Poslední příspěvky

 • Problematika alkylderivátů rtuti v biotických matricích 

  Zajícová, Markéta
  Alkylderiváty rtuti, zejména pak methylrtuť, představují závažné nebezpečí pro životní prostředí i lidskou populaci. Methylrtuť se vyznačuje vysokou toxicitou a schopností bioakumulace a biomagnifikace ve tkáních vodních ...
 • Nové metody používané při zjišťování příčin vzniku požárů 

  Přichystal, Lukáš
  Tato práce se zabývá problematikou stanovení hořlavých kapalin z požárních vzorků. Cílem práce je uvést vlastnosti použitých akcelerantů hoření a sestavit přehled a zhodnocení různých technik, které mohou být nápomocny ...
 • Hodnocení zátěže životního prostředí perfluorovanými sloučeninami 

  Šima, Aleš
  Nejdůležitějšími zástupci skupiny perfluorovaných sloučenin jsou perfluorooktansulfonát (PFOS), perfluorooktanová kyselina (PFOA) a perfluorooktansulfonamid (FOSA). Perfluorované sloučeniny mají výjimečné fyzikální a ...
 • Chirální analýza residuí léčiv v odpadních vodách 

  Svobodová, Dagmar
  V teoretické části se tato práce zabývá stručným popisem chirality se zaměřením na chirální léčiva. Popisuje jejich chování v lidském organismu, jejich absorpci, distribuci, metabolismus i vylučování. O osudu chirálních ...
 • Využití GC/MS při analýze léčiv 

  Sýkora, Richard
  Tato diplomová práce vychází z aktuální problematiky přítomnosti léčiv v různých složkách životního prostředí. Nejvíce zatížené prostředí z pohledu kontaminace rezidui léčiv je prostředí vodné, do kterého se tyto látky ...
 • Analýza sacharidů a markerů spalování dřeva v atmosférických aerosolech 

  Kubátková, Nela
  Diplomová práce se zabývá analýzou sacharidů a markerů spalování dřeva a biomasy v atmosférickém aerosolu ve velikostní frakci PM2,5. Teoretická část se zaměřuje na obecnou charakteristiku atmosférických aerosolů a na ...
 • Hodnocení zátěže životního prostředí polybromovanými difenylethery 

  Roček, Richard
  Cílem mojí diplomové práce je zhodnocení zátěží půd polybromovanými difenylethery. Jedná se o půdy, které byly zasaženy požárem a půdy, které požárem zasaženy nebyly. V teoretické části jsou zpracovány dostupné informace ...
 • Studium degradace biokompatibilních kopolymerů 

  Oborná, Jana
  Tato diplomová práce je zaměřena na sledování degradace biokompatibilních polymerů. Byly studovány kopolymery založené na poly(mléčné), poly(glykolové) kyselině a poly(ethylenglykolu) PLGA-PEG-PLGA a dále tyto kopolymery ...
 • Rychlá separace výbušnin vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií 

  Šesták, Jozef
  Diplomová práce řeší problematiku rychlé separace výbušnin metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie pro účely vývoje miniaturizovaného kapalinového chromatografu vhodného k zakomponování do přenosného analyzátoru ...
 • Stanovení léčiv pomocí HPLC s různými typy detektorů 

  Benešová, Markéta
  Diplomová práce se zabývá stanovením makrolidových antibiotik v odpadních vodách. Konkrétně se jedná o erythromycin, clarithromycin a roxithromycin, které jsou v současné době poměrně často předepisovanými léčivy. Pro ...
 • Utilizace syrovátky termofilními mikroorganismy 

  Rychová, Alexandra
  Tato diplomová práce se věnuje utilizaci syrovátky termofilními bakteriemi rodu Thermus a Geobacillus. Jako kultivační médium byla použita syrovátka, ze které byly odstraněny bílkoviny. Kultivace probíhaly v Erlenmeyerových ...
 • Zpracování projektu tepelného solárního systému 

  Ullmann, Walter
  Diplomová práce se zabývá zpracováním projektu termického solárního systému pro celoroční provoz. Cílem práce je provést dimenzování, návrh jednotlivých komponent a propočítat ekonomickou a ekologickou bilanci.
 • Monitoring kontaminace vod a sedimentů po těžbě uranové rudy 

  Kurfürst, Vlastimil
  Práce se zabývá monitoringem kontaminace vod a sedimentů v lokalitě uzavřeného ložiska Olší - Drahonín. V prvním kroku je provedeno vyhodnocení kontaminace důlních vod vypouštěných do recipientu řeky Hadůvka. Ve druhém ...
 • Syntetické vonné látky v odpadních vodách 

  Tylichová, Petra
  Syntetické vonné látky jsou uměle vyrobené organické sloučeniny, které jsou používány jako vonné substance v nejrůznějších produktech osobní péče, parfémech, kosmetice, mýdlech, detergentech, čisticích prostředcích, atd. ...
 • Molekulární identifikace vybraných druhů bakterií mléčného kvašení a bifidobakterií v doplňcích stravy 

  Riegelová, Kristýna
  Probiotické bakterie mléčného kvašení a bifidobakterie jsou přirozenou součástí gastrointestinálního traktu a v současnosti velmi využívané v potravinářském průmyslu ve formě potravinových doplňků. Cílem diplomové práce ...
 • Izolace DNA z probiotických výrobků s využitím pevných nosičů 

  Bonczek, Ondřej
  Mikrobiální DNA byla izolována z hrubých lyzátů buněk rodu Lactobacillus a z probiotických výrobků. Bylo využito reverzibilní adsorpce DNA na neporézní magnetické částice poly(2-hydroxyethyl methacrylát-co-glycidyl ...
 • Stanovení musk sloučenin v biotických matricích 

  Soukupová, Alena
  Diplomová práce vychází ze současné problematiky kontaminace životního prostředí syntetickými vonnými látkami. Musk sloučeniny se z důvodu biologické perzistence a schopnosti kumulace rozšířily do všech složek životního ...
 • Distribuce organochlorových pesticidů do životního prostředí 

  Plačková, Lucie
  Diplomová práce byla zaměřena na stanovení perzistentních organických polutantů; konkrétně byly zjišťovány polychlorované bifenyly (PCB 28, 52, 101, 118, 138,153 a 180) a organochlorové pesticidy. Celkem byla hodnocena ...
 • Vliv zvýšené koncentrace oxidu uhličitého na denní chod obsahu a aktivity enzymu Rubisco 

  Zítková, Jana
  V jehlicích smrku ztepilého byly měřeny denní změny počáteční a celkové aktivity i obsahu enzymu ribulosa-1,5-bisfosfátkarboxylasy/oxygenasy (Rubisco) v podmínkách normální (A = 350 µmol mol-1) a zvýšené (E = 700 µmol mol ...
 • Stanovení vybraných vonných látek v kosmetických prostředcích 

  Novotná, Petra
  Tato diplomová práce se zabývá stanovením vybraných vonných látek v kosmetických prostředcích. Úvodem je popsán výskyt, metody získávání a využití těchto látek. Jsou nepostradatelnou součástí především kosmetických výrobků, ...

Zobrazit další