Now showing items 72-91 of 133

 • Sledování populace bakterií mléčného kvašení v moravských vínech 

  Valicová, Markéta
  Cílem práce bylo monitorování celkového počtu bakterií mléčného kvašení vyskytujících se v hroznovém moštu během výroby vína. Studie byla provedena u odrůdy červeného vína Cabernet Moravia z ekologické vinice a odrůdy ...
 • Sledování změn vybraných druhů lokálního ovoce v průběhu mražení 

  Matějková, Markéta
  V předložené diplomové práci jsou popsány nízkomolekulární antioxidanty obsažené v různých druzích ovoce. Blíže jsou specifikovány antioxidanty, biologické účinky a charakteristiky druhů studované v této diplomové práci. ...
 • Sol-gel proces s reverzními micelami 

  Lukešová, Magdalena
  Práce popisuje přípravu tenkých transparentních vrstev oxidu titaničitého metodou sol-gel procesu s reverzními micelami, které jsou jedinečným uskupením zajišťujícím uniformní velikost připravených částic. Neionogenní ...
 • Sorpční schopnosti huminových kyselin 

  Pokorná, Markéta
  Diplomová práce se zabývá huminovými kyselinami a jejich schopnostmi adsorbovat na svém povrchu kovové ionty. Huminové kyseliny jsou aromatické polycyklické sloučeniny s postranními řetězci, na kterých jsou především ...
 • Spektrofotometrické stanovení chromu(III) organickými činidly 

  Nevrlá, Jana
  Teoretická část této diplomové práce je zaměřena především na fyzikální a chemické vlastnosti chromu, jeho toxicitu a možnostmi vstupu různých forem chromu do životního prostředí. Dále jsou zde popsány nejpoužívanější ...
 • Srovnání kvality mléka jako potravinové suroviny z konvenčních a ekologických hospodářských podmínek 

  Cermanová, Ivana
  Diplomová práce se zabývá srovnáním kvality mléka ze dvou odlišných způsobů chovu, z chovu konvenčního a chovu ekologického. Sledováno bylo téměř sto mléčných parametrů na souboru 64 bazénových vzorků mléka. Teoretická ...
 • Stabilita komplexů huminových kyselin s těžkými kovy 

  Nováčková, Kristýna
  Tato diplomová práce je zaměřena na porovnání termo-oxidační a chemické stability kovových komplexů huminových kyselin. Pro tyto experimenty byly vybrány tři prvky reprezentující skupinu těžkých kovů (kobalt, měď a nikl). ...
 • Stanovení a vyhodnocení kosmetických mastí a návrh etikety dle aktuální legislativy 

  Trávníčková, Eva
  Práce je zaměřena na studium oleofilních lékových forem – mastí a mastného krému typu V/O. Pojednává o výrobě, využití a vlastnostech 3 kosmetických mastích a krému na dětskou pokožku, a o studiu stability těchto přípravků ...
 • Stanovení aktivních látek v instantních nápojích určených pro dětskou výživu 

  Jašková, Martina
  Předložená diplomová práce je zaměřena na komplexní charakterizaci nápojů určených pro ranou dětskou výživu. Teoretická část pojednává o dětské výživě a nápojích včetně mateřského mléka. Praktická část je zaměřená na analýzu ...
 • Stanovení aromaticky aktivních látek ve vybraných typech ovoce 

  Frechová, Vendula
  Tato diplomová práce se zabývá stanovením aromaticky aktivních látek ve vybraných druzích méně známého ovoce (rakytník řešetlákový, dřín obecný, mišpule obecná, jeřáb obecný, kdoulovec japonský a arónie). Teoretická část ...
 • Stanovení kovů v ovocných šťávách 

  Drobilová, Marcela
  Teoretická část diplomové práce se zabývá technologií výroby ovocných šťáv a charakteristikou známých odrůd bezu. Dále jsou zde shrnuty dostupné informace o výskytu a vlastnostech minerálních látek v potravinách. V praktické ...
 • Stanovení kovů ve vinné révě pěstované různými způsoby 

  Kubicová, Lenka
  Cílem této práce bylo stanovit koncentrace vybraných kovů (As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Mo, Ni, Se, Sn, Sr, Pb, V, Zn) v listech a hroznech révy vinné pocházejících z ekologického zemědělství a z integrované produkce a na ...
 • Stanovení léčiv pomocí HPLC s různými typy detektorů 

  Benešová, Markéta
  Diplomová práce se zabývá stanovením makrolidových antibiotik v odpadních vodách. Konkrétně se jedná o erythromycin, clarithromycin a roxithromycin, které jsou v současné době poměrně často předepisovanými léčivy. Pro ...
 • Stanovení musk sloučenin v biotických matricích 

  Soukupová, Alena
  Diplomová práce vychází ze současné problematiky kontaminace životního prostředí syntetickými vonnými látkami. Musk sloučeniny se z důvodu biologické perzistence a schopnosti kumulace rozšířily do všech složek životního ...
 • Stanovení některých nutričních faktorů ve vybraných druzích ovoce 

  Smělá, Margita
  Diplomová práce se zabývá stanovením nutričních parametrů a vitaminu C v různých odrůdách plodů jabloní (Pirus Malus, L.) a kdouloní (Cydonia oblonga, Mill.). V teoretické části jsou popsány obecné charakteristiky vybraných ...
 • Stanovení organických sloučenin v dehtu 

  Magdechová, Andrea
  Diplomová práce se zabývá stanovením organických látek v dehtu. Je zaměřena na polycyklické aromatické uhlovodíky, BTEX a n-alkany. Vzorky dehtů byly odebrány na Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně během dvou dnů při ...
 • Stanovení polokovových prvků v potravinách 

  Gállová, Eva
  Táto diplomová práca sa zaoberá optimalizáciou techniky pre stanovenie polokovových prvkov vo vybraných vzorkách potravín, ktorá pozostáva z mineralizácie vzoriek, prekoncentrácie a detekcie daných prvkov. Prekoncentrácia ...
 • Stanovení rtuti v rybách a v rybích produktech 

  Kroupová, Kateřina
  Teoretická část diplomové práce se zabývá výskytem různých chemických forem rtuti v životním prostředí a popisuje analytické techniky používané ke stanovení rtuti v biologických materiálech. V praktické části byla stanovena ...
 • Stanovení tenzidů v hasebních prostředcích 

  Janebová, Bibiana
  Pěnidla se dnes používají jako základní hasicí látka při požárech hořlavých kapalin (především uhlovodíků), při požárech dopravních prostředků, úniku chemických látek, ekologických nehodách a s rozvojem průmyslu jejich ...
 • Stanovení tenzidů v půdě odebrané z požářišť 

  Svobodová, Barbora
  Tématem diplomové práce jsou tenzidy obsažené v hasicích pěnách. Vlastnosti hasicích pěn, jako pěnění, vodní toxicita a biodegradibilita, mají vliv na životní prostředí. Práce se zaměřuje na kontaminaci půdy velkým množstvím ...