Poslední příspěvky

 • Odstraňování různých druhů fytoplanktonu flotací rozpuštěným vzduchem 

  Sukopová, Martina
  V práci byla hodnocena účinnost flotace rozpuštěným vzduchem (DAF) při odstraňování různých druhů fytoplanktonu. Jako naprostou nezbytnou se v procesu úpravy vody ukázala aglomerační fáze, neboli koagulace a flokulace. Ta ...
 • Termofilní enzymy 

  Kuchtová, Ludmila
  Termofilní enzymy se tvoří v organismech žijících při teplotách 60-80°C, v některých případech i vyšších a jsou za těchto teplot aktivní a stabilní. Tato práce se zabývá výskytem termofilních a hypertermofilních organismů, ...
 • Využití odpadů z elektrických a elektronických zařízení 

  Babuš, Ondřej
  Tato práce se zabývá zpracováním elektrických a elektronických zařízení, které jsou již označeny jako odpad. Je zde postihnut legislativní rámec zpracování odpadních elektrických a elektronických zařízení, které jsou obecně ...
 • Potenciální rizika používání nanočásticových materiálů 

  Flimelová, Miroslava
  Bakalářská práce „Potenciální rizika používání nanočásticových materiálů“ shrnuje poznatky z oblasti nanotechnologií, nanočástic a nanochemie. Cílem práce je literární rešerše této problematiky, používání nanočástic a možná ...
 • Současné technologie výroby barevných fotografií 

  Štěpánková, Eva
  Práce podává stručný přehled o současných způsobech velkoobjemové výroby barevných fotografií a hodnotí výhody a nevýhody jednotlivých technologií. Dále je provedeno porovnání jednotlivých technologií z hlediska dosažitelné ...
 • Využití odpadů rostlinného původu 

  Habáníková, Kamila
  Tato práce popisuje vlastnosti a využití odpadů rostlinného původu, které vznikají při průmyslovém zpracování, a upřesňuje jejich složení. Kultivací určitých mikroorganismů na těchto materiálech jsou produkovány enzymy, ...
 • Choroby a vady vína 

  Rychová, Alexandra
  Tato bakalářská práce se věnuje problematice chorob a vad vína. Cílem práce bylo zpracovat literární rešerši zaměřenou na souhrnný přehled chorob a vad, které se mohou ve víně vyskytnout, popsat jejich původce, mechanismy ...
 • Železo a jeho sloučeniny 

  Krpoun, Karel
  Bakalářská práce je zaměřena na možnosti přípravy vybraných sloučenin železa. V teoretické části jsou podrobně popsány chemické a fyzikální vlastnosti síranu železitého, dodekahydrátu síranu amonno-železitého, oxidu ...
 • Stanovení polycyklických aromatických uhľovodíků v potravinách 

  Ryšavý, Jan
  Tato bakalářská práce se věnuje problematice příčin vzniku a výskytu polycyklických aromatických uhlovodíků v potravinách. Cílem práce bylo zpracovat a porovnat izolační postupy získávání polycyklických aromatických ...
 • Urychlené stárnutí inkoustového tisku 

  Buteková, Silvia
  Atramentová tlač zaujala v dôsledku svojej univerzálnosti popredné miesta v tlačiarenských aplikáciách. Výtlačky musia byť stabilné pre archiváciu, i keď sú vystavené podmienkam prostredia. Zlepšenie stability atramentových ...
 • Pozitivní a negativní látky v guaraně 

  Hrdinová, Lucie
  Tato bakalářská práce teoreticky popisuje jihoamerickou rostlinu guarana (Paullinia cupana), její historii, pěstování a tradiční úpravu. Zabývá se účinky významných alkaloidů (kofein, theofylin, theobromin), taninů a ...
 • Příprava lehkých kompozitů na bázi alkalicky aktivovaných popílků z vysokoteplotního spalování uhlí 

  Weiglová, Jana
  Tato práce se zabývá studiem možností přípravy lehkých kompozitů na bázi tuhých zbytků z vysokoteplotního spalování. Důraz je kladen především na možnosti alkalické aktivace vodním sklem a 50% roztokem hydroxidu sodného. ...
 • Optimalizace povrchové úpravy mědi pro bodové svařováni 

  Šilhavý, Miroslav
  struktura kovových materiálů, vlastnosti mědi a cínu, bodové svařování, fázové rovnováhy ve svarových spojích
 • Probiotické potraviny 

  Páterová, Alena
  Tato práce je literární rešerší sumarizující poznatky o problematice probiotik a jejich pozitivních účincích na lidské zdraví. Probiotika jsou živé mikroorganismy, které, při aplikaci v odpovídajícím množství jako součást ...
 • Samovolný rozpad ozónu rozpuštěného ve vodě 

  Fendrych, Adam
  V této práci jsou shromážděny odborné informace týkající se problematiky rozpouštění ozonu ve vodě, jeho samovolného rozpadu ve vodném roztoku a problematice analytického sledování těchto procesů. Zvláštní pozornost je ...
 • Metody detekce energetických materiálů 

  Procházka, Michal
  Byla zpracována rešerše současných metod detekce výbušnin a příbuzných materiálů. Práce se nejprve zabývá metodami detekce a analýzy výbušnin, mezi něž patří metody chromatografické (TLC, GC, HPLC, IC), hmotnostní spektrometrie ...
 • Ověření pravosti pomerančové šťávy Toma na základě vybraných chemických parametrů 

  Cvrková, Jana
  Tato práce se zabývá ověřováním pravosti pomerančové šťávy Toma na základě vybraných chemických parametrů. V teoretické části jsou definovány základní pojmy týkající se pomerančové šťávy. Tato část se také soustředí na ...
 • Způsob stanovení stereoregularity polypropylenu 

  Hoza, Adam
  Tato práce se zabývá hodnocením a srovnáním indexu izotakticity homopolymerů polypropylenu získaných za použití extrakčních a rozpouštěcích metod. Toto stanovení bylo prováděno na sérii devíti vzorků PP ve formě prášku s ...
 • Bezová šťáva, vlastnosti a možnosti jejího využití 

  Forejtarová, Darina
  Předmětem této bakalářské práce je bezová šťáva, její charakterizace a možnosti jejího využití. V úvodu teoretické části je popsán bez černý, jeho odrůdy a chemické složení. Jsou zde zmíněny možnosti zpracování bezu černého, ...
 • Bezsádrovcové cementy s retardovaným tuhnutím přísadou plastifikátorů a alkalické složky. 

  Sedlařík, Tomáš
  Tato práce se zabývá přípravou bezsádrovcových cementů s retardovaným tuhnutím. Popisuje jejich přípravu alkalickou aktivací a to s přísadou superplastifikátorů, ale i bez superplastifikátorů. Cílem práce je ukázat možnou ...

Zobrazit další