Now showing items 1-20 of 96

 • Optimalizace odpadového hospodářství farmaceutické firmy 

  Krystýnová, Hana
  Diplomová práce s názvem Optimalizace odpadového hospodářství farmaceutické firmy se nejprve zabývá základními pojmy, legislativními požadavky pro původce odpadu z hlediska vznikajících odpadů. Následuje analýza hospodaření ...
 • Korozní degradace hořčíkových slitin v SBF roztocích 

  Ročňáková, Ivana
  Hořčíkové slitiny jsou v současnosti, z důvodu kombinace dobrých mechanickým vlastností a nízké hustotě hořčíku, používány v mnoha odvětvích lidské činnosti, hlavně v leteckém a automobilovém průmyslu. V poslední době je ...
 • Vliv malých domácích spotřebičů na ekonomiku solárních systémů 

  Kučerová, Simona
  Diplomová práce se zabývá problematikou vlivu malých domácích spotřebičů na ekonomiku solárních systémů. Teoretická část práce je zaměřená na solární systémy a popisuje možnosti propojení těchto soustav s malými domácími ...
 • Korozní odolnost povrchových úprav polysiloxanovými nátěrovými systémy 

  Kulhanová, Veronika
  Vlivem atmosférického a chemického prostředí dochází u kovových výrobků obvykle k jejich koroznímu znehodnocování. Tato diplomová práce se zabývá způsobem ochrany kovů před korozí, především polysiloxanovými povlaky v ...
 • Použití scruberů při čištění vzduchu 

  Krištof, Ondřej
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku separace plynných polutantů ze znečištěných směsí plynů do kapaliny pomocí absorpčního zařízení. Teoretická část se zabývá především popisem absorpčního procesu, způsobu vyjadřování ...
 • Selektivní izolace bakterií rodu Lactobacillus z potravin 

  Novotná, Eva
  Probiotické druhy bakterií mléčného kvašení rodu Lactobacillus hrají důležitou roli v trávicím traktu člověka. Používají se v potravinářském průmyslu a jsou rovněž součástí stravy. K identifikaci baktérií mléčného kvašení ...
 • Stanovení vybraných kovů v ovocných kompotech 

  Hauerlandová, Petra
  Tato diplomová práce je zaměřena na stanovení vybraných kovů v ovocných kompotech balených v plechových konzervách. Je v ní popsána výroba ovocných kompotů a kovových obalových materiálů, legislativa týkající se studované ...
 • Možnosti využití slévárenských odprachů 

  Solik, Jaroslav
  Tato diplomová práce studuje možnosti využití slévárenských odprachů pro výrobu anorganických kompozitů, které by mohly být využity především ve stavebním průmyslu. Práce je rozdělena na teoretickou a experimentální část, ...
 • Srovnávací studie interakcí tenzidů s hyauronanem a jinými polyelektrolyty. 

  Stiborský, Filip
  V této diplomové práci byly studovány interakce v systému obsahující polyelektrolyt-tenzid při nízkých i vysokých koncentracích tenzidu. Při fluorescenčním měření byl použit pyren jako fluorescenční sonda, jako tenzid byl ...
 • Fotokatalytická aktivita hydrotermálního oxidu titaničitého 

  Lepičová, Martina
  Hydrotermální syntéza je jednou z nejvíce používaných metod k přípravě nanočástic oxidu titaničitého. Proces probíhá za zvýšených teplot a tlaku, což usnadňuje přeměnu amorfního oxidu titaničitého na krystalický. Změna ...
 • Možnosti fortifikace vybraných cereálních výrobků 

  Hurtová, Jana
  Předložená diplomová práce se zabývá studiem bioaktivních látek v cereálních produktech. Zaměřením práce je posouzení možností fortifikace cereálních výrobků za účelem zvýšení nutriční hodnoty finálních produktů, které ...
 • Stanovení pKa huminových kyselin pomocí UV/VIS spektrometrie 

  Kratochvílová, Romana
  Chování huminových kyselin ve vodných roztocích úzce souvisí s obsahem kyselých funkčních skupin a jejich disociačními schopnostmi. Pro studium acido-bazických vlastností huminových kyselin jsou nejčastěji využívány titrační ...
 • Stanovení syntetických vonných látek v odpadních vodách 

  Štefka, Michal
  Syntetické vonné látky jsou přítomny v produktech osobní hygieny, čistících prostředcích, kosmetice apod. Po použití se tyto sloučeniny dostávají do odpadních vod. Technologický proces na ČOV však není schopen látky zcela ...
 • Příměsi ovlivňující tuhnutí portlandského cementu 

  Hlaváček, Jaroslav
  Při výrobě betonů je důležitý pečlivý výběr vstupních surovin. V dnešní době se při výrobě snažíme o co nejmenší ekonomickou zátěž a co možná největší využití sekundárních surovin. Tato práce je zaměřena na využití druhotných ...
 • Studium průběhu degradace xenobiotik a biologicky aktivních látek s využitím oxidu titaničitého 

  Píšťková, Veronika
  Heterogenní fotokatalýza s využitím oxidu titaničitého se jeví jako slibná metoda pro odstraňování cizorodých látek z životního prostředí. Cílem této diplomové práce je prostudovat průběh degradace vybraných xenobiotik a ...
 • Možnosti enkapsulace přírodních antioxidantů 

  Štindlová, Jitka
  Tato diplomová práce ve své teoretické části popisuje základní vlastnosti antioxidantů, především pak fenolických látek a anthokyanů, dále také přibližuje základní vlastnosti a principy vzniku volných radikálů. V teoretické ...
 • Studium reaktivity huminových kyselin s využitím metody difúzních cel 

  Hrubá, Pavla
  Náplní diplomové práce bylo otestování využitelnosti metody difúzních cel při studiu vlivu reaktivity huminových kyselin na jejich bariérové vlastnosti. Experimentální část práce byla zaměřena na otestování sorpčních a ...
 • Nízkomolekulární materiály pro organickou elektroniku a fotoniku 

  Češka, Matěj
  Tato diplomová práce je zaměřena na studium organických materiálů využitelných v oblasti elektroniky a fotoniky, přičemž pozornost byla věnována nízkomolekulárním látkám. Součástí práce je teoretická část, která obsahuje ...
 • Korozní ochrana slitin hliníku 

  Kouba, Jan
  Diplomová práce se zabývá konverzními povlaky na bázi ceru pro hliníkové slitiny. V teoretické části je nejprve popsán mechanismus ochrany kovů inhibičně působícími látkami. Další kapitola je věnována využitím lanthanoidových ...
 • Selektivní izolace bakterií rodu Bifidobacterium z potravin 

  Mizerovská, Lucie
  Probiotické bakterie mléčného kvašení (BMK) jsou ve velké míře využívány v potravinářském průmyslu například při výrobě mléčných výrobků, sýrů a fermentovaných salámů, dále se využívají ke konzervaci zeleniny. V diplomové ...