Poslední příspěvky

 • Fotokatalytická aktivita vícevrstvých tištěných struktur TiO2 

  Potočková, Lucie
  Práce se zabývá přípravou vrstev oxidu titaničitého sol-gel procesem. Vrstvy byly nanášeny metodou materiálového tisku na sodnovápenaté sklo. Tloušťka vrstvy byla řízena opakovaným nanášením. Takto byly připraveny vícevrstvé ...
 • Plazmochemická depozice tenkých fluorocarbonových vrstev 

  Veverková, Radka
  Depozice tenkých vrstev je jednou z nejrozšířenějších aplikací pro změnu povrchových vlastností nejrůznějších materiálů. Tato diplomová práce se zabývá diagnostikou tenkých vrstev, které vznikly technikou PECVD. Pro depozici ...
 • Vývoj probiotického doplňku stravy 

  Krahulcová, Aneta
  Diplomová práce pojednává o problematice probiotických mikroorganismů aplikovaných prostřednictvím doplňků stravy. Pozitivní efekt na zdraví jedince je znám již delší dobu, vyplývají však na povrch i spekulace o možných ...
 • Nové metody používané při zjišťování příčin vzniku požárů 

  Přichystal, Lukáš
  Tato práce se zabývá problematikou stanovení hořlavých kapalin z požárních vzorků. Cílem práce je uvést vlastnosti použitých akcelerantů hoření a sestavit přehled a zhodnocení různých technik, které mohou být nápomocny ...
 • Distribuce organochlorových pesticidů do životního prostředí 

  Plačková, Lucie
  Diplomová práce byla zaměřena na stanovení perzistentních organických polutantů; konkrétně byly zjišťovány polychlorované bifenyly (PCB 28, 52, 101, 118, 138,153 a 180) a organochlorové pesticidy. Celkem byla hodnocena ...
 • Termochemické vlastnosti lineárních polynitraminů 

  Teplá, Romana
  Práce je zaměřena na získání termochemických vlastností lineárních polynitraminů pro předpověď jejich detonačních vlastností. Základními termochemickými veličinami jsou slučovací entalpie ?f H° (298,g) v plynné a zejména ...
 • Hodnocení zátěže životního prostředí polybromovanými difenylethery 

  Roček, Richard
  Cílem mojí diplomové práce je zhodnocení zátěží půd polybromovanými difenylethery. Jedná se o půdy, které byly zasaženy požárem a půdy, které požárem zasaženy nebyly. V teoretické části jsou zpracovány dostupné informace ...
 • Izolace DNA z probiotických výrobků s využitím pevných nosičů 

  Bonczek, Ondřej
  Mikrobiální DNA byla izolována z hrubých lyzátů buněk rodu Lactobacillus a z probiotických výrobků. Bylo využito reverzibilní adsorpce DNA na neporézní magnetické částice poly(2-hydroxyethyl methacrylát-co-glycidyl ...
 • Vliv půdního hospodaření na vlastnosti huminových látek 

  Rubínková, Eva
  Cílem diplomové práce je posoudit vliv hospodaření (osevní postup na orné půdě a půdy s travním porostem) na kvantitu a kvalitu huminových látek. Tyto vlastnosti jsou závislé nejen na způsobu obdělávání půdy, ale také na ...
 • Biopolymerní hydrogely pro zemědělské a environmentální aplikace 

  Ondruch, Pavel
  Tato diplomová práce je zaměřena na vývoj a charakterizaci aplikačních hydrogelových materiálů určených k zemědělskému využití. V experimentální části byly na základě literární rešerše navrženy a optimalizovány různé způsoby ...
 • Necílený screening organických polutantů ve vodách a sedimentech 

  Hamalčíková, Veronika
  Tato diplomová práce se zabývá studiem zatížení okolí skládky komunálních odpadů Hrádek u Pacova a čistírny odpadních vod Brno - Modřice s využitím optimalizovaného postupu necíleného screeningu organických polutantů ve ...
 • Chemické složení šťávy z plodů vybraných odrůd černého bezu 

  Šafránková, Petra
  Tato práce se zabývá chemickým složením šťávy z plodů vybraných odrůd černého bezu (Sambucus nigra L.). V teoretické části je popsána botanická charakteristika černého bezu, včetně jeho původu a rozšíření. Dále jsou v této ...
 • Redukce korozních vrstev na mosazi pomocí vodíkového plazmatu 

  Řádková, Lucie
  Tato diplomová práce se zabývá působením nízkotlakého nízkoteplotního vodíkového plazmatu na uměle vytvořené korozní vrstvy mosazi. Plazmochemické ošetření kovových artefaktů je poměrně nový způsob, kterým je možné odstranit ...
 • Analýza rentgenových difraktogramů organických krystalických látek 

  Stejkora, Jakub
  Deriváty diketopyrrolopyrrolu jsou barevné pigmenty potencionálně využitelné v oblasti organických polovodičových struktur. Jejich elektronické vlastnosti jako vodivost, fotovodivost a elektroluminescence souvisí s jejich ...
 • Stanovení rtuti v rybách a v rybích produktech 

  Kroupová, Kateřina
  Teoretická část diplomové práce se zabývá výskytem různých chemických forem rtuti v životním prostředí a popisuje analytické techniky používané ke stanovení rtuti v biologických materiálech. V praktické části byla stanovena ...
 • Příprava DNA v kvalitě vhodné pro polymerázovou řetězovou reakci 

  Čuta, Robert
  Bakterie mléčného kvašení (BMK) jsou ve velké míře využívány v potravinářském průmyslu například při výrobě mléčných výrobků, sýrů a fermentovaných salámů, dále se využívají ke konzervaci zeleniny. Kromě průmyslového využití ...
 • Analýza sacharidů a markerů spalování dřeva v atmosférických aerosolech 

  Kubátková, Nela
  Diplomová práce se zabývá analýzou sacharidů a markerů spalování dřeva a biomasy v atmosférickém aerosolu ve velikostní frakci PM2,5. Teoretická část se zaměřuje na obecnou charakteristiku atmosférických aerosolů a na ...
 • Vliv adhezní mezivrstvy na lomově-mechanické chování kompozitu PP + anorganické plnivo. 

  Švestková, Dana
  Diplomová práce se zabývala studiem systému PP a částicové plnivo, konkrétně PPH a jako částicové plnivo byl použit komerčně dostupný CaCO3 (SOCAL P3). Tento typ plniva výrobce deklaruje jako plnivo bez povrchové úpravy. ...
 • Optimalizace výroby vybrané léčivé substance 

  Fránek, Jan
  Mgr. Jan Fránek 2011: Optimalizace výroby vybrané léčivé substance Diplomová práce zpracovává optimalizaci výroby fingolimodu pomocí hydrogenace. Při optimalizaci výroby dochází k redukci benzylické hydroxyskupiny a ...
 • Vliv nanočástic na rychlost izotermické krystalizace isotaktického polypropylénu 

  Miškolci, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá studiem izotermické krystalizace nanokompozitního materiálu na bázi izotaktického polypropylenu (iPP) a nanosiliky v závislosti na objemovém množství, typu siliky a teplotě krystalizace. Jako ...

Zobrazit další