Now showing items 28-47 of 133

 • Izolace bakteriální DNA z potravin s využitím magnetických nosičů 

  Bubeníková, Lucia
  Práce byla zaměřena na selektivní izolaci bakteriální DNA pomocí magnetických nosičů se streptavidinem (PGMA-NH2-STV, MPG® Streptavidin). Byly optimalizovány podmínky funkcionalizace nosičů dvěma biotinylovanými sondami: ...
 • Izolace DNA z probiotických výrobků s využitím pevných nosičů 

  Bonczek, Ondřej
  Mikrobiální DNA byla izolována z hrubých lyzátů buněk rodu Lactobacillus a z probiotických výrobků. Bylo využito reverzibilní adsorpce DNA na neporézní magnetické částice poly(2-hydroxyethyl methacrylát-co-glycidyl ...
 • Kompatibilizace směsí termoplastů s PLA 

  Petruš, Josef
  Diplomová práce se zabývá přípravou polymerní směsi polymeru A s polymerem B. Dosavadní znalosti o vzniku a termodynamice polymerních směsí a úloze kompatibilizátoru podává teoretická část. Procesem fyzikální kompatibilizace ...
 • Kontaminace vybraných lokalit Ostravy těžkými kovy 

  Mihočová, Silvie
  Diplomová práce se zaměřuje na posouzení kontaminace nezemědělských půd vybraných lokalit města Ostravy rizikovými kovy. Výběr lokalit byl vztažen na stacionární zdroj znečištění REZZO 1. Celkem bylo odebráno 36 vzorků z12 ...
 • Kontrola kvasného procesu vinného moštu 

  Procházková, Lenka
  Tato diplomová práce se zabývá identifikací kvasinek izolovaných v průběhu kvašení vinného moštu. Pro analýzu byla vybrána odrůda révy vinné Rulandské modré pěstovaná v integrované vinici. V teoretické části jsou uvedeny ...
 • Laboratorní a počítačové modelování difúze nízkomolekulových látek v gelových nosičích. 

  Masár, Lukáš
  Táto diplomová práca sa zameriava na kombináciu experimentálneho štúdia a počítačového modelovania difúznych procesov v gélovej fáze. Cieľom experimentálnej časti práce bolo metódou horizontálnych difúznych ciel, bežne ...
 • Metody stanovení radiologických dopadů v potravních řetězcích 

  Tesař, Jakub
  Diplomova´ pra´ce poda´va´ uceleny´ přehled o metoda´ch stanovení radiologicky´ch dopadů v potravních řetězcích. Popisuje stanovení radionuklidů v potravina´ch za obvykle´ radiační situace a za mimořádne´ radiační situace. ...
 • Měření celkových alkaloidů v tabáku. 

  Pipková, Renata
  Cílem této diplomové práce je stanovení obsahu celkových alkaloidů v různých druzích tabáku. K měření obsahu celkových alkaloidů jsou použity druhy tabáku používané k přípravě tabákových směsí a následně k výrobě cigaret. ...
 • Molekulární charakterizace vybraných kmenů klostridií izolovaných ze sýrů 

  Chroboková, Maria
  Práce byla zaměřena na molekulární charakterizaci 42 bakteriálních kmenů rodu Clostridium. DNA byla izolována fenol-chloroformovou extrakcí a vysrážena ethanolem. Poté byla provedena rodová a druhová identifikace studovaných ...
 • Molekulární identifikace vybraných druhů bakterií mléčného kvašení a bifidobakterií v doplňcích stravy 

  Riegelová, Kristýna
  Probiotické bakterie mléčného kvašení a bifidobakterie jsou přirozenou součástí gastrointestinálního traktu a v současnosti velmi využívané v potravinářském průmyslu ve formě potravinových doplňků. Cílem diplomové práce ...
 • Monitoring kontaminace vod a sedimentů po těžbě uranové rudy 

  Kurfürst, Vlastimil
  Práce se zabývá monitoringem kontaminace vod a sedimentů v lokalitě uzavřeného ložiska Olší - Drahonín. V prvním kroku je provedeno vyhodnocení kontaminace důlních vod vypouštěných do recipientu řeky Hadůvka. Ve druhém ...
 • Monitoring kontaminace vody a sedimentů 

  Grajciariková, Eva
  V diplomovej práci bola riešená problematika prítomnosti POPs v povrchových vodách a sedimentoch. Pozornosť bola zameraná na prítomnosť polychlorovaných bifenylov (PCB) a polybromovaných difenyletherov (PBDE). Vzorky boli ...
 • Monitorování úspěšnosti transfekce buněčné linie 293 HEK 

  Dvořák, Tomáš
  Diplomová práce je založena na monitorování úspěšnosti transfekce buněčné linie 293HEK. V teoretické části je popsán princip transfekčních metod, buněčné linie, vektory a reportérové geny. V praktické části byly použity ...
 • Možnosti využití odkalů po vypírce vápence 

  Švec, Jiří
  Z hlediska moderního pohledu na odpadové hospodářství je žádoucí co možná největší množství odpadů efektivně zpracovávat. Odkaly po vypírce těžených vápenců obsahují sice mnoho jílových složek, ale především jemný vápenec ...
 • Možnosti využití Ramanovy spektrometrie jednotkami Hasičského záchranného sboru. 

  Mičánková, Helena
  Práce je zaměřena na využití mobilního Ramanova spektrometru Ahura First Defender jednotkami Hasičského záchranného sboru.Cílem práce v teoretické části je popsat vznik a princip Ramanovy spektrometrie a teoretické možnosti ...
 • Necílený screening organických polutantů ve vodách a sedimentech 

  Hamalčíková, Veronika
  Tato diplomová práce se zabývá studiem zatížení okolí skládky komunálních odpadů Hrádek u Pacova a čistírny odpadních vod Brno - Modřice s využitím optimalizovaného postupu necíleného screeningu organických polutantů ve ...
 • Nemrznoucí teplonosné kapaliny na bázi glycerolu 

  Trombik, Tomasz
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem nemrznoucí teplonosné kapaliny. Kapalina má být založena na směsi propan-1,2,3-triolu s vodou a s moderními inhibitory koroze. Dále bude prozkoumáno, zda je tato nová směs schopná ...
 • Nepřímé spektrofotometrické stanovení fluoridů na bázi tvorby komplexů se zirkoniem 

  Kolářová, Iva
  Předmětem této práce bylo zhodnocení a optimalizace metody nepřímého spektrofotometrického stanovení fluoridů na bázi komplexu se zirkoniem. Byly otestovány tři organická činidla: eriochromcyanin R, chromazurol S a xylenolová ...
 • Nové metody používané při zjišťování příčin vzniku požárů 

  Přichystal, Lukáš
  Tato práce se zabývá problematikou stanovení hořlavých kapalin z požárních vzorků. Cílem práce je uvést vlastnosti použitých akcelerantů hoření a sestavit přehled a zhodnocení různých technik, které mohou být nápomocny ...
 • Obsah rutinu ve vybraných odrůdách bezu černého 

  Píšťková, Magdalena
  Náplní diplomové práce bylo stanovení obsahu rutinu ve větvičkách a listech devatenácti odrůd bezu černého (Sambucus nigra L.) kapalinovou chromatografií. Dále bylo provedeno měření rutinu v jeho významných zdrojích, routě ...