Poslední příspěvky

 • Vztah mezi vznikem ledvinových kamenů a skladbou potravy 

  Zbořilová, Eliška
  Tato bakalářská práce se zabývá příčinami vzniku a identifikací močových konkrementů. Teoretická část zahrnuje základní seznámení s problematikou urolitiázy, poukazuje na rizikové faktory vzniku močového konkrementu a ...
 • Využitelná bilance sluneční energie pro přípravu teplé užitkové vody v rodinných domech Jihomoravského kraje 

  Dobešová, Zuzana
  Práce je zaměřena na analýzu bilance sluneční energie pro přípravu TUV v rodinných domech Vacenovice a Vracov v JmK. Práce analyzuje potencionální a reálné možnosti lokality a JmK v návaznosti na územně energetickou koncepci ...
 • Nápověda k testům z anorganické chemie Tvorba e-learningových studijních materiálů 

  Straka, Radek
  E-learning je rychle se rozvíjející způsob vzdělávání užívající k vytváření, přenosu a poskytování informací multimediálních a komunikačních technologií. Smyslem bakalářské práce je tvorba studijních materiálů, ve formě ...
 • Možnost využití oxidu uhličitého při přípravě dimethylkarbonátu z methanolu 

  Křenek, Jaroslav
  Rešerše přípravy a výroby dimethylkarbonátu z methanolu a oxidu uhličitého, s využitím oxidu uhličitého jako významného odpadu z chemického průmyslu.
 • Pozitivní a negativní látky v guaraně 

  Hrdinová, Lucie
  Tato bakalářská práce teoreticky popisuje jihoamerickou rostlinu guarana (Paullinia cupana), její historii, pěstování a tradiční úpravu. Zabývá se účinky významných alkaloidů (kofein, theofylin, theobromin), taninů a ...
 • Možnosti povrchových úprav korozivzdorných ocelí 

  Mach, Pavel
  Struktura korozivzdorných ocelí, technologie povrchových úprav, chemické úpravy austenitických ocelí, úpravy v radiofrekvenčním plazmatu.
 • Plísně a obytné budovy 

  Dvořák, Tomáš
  Bakalářská práce je zaměřena na plísně v obytných budovách. Na jejich výskyt a podmínky pro jejich růst a rozmnožování. Definuje jejich rozdělení, morfologii, metabolizmus a způsob rozmnožování. Popisuje nejvýznamnější ...
 • Aplikace baktérie Agrobacterium tumefaciens 

  Kováčová, Viera
  Táto práca sa zaoberá biotechnologickými aplikáciami baktérie Agrobacterium tumefaciens, ktorá je schopná sprostredkovávať genetickú transformáciu nie len rastlín. Medzi hlavné body projektu patrí popis základných vlastností ...
 • Vyrovnávání chemických rovnic Tvorba e-learningových studijních materiálů 

  Indra, Ivo
  Tvorba elektronického výukového materiálu využitelného především pro studenty I. ročníku. Vytvořený materiál bude umožňovat interaktivní řešení vzorových chemických rovnic a to jednak pomocí soustavy rovnic tak i pomocí ...
 • Chemické výpočty Tvorba e-learningových studijních materiálů 

  Košová, Hana
  Předmětem této bakalářské práce jsou e-learning, prostředky k jeho tvorbě, tvorba samotná, práce se základními prvky tvořícími e-learning a zhodnocení kvality e-learningu na FCH VUT a Masarykově univerzitě v Brně. Praktickým ...
 • Speciální laboratorní technika 

  Boháčová, Zdeňka
  Manipulace s látkami vysoce citlivými vůči vzdušné vlhkosti a kyslíku vyžadují definované prostředí s minimem těchto nežádoucích látek (řádově jednotky ppm). V oblasti anorganické, organické a zejména organokovové a polymerní ...
 • Modifikace katalytické účinnosti fylosilikátů oxidem titaničitým 

  Fiala, Michal
  Bakalářská práce popisuje přípravu směsného katalyzátoru kaolin/ TiO2 a metakaolin/ TiO2. Vzorky katalyzátoru byly připraveny zaváděním plynného TiCl4 do suspenze kaolinu. Katalytický systém a metakaolin/ TiO2 byl připravený ...
 • Tvorba mléčných koprecipitátů pomocí přídavku kyseliny mléčné 

  Králová, Petra
  Tato práce pojednává o výrobě mléčných koprecipitátů přídavkem kyseliny mléčné. Cílem bylo zpracovat literární rešerši zaměřenou na souhrnný přehled používaných metod při srážení mléka a jejich používání v mlékárenském ...
 • Železo a jeho sloučeniny 

  Krpoun, Karel
  Bakalářská práce je zaměřena na možnosti přípravy vybraných sloučenin železa. V teoretické části jsou podrobně popsány chemické a fyzikální vlastnosti síranu železitého, dodekahydrátu síranu amonno-železitého, oxidu ...
 • Pasivace hořčíkových slitin 

  Tkacz, Jakub
  Přehled hořčíkových slitin a jejich vlastností. Přehled metalografických metod. Optimalizace metalografického leptání hořčíkových slitin.
 • Metody detekce energetických materiálů 

  Procházka, Michal
  Byla zpracována rešerše současných metod detekce výbušnin a příbuzných materiálů. Práce se nejprve zabývá metodami detekce a analýzy výbušnin, mezi něž patří metody chromatografické (TLC, GC, HPLC, IC), hmotnostní spektrometrie ...
 • Studie strukturních a mechanických vlastnosti dendrimerů 

  Ščudlová, Jolana
  Tato práce přispívá k výzkumu organizovaných nadmolekulárních struktur. Tyto struktury jsou přítomny v mnoha polymerních materiálech. Především v biomateriálech, jsou příčinnou jejich biologické aktivity. Pro modelování ...
 • Účinné složky potravních doplňků a jejich vztah k léčbě civilizačních chorob 

  Brummer, Vladimír
  Táto bakalárska práca je zameraná na efektívne zložky potravinových doplnkov vo vzťahu k prevencii a liečbe civilizačných ochorení. Definuje základné pojmy ako potravinový doplnok, doplnok stravy a ďalšie. V jednotlivých ...
 • Reologie suspenzí a gelů při přípravě perovskitových vrstev na keramice 

  Pálesch, Erik
  Význam perovskitů a příprav jejich vrstev Pechiniho syntézami. Ovlivnění reologických vlastností složením systému
 • Typy a vlastnosti "metal-free" katalyzátorů pro živé polymerace biomateriálů 

  Repka, Martin
  Syntéza biokompatibilních a biodegradabilních polyesterů, použitelných převážně v medicíně, využívá pro polymeraci za otevření kruhu katalyzátory na bázi kovu (např. Sn, Al atd.), které se mohou po implantaci deponovat v ...

Zobrazit další