Now showing items 1-20 of 96

 • Studium vlivu vlhkosti na celkový sterilizační účinek dielektrického bariérového výboje 

  Kramárová, Petra
  Hlavním tématem této diplomové práce je studium vlivu vlhkosti na celkový sterilizační účinek dielektrického bariérového výboje. Sterilizace je proces, při kterém dochází k eliminaci všech forem života. Předložená diplomová ...
 • Mikrostanovení kobaltu metodami molekulové a atomové absorpční spektrometrie 

  Charuza, Martin
  Tato diplomová práce je zaměřena na mikrostanovení kobaltu UV-VIS spektrofotometrií organickými činidly a porovnání s atomovou absorpční spektrometrií. V první části jsou podrobně popsány vlastnosti, výskyt a význam kobaltu ...
 • Elektrické transportní vlastnosti materiálů pro organickou elektroniku 

  Stříteský, Stanislav
  Tato diplomová práce je zaměřena na návrh a realizaci automatizovaného systému pro charakterizaci organických FET struktur na bázi derivátů DPP a následně optimalizaci podmínek charakterizačního procesu. V rámci řešení ...
 • Elektrické transportní vlastnosti molekulárních materiálů pro pokročilé aplikace 

  Ivancová, Anna
  Diplomová práca pojednáva o možnostiach aplikácií nových organických materiálov v elektronike. V dnešnej dobe sa jedná o veľmi atraktívne odvetvie výskumu, z dôvodu miniaturizácie, znižovania nákladov na výrobu a vývin ...
 • Nové metody přípravy protonizovaných aminokyselin a jejich interakce s polyelektrolyty 

  Trojan, Martin
  Diplomová práce se zabývá studiem interakcí mezi polysacharidem hyaluronanem (HA) a amfifily. Z předešlého výzkumu reologických vlastností směsí HA - amfifil je zřejmé, že přítomnost karboxylové skupiny na HA a aminoskupiny ...
 • Vliv teploty na generaci a rozklad ozónu na pevných površích 

  Krejsková, Eliška
  Tato diplomová práce je zaměřena na prostudování vlivu teploty na generaci ozónu a na jeho rozklad na vybraných pevných površích. Ozón je nestabilní plyn a podléhá samovolnému rozkladu, který může být urychlen různými ...
 • Termooxidační stabilita kompozitů PMMA 

  Čechová, Eva
  Tato práce se zabývá studiem termooxidační stability kompozitů polymethylmethakrylátu (PMMA) plněného mikro a nanočásticemi siliky. V připravených vzorcích byly použity různé objemové zlomky a různé velikosti částic siliky. ...
 • Stanovení pKa huminových kyselin pomocí UV/VIS spektrometrie 

  Kratochvílová, Romana
  Chování huminových kyselin ve vodných roztocích úzce souvisí s obsahem kyselých funkčních skupin a jejich disociačními schopnostmi. Pro studium acido-bazických vlastností huminových kyselin jsou nejčastěji využívány titrační ...
 • Biodostupnost kovových spécií ve vodním ekosystému 

  Melecske, Ágnes
  Koncentrace volných kovových iontů je často jen malou částí celkové koncentrace kovu v prostředí. Přes tento malý obsah, je ve většině případů koncentrace volných kovových iontů klíčovým faktorem při určování biodostupnosti ...
 • Vybrané mikronutrienty a těžké kovy v ovoci 

  Formanová, Kristýna
  V dnešní době je především kvalita potravin diskutovaným tématem nejen v ČR. V této práci jsme se zaměřily na mikronutrienty a těžké kovy v jahodách. Jahody jsou velmi atraktivním ovocem konzumovaným všemi věkovými skupinami ...
 • Vinylové předpolymery - metody přípravy a využití 

  Černý, Miroslav
  Teoretická část práce se zaměřuje na blokovou radikálovou polymeraci styrenu, methyl methakrylátu, vinyltoluenu a paramethylstyrenu. Shrnuje současné informace o kinetice a možnostech provedení blokové polymerace. ...
 • Plazmochemické zpracování vláknových výztuží pro polymerní kompozity 

  Knob, Antonín
  Tato práce je zaměřena na depozici tenkých vrstev metodou plazmochemické depozice z plynné fáze (PECVD) na skleněná vlákna při použití monomeru tetravinylsilanu. Připravené plazmatické polymerní vrstvy byly použity jako ...
 • Konformace a molekulární organizace huminových kyselin ve vodných roztocích 

  Věžníková, Kateřina
  Tato diplomová práce se zabývá studiem konformace a molekulární organizace huminových kyselin ve vodných roztocích. Huminové látky mají heterogenní a polydisperzní povahu, proto nebyla doposud zcela objasněna jejich ...
 • Povrchová analýza nanokompozitu xGnP/PEI 

  Červenka, Jiří
  Tato Diplomová práce se zabývá povrchovou analýzou nanokompozitní folie polyetherimidu (PEI) vyztuženého exfoliovanými grafitickými nanodestičkami (xGnP). Analyzovány byly take vzorky nevyztužené PEI folie a samostatné ...
 • Molekulové modelování - struktura a vlastnosti katalyzátorů na bázi karbenů 

  Kulovaná, Eva
  Pomocí molekulového modelování je možné předpovídat chování nových látek a napomáhá při jinak obtížné interpretaci experimentálních dat. Cílem práce byla predikce vybraných vlastností polymeračních katalyzátorů na bázi ...
 • Mikroreologie ve studiu biopolymerníchh koloidů 

  Hnyluchová, Zuzana
  Byla zavedena a prověřena nová metoda pro měření viskoelastických materiálů zvaná mikroreologie. Pro určení správnosti měření byly porovnány výsledky pro tři řady vzorků získané pomocí jednočásticové mikroreologie, DLS ...
 • Příměsi ovlivňující tuhnutí portlandského cementu 

  Hlaváček, Jaroslav
  Při výrobě betonů je důležitý pečlivý výběr vstupních surovin. V dnešní době se při výrobě snažíme o co nejmenší ekonomickou zátěž a co možná největší využití sekundárních surovin. Tato práce je zaměřena na využití druhotných ...
 • Studium optoelektrických vlastností tenkých vrstev organických polovodičů 

  Pospíšil, Jan
  Práce je zaměřena na studium elektrických a dielektrických vlastností tenkovrstvých organických materiálů, které mohou být využity jako aktivní vrstva fotovoltaických článků. Studovány byly zejména vlastnosti vrstev na ...
 • Optimalizace hliněných stavebních prvků 

  Melichar, Jindřich
  Hliněné materiály jsou v současné době jedním z nejrozšířenějších stavebních materiálů na světě. Kromě snadné dostupnosti a zpracovatelnosti mají hliněné stavební materiály i funkci tepelně akumulační. Tato diplomová práce ...
 • Možnosti určení původu vína z prvkového složení 

  Škařupa, Přemysl
  Cílem této diplomové práce bylo posoudit možnosti určení původu vína na základě prvkového složení. Za tímto účelem byla provedena analýza majoritních a minoritních prvků ve vybraných odrůdách vín z šesti vinařských podoblastí ...