Now showing items 67-86 of 133

 • Reakce HDPE v tavenině iniciované peroxidy 

  Hampapa, Břetislav
  Diplomová práce se zabývá modifikací HDPE síťováním. Dostupné literární údaje vztahující se k této problematice jsou přehledně shrnuty v teoretické části. Modifikace vybraného typu HDPE kopolymeru se prováděla v hnětacím ...
 • Redukce korozních vrstev na bronzu pomocí vodíkového plazmatu 

  Miková, Petra
  Tato diplomová práce se zaměřuje na plazmochemickou redukci modelových korozních vrstev připravených na bronzových vzorcích. Bronz byl hlavním materiálem pro výrobu předmětů v tzv. době bronzové. Nejprve byl velmi vzácný, ...
 • Redukce korozních vrstev na mosazi pomocí vodíkového plazmatu 

  Řádková, Lucie
  Tato diplomová práce se zabývá působením nízkotlakého nízkoteplotního vodíkového plazmatu na uměle vytvořené korozní vrstvy mosazi. Plazmochemické ošetření kovových artefaktů je poměrně nový způsob, kterým je možné odstranit ...
 • Rozklady organických barviv metodami AOP 

  Olexová, Barbora
  Tato diplomová práce je zaměřena na studium vlivu pokročilých oxidačních procesů (AOP) na rozklad organických barviv. Mezi AOP – velmi účinné fyzikálně-chemické metody čištění odpadních vod – patří aplikace silných oxidačních ...
 • Rychlá separace výbušnin vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií 

  Šesták, Jozef
  Diplomová práce řeší problematiku rychlé separace výbušnin metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie pro účely vývoje miniaturizovaného kapalinového chromatografu vhodného k zakomponování do přenosného analyzátoru ...
 • Sledování populace bakterií mléčného kvašení v moravských vínech 

  Valicová, Markéta
  Cílem práce bylo monitorování celkového počtu bakterií mléčného kvašení vyskytujících se v hroznovém moštu během výroby vína. Studie byla provedena u odrůdy červeného vína Cabernet Moravia z ekologické vinice a odrůdy ...
 • Sledování změn vybraných druhů lokálního ovoce v průběhu mražení 

  Matějková, Markéta
  V předložené diplomové práci jsou popsány nízkomolekulární antioxidanty obsažené v různých druzích ovoce. Blíže jsou specifikovány antioxidanty, biologické účinky a charakteristiky druhů studované v této diplomové práci. ...
 • Sol-gel proces s reverzními micelami 

  Lukešová, Magdalena
  Práce popisuje přípravu tenkých transparentních vrstev oxidu titaničitého metodou sol-gel procesu s reverzními micelami, které jsou jedinečným uskupením zajišťujícím uniformní velikost připravených částic. Neionogenní ...
 • Sorpční schopnosti huminových kyselin 

  Pokorná, Markéta
  Diplomová práce se zabývá huminovými kyselinami a jejich schopnostmi adsorbovat na svém povrchu kovové ionty. Huminové kyseliny jsou aromatické polycyklické sloučeniny s postranními řetězci, na kterých jsou především ...
 • Spektrofotometrické stanovení chromu(III) organickými činidly 

  Nevrlá, Jana
  Teoretická část této diplomové práce je zaměřena především na fyzikální a chemické vlastnosti chromu, jeho toxicitu a možnostmi vstupu různých forem chromu do životního prostředí. Dále jsou zde popsány nejpoužívanější ...
 • Srovnání kvality mléka jako potravinové suroviny z konvenčních a ekologických hospodářských podmínek 

  Cermanová, Ivana
  Diplomová práce se zabývá srovnáním kvality mléka ze dvou odlišných způsobů chovu, z chovu konvenčního a chovu ekologického. Sledováno bylo téměř sto mléčných parametrů na souboru 64 bazénových vzorků mléka. Teoretická ...
 • Stabilita komplexů huminových kyselin s těžkými kovy 

  Nováčková, Kristýna
  Tato diplomová práce je zaměřena na porovnání termo-oxidační a chemické stability kovových komplexů huminových kyselin. Pro tyto experimenty byly vybrány tři prvky reprezentující skupinu těžkých kovů (kobalt, měď a nikl). ...
 • Stanovení a vyhodnocení kosmetických mastí a návrh etikety dle aktuální legislativy 

  Trávníčková, Eva
  Práce je zaměřena na studium oleofilních lékových forem – mastí a mastného krému typu V/O. Pojednává o výrobě, využití a vlastnostech 3 kosmetických mastích a krému na dětskou pokožku, a o studiu stability těchto přípravků ...
 • Stanovení aktivních látek v instantních nápojích určených pro dětskou výživu 

  Jašková, Martina
  Předložená diplomová práce je zaměřena na komplexní charakterizaci nápojů určených pro ranou dětskou výživu. Teoretická část pojednává o dětské výživě a nápojích včetně mateřského mléka. Praktická část je zaměřená na analýzu ...
 • Stanovení aromaticky aktivních látek ve vybraných typech ovoce 

  Frechová, Vendula
  Tato diplomová práce se zabývá stanovením aromaticky aktivních látek ve vybraných druzích méně známého ovoce (rakytník řešetlákový, dřín obecný, mišpule obecná, jeřáb obecný, kdoulovec japonský a arónie). Teoretická část ...
 • Stanovení kovů v ovocných šťávách 

  Drobilová, Marcela
  Teoretická část diplomové práce se zabývá technologií výroby ovocných šťáv a charakteristikou známých odrůd bezu. Dále jsou zde shrnuty dostupné informace o výskytu a vlastnostech minerálních látek v potravinách. V praktické ...
 • Stanovení kovů ve vinné révě pěstované různými způsoby 

  Kubicová, Lenka
  Cílem této práce bylo stanovit koncentrace vybraných kovů (As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Mo, Ni, Se, Sn, Sr, Pb, V, Zn) v listech a hroznech révy vinné pocházejících z ekologického zemědělství a z integrované produkce a na ...
 • Stanovení léčiv pomocí HPLC s různými typy detektorů 

  Benešová, Markéta
  Diplomová práce se zabývá stanovením makrolidových antibiotik v odpadních vodách. Konkrétně se jedná o erythromycin, clarithromycin a roxithromycin, které jsou v současné době poměrně často předepisovanými léčivy. Pro ...
 • Stanovení musk sloučenin v biotických matricích 

  Soukupová, Alena
  Diplomová práce vychází ze současné problematiky kontaminace životního prostředí syntetickými vonnými látkami. Musk sloučeniny se z důvodu biologické perzistence a schopnosti kumulace rozšířily do všech složek životního ...
 • Stanovení některých nutričních faktorů ve vybraných druzích ovoce 

  Smělá, Margita
  Diplomová práce se zabývá stanovením nutričních parametrů a vitaminu C v různých odrůdách plodů jabloní (Pirus Malus, L.) a kdouloní (Cydonia oblonga, Mill.). V teoretické části jsou popsány obecné charakteristiky vybraných ...