Poslední příspěvky

 • Syntéza pěnové biokeramiky pro potenciálně lékařské aplikace 

  Doboš, Petr
  Cílem práce byla příprava porézních vzorků HAP pro potenciálně medicínské aplikace. HAP byl připraven metodou sol-gel a precipitační. Vzorky HAP byly podrobeny analýze FTIR, XRD, SEM. Takto připravený HAP byl napěněn pomocí ...
 • Stanovení aromaticky aktivních látek bezu černého 

  Kolibačová, Silvie
  Cílem této diplomové práce bylo stanovit aromaticky aktivní látky v různých odrůdách bezu černého (Sambucus nigra L.) a v bezových šťávách, které byly namíchány v různých poměrech se šťávou hroznovou. Následně byla provedena ...
 • Možnosti redukce šestimocného chromu při hydrataci portlandského cementu 

  Hajdúchová, Miroslava
  Problematika toxicity šestimocného chromu při hydrataci portlandského cementu je v dnešní době velmi aktuální. Vynakládá se mnoho úsilí na získání cementů s obsahem Cr(VI) pod 2 ppm. Cílem této práce bylo vyhledání vhodných ...
 • Korozní degradace hořčíkových slitin v SBF roztocích 

  Ročňáková, Ivana
  Hořčíkové slitiny jsou v současnosti, z důvodu kombinace dobrých mechanickým vlastností a nízké hustotě hořčíku, používány v mnoha odvětvích lidské činnosti, hlavně v leteckém a automobilovém průmyslu. V poslední době je ...
 • Možnosti určení původu vína z prvkového složení 

  Škařupa, Přemysl
  Cílem této diplomové práce bylo posoudit možnosti určení původu vína na základě prvkového složení. Za tímto účelem byla provedena analýza majoritních a minoritních prvků ve vybraných odrůdách vín z šesti vinařských podoblastí ...
 • Řízená biotechnologická produkce polyhydroxyalkanoátů. 

  Šnajdar, Ondřej
  Předložená diplomová práce se zabývá produkcí polyhydroxyalkanoátů (PHA) bakterií Cupriavidus necator H16. Cílem práce byla příprava, selekce a charakterizace mutantních kmenů schopných vyšší produkce PHA. V teoretické ...
 • Vývoj metody termoporozimetrie polymerních prášků 

  Urbánková, Radka
  Termoporozimetrie je metoda založená na depresi teplot tání a krystalizace a je vhodná ke stanovení velikosti malých pórů. Teplotní posun byl stanoven pomocí diferenční kompenzační kalorimetrie (DSC). Vývoj metody byl ...
 • Vybrané mikronutrienty a těžké kovy v ovoci 

  Formanová, Kristýna
  V dnešní době je především kvalita potravin diskutovaným tématem nejen v ČR. V této práci jsme se zaměřily na mikronutrienty a těžké kovy v jahodách. Jahody jsou velmi atraktivním ovocem konzumovaným všemi věkovými skupinami ...
 • Zhodnocení míry kontaminace ryb netuberkulózními mykobakteriemi 

  Trávníčková, Jiřina
  Cílem předložené diplomové práce bylo zhodnotit kontaminaci sladkovodních ryb netuberkulózními mykobakteriemi (NTM). Pomocí metod molekulární biologie byl u ryb pocházejících z povrchových vod České republiky sledován ...
 • Dynamika akumulace nestrukturních sacharidů a aktivity enzymu Rubisco při zvýšené koncentraci oxidu uhličitého a manipulaci sinku u buku lesního 

  Uhrová, Lucie
  Tato diplomová práce se zabývá dynamikou akumulace nestrukturních sacharidů a aktivity enzymu Rubisco při zvýšené koncentraci CO2 u buku lesního (Fagus sylvatica L.). Tři roky staré sazenice buku lesního byly kultivovány ...
 • Využití magnetických mikročástic pro izolaci DNA 

  Jelínek, Zdeněk
  V rámci diplomové práce byla studována efektivita magnetických mikročástic při izolaci DNA bakteriálního kmene Lactobacillus rhamnosus CCM 1825T a DNA z kuřecích erytrocytů. K izolaci byly použity magnetické mikročástice ...
 • Selektivní izolace bakterií rodu Bifidobacterium z potravin 

  Mizerovská, Lucie
  Probiotické bakterie mléčného kvašení (BMK) jsou ve velké míře využívány v potravinářském průmyslu například při výrobě mléčných výrobků, sýrů a fermentovaných salámů, dále se využívají ke konzervaci zeleniny. V diplomové ...
 • Izolace DNA a identifikace nepatogenních druhů klostridií izolovaných ze sýrů 

  Sedláček, Zbyněk
  V potravinářství jsou požadovány rychlé a přesné metody identifikace bakterií při mikrobiologickém testování produktů. Molekulárně diagnostické metody jsou založené na izolaci DNA z bakteriálních buněk, která je amplifikována ...
 • Identifikace bakterií druhu Lactobacillus acidophilus v probiotických výrobcích 

  Sznapková, Veronika
  Probiotické bakterie mléčného kvašení (BMK) jsou významnou součastí především fermentovaných mléčných výrobků, farmaceutických preparátů a doplňků stravy. V současné době se k rychlé a přesné identifikaci bakterií využívají ...
 • Selektivní izolace bakterií rodu Lactobacillus z potravin 

  Novotná, Eva
  Probiotické druhy bakterií mléčného kvašení rodu Lactobacillus hrají důležitou roli v trávicím traktu člověka. Používají se v potravinářském průmyslu a jsou rovněž součástí stravy. K identifikaci baktérií mléčného kvašení ...
 • Využití magnetických mikročástic pro izolaci bakteriální DNA 

  Hrudíková, Radka
  Práce byla zaměřena na testování dvou typů magnetických mikročástic funkcionalizovaných –COOH skupinami pro izolaci bakteriální DNA. Izolace byla provedena z hrubých lyzátů buněk připravených z čisté kultury Lactobacillus ...
 • Identifikace vybraných druhů bakterií mléčného kvašení v mléčných výrobcích 

  Vystavělová, Růžena
  Bakterie mléčného kvašení jsou přirozenou součástí gastrointestinálního traktu člověka. Pro své probiotické účinky jsou často používány do doplňků stravy a pro výrobu fermentovaných mléčných výrobků. Diplomová práce byla ...
 • Optimalizace produkce vybraných enzymů pomocí Bacillus subtilis 

  Slavíčková, Radka
  V diplomové práci byla studována optimalizace produkce lipolytických enzymů při submerzním způsobu kultivace Bacillus subtilis (BS). Produkce lipolytických enzymů byla testovaná v prostředí tří živných médií, která se ...
 • Příprava poly-para-xylylenových vrstev a charakteriazace jejich vlastností 

  Menčík, Přemysl
  Poly-p-xylylen je základní polymer skupiny parylenů, objevený v 50. letech minulého století. V praxi se využívá několik jeho derivátů, přičemž většina je v této práci diskutována. Pro své vysoké užitné vlastnosti, a to ...
 • Korozní ochrana slitin hliníku 

  Kouba, Jan
  Diplomová práce se zabývá konverzními povlaky na bázi ceru pro hliníkové slitiny. V teoretické části je nejprve popsán mechanismus ochrany kovů inhibičně působícími látkami. Další kapitola je věnována využitím lanthanoidových ...

Zobrazit další