Now showing items 1-6 of 6

  • Expanze inovačního potenciálu v podmínkách MSP 

    Holoubek, Petr
    Disertační práce se zabývá problematikou inovačního potenciálu v podmínkách malého a středního podnikání. Na inovace se obecně neustále klade větší a větší důraz, neboť pomáhají zůstat podnikům konkurenceschopnými v globální ...
  • Hodnotový management a controlling 

    Šimeček, Petr
    Dizertační práce se zabývá možnostmi využití metod a nástrojů hodnotového managementu a controllingu ve zdravotnických zařízeních za účelem hospodárného, efektivního a účelného vynakládání disponibilních zdrojů těchto ...
  • Informačni bezpečnost podniku 

    Král, David
    Kvalitní zabezpečení citlivých dat a klíčových aktiv se dnes stává pro firmu jakéhokoliv zaměření a velikosti naprostou nutností. Historie vývoje informační bezpečnosti začala především v prostředí velkých organizací, které ...
  • Možnosti využití principů hodnotového managementu k tvorbě systémů odměňování 

    Jakubcová, Marie
    Disertační práce se zabývá problematikou hodnotově orientovaného odměňování zaměstnanců. Zkoumá význam a úlohu systémů odměňování v řízení podniku ke zvyšování hodnoty pro vlastníky resp. stakeholdery. Práce pojednává o ...
  • Nefinanční příčiny úpadků malých a středních podniků 

    Doležalová, Eva
    Předkládaná disertační práce se zabývá novými nefinančními příčinami úpadků malých a středních podniků. Vznik myšlenky vychází z úvah předních odborníků na České insolvenční právo, kteří se domnívají, že finanční tísni, ...
  • Řízení intelektuálního kapitálu s využitím moderních metod 

    Klusák, Aleš
    Disertační práce se zabývá řízením intelektuálního kapitálu ve firmě, jeho úrovní a současným stavem v prostředí našich podniků, za pomoci moderních metod managementu a to především managementu znalostí. Jedná se o velice ...