Now showing items 1-20 of 133

 • Utilizace syrovátky termofilními mikroorganismy 

  Rychová, Alexandra
  Tato diplomová práce se věnuje utilizaci syrovátky termofilními bakteriemi rodu Thermus a Geobacillus. Jako kultivační médium byla použita syrovátka, ze které byly odstraněny bílkoviny. Kultivace probíhaly v Erlenmeyerových ...
 • Syntetické vonné látky v odpadních vodách 

  Tylichová, Petra
  Syntetické vonné látky jsou uměle vyrobené organické sloučeniny, které jsou používány jako vonné substance v nejrůznějších produktech osobní péče, parfémech, kosmetice, mýdlech, detergentech, čisticích prostředcích, atd. ...
 • Problematika alkylderivátů rtuti v biotických matricích 

  Zajícová, Markéta
  Alkylderiváty rtuti, zejména pak methylrtuť, představují závažné nebezpečí pro životní prostředí i lidskou populaci. Methylrtuť se vyznačuje vysokou toxicitou a schopností bioakumulace a biomagnifikace ve tkáních vodních ...
 • Hodnocení zátěže životního prostředí polybromovanými difenylethery 

  Roček, Richard
  Cílem mojí diplomové práce je zhodnocení zátěží půd polybromovanými difenylethery. Jedná se o půdy, které byly zasaženy požárem a půdy, které požárem zasaženy nebyly. V teoretické části jsou zpracovány dostupné informace ...
 • Monitoring kontaminace vod a sedimentů po těžbě uranové rudy 

  Kurfürst, Vlastimil
  Práce se zabývá monitoringem kontaminace vod a sedimentů v lokalitě uzavřeného ložiska Olší - Drahonín. V prvním kroku je provedeno vyhodnocení kontaminace důlních vod vypouštěných do recipientu řeky Hadůvka. Ve druhém ...
 • Stanovení léčiv pomocí HPLC s různými typy detektorů 

  Benešová, Markéta
  Diplomová práce se zabývá stanovením makrolidových antibiotik v odpadních vodách. Konkrétně se jedná o erythromycin, clarithromycin a roxithromycin, které jsou v současné době poměrně často předepisovanými léčivy. Pro ...
 • Studium degradace biokompatibilních kopolymerů 

  Oborná, Jana
  Tato diplomová práce je zaměřena na sledování degradace biokompatibilních polymerů. Byly studovány kopolymery založené na poly(mléčné), poly(glykolové) kyselině a poly(ethylenglykolu) PLGA-PEG-PLGA a dále tyto kopolymery ...
 • Zpracování projektu tepelného solárního systému 

  Ullmann, Walter
  Diplomová práce se zabývá zpracováním projektu termického solárního systému pro celoroční provoz. Cílem práce je provést dimenzování, návrh jednotlivých komponent a propočítat ekonomickou a ekologickou bilanci.
 • Analýza sacharidů a markerů spalování dřeva v atmosférických aerosolech 

  Kubátková, Nela
  Diplomová práce se zabývá analýzou sacharidů a markerů spalování dřeva a biomasy v atmosférickém aerosolu ve velikostní frakci PM2,5. Teoretická část se zaměřuje na obecnou charakteristiku atmosférických aerosolů a na ...
 • Rychlá separace výbušnin vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií 

  Šesták, Jozef
  Diplomová práce řeší problematiku rychlé separace výbušnin metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie pro účely vývoje miniaturizovaného kapalinového chromatografu vhodného k zakomponování do přenosného analyzátoru ...
 • Hodnocení zátěže životního prostředí perfluorovanými sloučeninami 

  Šima, Aleš
  Nejdůležitějšími zástupci skupiny perfluorovaných sloučenin jsou perfluorooktansulfonát (PFOS), perfluorooktanová kyselina (PFOA) a perfluorooktansulfonamid (FOSA). Perfluorované sloučeniny mají výjimečné fyzikální a ...
 • Chirální analýza residuí léčiv v odpadních vodách 

  Svobodová, Dagmar
  V teoretické části se tato práce zabývá stručným popisem chirality se zaměřením na chirální léčiva. Popisuje jejich chování v lidském organismu, jejich absorpci, distribuci, metabolismus i vylučování. O osudu chirálních ...
 • Využití GC/MS při analýze léčiv 

  Sýkora, Richard
  Tato diplomová práce vychází z aktuální problematiky přítomnosti léčiv v různých složkách životního prostředí. Nejvíce zatížené prostředí z pohledu kontaminace rezidui léčiv je prostředí vodné, do kterého se tyto látky ...
 • Nové metody používané při zjišťování příčin vzniku požárů 

  Přichystal, Lukáš
  Tato práce se zabývá problematikou stanovení hořlavých kapalin z požárních vzorků. Cílem práce je uvést vlastnosti použitých akcelerantů hoření a sestavit přehled a zhodnocení různých technik, které mohou být nápomocny ...
 • Využití nanomateriálů pro organickou elektroniku a fotovoltaiku 

  Flimel, Karol
  Štúdium nových materiálov potenciálne využiteľných pre organickú elektroniku a fotovoltaiku nadobúda veľmi dôležitý význam z hľadiska ekológie a finálnej ceny produktu. Organická elektronika a fotovoltaika sa stáva čoraz ...
 • Studium dohasínajícího plazmatu ve směsích N2-H2 

  Zedníčková, Petra
  Tato diplomová práce se zaměřuje na optickou emisní spektroskopii dohasínajícího plazmatu vytvářeného ve směsích dusíku s vodíkem. Plazma bylo generováno v proudícím režimu v Pyrexové trubici pomocí stejnosměrného proudu ...
 • Izolace bakteriální DNA z potravin s využitím magnetických nosičů 

  Bubeníková, Lucia
  Práce byla zaměřena na selektivní izolaci bakteriální DNA pomocí magnetických nosičů se streptavidinem (PGMA-NH2-STV, MPG® Streptavidin). Byly optimalizovány podmínky funkcionalizace nosičů dvěma biotinylovanými sondami: ...
 • Proteomická identifikace enzymů degradující rostlinnou biomasu 

  Romanová, Kristýna
  Teoretická část práce se zaměřuje na problematiku biomasy využitelné pro energetické účely, zejména na zemědělské odpady, které se dají využít jako substrát pro bioplynové stanice. Dále se zabývá proteomikou, jejími cíly ...
 • Molekulární charakterizace vybraných kmenů klostridií izolovaných ze sýrů 

  Chroboková, Maria
  Práce byla zaměřena na molekulární charakterizaci 42 bakteriálních kmenů rodu Clostridium. DNA byla izolována fenol-chloroformovou extrakcí a vysrážena ethanolem. Poté byla provedena rodová a druhová identifikace studovaných ...
 • Produkce polyhydroxyalkanoátů s využitím odpadních substrátů a jejich následná izolace 

  Grossová, Marie
  Cílem práce je studium možností mikrobiální produkce polyhydroxyalkanoátů (PHA) na různých odpadních substrátech. Polyhydroxyalkanoáty nacházejí uplatnění jako biodegradabilní materiály. Pro laboratorní práci byla využita ...