlaků vytvořených nátěrovými hmotami na bázi alkydových a polyuretanových pryskyřic. V teoretické části byly shromážděny a utříděny relevantní informace z oblasti ...
 • Uhelné huminové kyseliny a jejich využití 

  Hedvigy, Marek
  Významnou zložkou menej zuhoľnatených uhlí sú tmavofarebné humínové kyseliny. Vďaka svojim vlastnostiam sa používajú v poľnohospodárstve, veterinárnej medicíne, priemysle a pri úpravách pôd v životnom prostredí. V práci ...
 • Problematika interakcí testovaných látek v ekotoxikologii. 

  Pavlíčková, Ivana
  Bakalářská práce shrnuje současné poznatky problematiky interakcí testovaných látek a stanovení ekotoxicity. Práce se zabývá zhodnocením ekotoxicity látek a binárních směsí, toxických kovů nebo biologicky aktivních látek. ...
 • Supersulfátové cementy 

  Mohelská, Lucie
  Práce studuje možnosti využití druhotných surovin produkovaných energetickým průmyslem. Konkrétně se věnuje možnostem přípravy supersulfátových cementů s obsahem odpadních surovin. Jako základního systému pro simulaci bylo ...
 • Průmyslová výroba lihu 

  Flajs, Roman
  Bakalářská práce se zabývá průmyslovou výrobou lihu pro potravinářské a palivové účely. Cílem práce je popsat suroviny na výrobu lihu se zaměřením na lignocelulosové materiály a mikroorganismy, které se používají při jejich ...

Zobrazit další