• Vliv směsí "Green solvents" a nanočástic na vybrané polymerní povrchové úpravy 

  Trhlíková, Lucie
  Práce je zaměřena na studium směsí rozpouštědel typu "green" a nanočástic při interakci s vybranými polymerními povrchovými úpravami. Hodnotí se odolnost povrchových úprav proti účinku směsí rozpouštědel s přídavkem přípravků ...
 • Identifikace bakterií druhu Lactobacillus acidophilus v probiotických výrobcích 

  Sznapková, Veronika
  Probiotické bakterie mléčného kvašení (BMK) jsou významnou součastí především fermentovaných mléčných výrobků, farmaceutických preparátů a doplňků stravy. V současné době se k rychlé a přesné identifikaci bakterií využívají ...
 • Využití odpadního papíru na mikrobiální produkci celuláz 

  Peterek, Miroslav
  Studium možnosti využití odpadního papíru na mikrobiální produkci celulas bylo prováděno za pomoci kultivace Aspergillus niger na zdroji uhlíku, kterým byl odpadní kancelářský papír a karton, zvlhčený bezuhlíkatým médiem, ...
 • Časově rozlišená fluorescence systémů polymer-tenzid 

  Mondek, Jakub
  V diplomové práci byla studována časově-rozlišená fluorescence v systému polymer tenzid. Nejdříve byla studována agregační čísla vybraného kationtového (cetyltrimethylamonium bromid), aniontového (dodecylsíran sodný) a ...
 • Ekotoxicita vybraných musk sloučenin 

  Cvikýřová, Zuzana
  Prostředky každodenní potřeby, kterými jsou zejména kosmetické přípravky a prostředky osobní péče, mohou značnou měrou ovlivňovat životní prostředí. V poslední době jsou z hlediska ochrany životního prostředí často zmiňovány ...
 • Vodní hospodářství malých savců v ZOO Brno 

  Hejsková Pekárková, Marie
  Diplomová práce se zabývá vodním hospodářstvím v pavilonu vlka arktického a bobra kanadského v ZOO Brno. Teoretická část popisuje vodní hospodářství zoologické zahrady a procesy probíhající ve vodách v souvislosti s ...
 • Využití organismu Eisenia foetida v testech ekotoxicity 

  Modlitbová, Pavlína
  Pesticidní přípravky používané na ochranu rostlin patří mezi chemické látky, které jsou cíleně vnášeny do životního prostředí. V ČR jsou legálně používané pouze takové pesticidní přípravky, které jsou registrovány SRS ...
 • Vliv detergentů na urychlení testů životnosti u PE trubkových materiálů. 

  Štolfová, Kristýna
  Tato diplomové práce se zabývá studiem životnosti PE trubkových materiálů. Ke stanovení životnosti využívá jednoho ze standardních urychlených testů (Full Notch Creep test). Hlavním cílem práce je posouzení vlivu různých ...
 • Příprava poly-para-xylylenových vrstev a charakteriazace jejich vlastností 

  Menčík, Přemysl
  Poly-p-xylylen je základní polymer skupiny parylenů, objevený v 50. letech minulého století. V praxi se využívá několik jeho derivátů, přičemž většina je v této práci diskutována. Pro své vysoké užitné vlastnosti, a to ...
 • Termooxidační stabilita kompozitů PMMA 

  Čechová, Eva
  Tato práce se zabývá studiem termooxidační stability kompozitů polymethylmethakrylátu (PMMA) plněného mikro a nanočásticemi siliky. V připravených vzorcích byly použity různé objemové zlomky a různé velikosti částic siliky. ...
 • Bioaktivní peptidy - nadějná složka kosmetických produktů. 

  Jatzová, Katarína
  Stárnutie je prirodzenou súčasťou životného cyklu každého človeka, počas ktorého dochádza v organizme ku mnohým zmenám. Jedným z hlavných pilierov kozmetického priemyslu je vývoj aktívnych zlúčenín bojujúcich s príznakmi ...
 • Korozní odolnost povrchových úprav polysiloxanovými nátěrovými systémy 

  Kulhanová, Veronika
  Vlivem atmosférického a chemického prostředí dochází u kovových výrobků obvykle k jejich koroznímu znehodnocování. Tato diplomová práce se zabývá způsobem ochrany kovů před korozí, především polysiloxanovými povlaky v ...
 • Vliv malých domácích spotřebičů na ekonomiku solárních systémů 

  Kučerová, Simona
  Diplomová práce se zabývá problematikou vlivu malých domácích spotřebičů na ekonomiku solárních systémů. Teoretická část práce je zaměřená na solární systémy a popisuje možnosti propojení těchto soustav s malými domácími ...
 • Selektivní izolace bakterií rodu Lactobacillus z potravin 

  Novotná, Eva
  Probiotické druhy bakterií mléčného kvašení rodu Lactobacillus hrají důležitou roli v trávicím traktu člověka. Používají se v potravinářském průmyslu a jsou rovněž součástí stravy. K identifikaci baktérií mléčného kvašení ...
 • Nízkomolekulární materiály pro organickou elektroniku a fotoniku 

  Češka, Matěj
  Tato diplomová práce je zaměřena na studium organických materiálů využitelných v oblasti elektroniky a fotoniky, přičemž pozornost byla věnována nízkomolekulárním látkám. Součástí práce je teoretická část, která obsahuje ...
 • Korozní ochrana slitin hliníku 

  Kouba, Jan
  Diplomová práce se zabývá konverzními povlaky na bázi ceru pro hliníkové slitiny. V teoretické části je nejprve popsán mechanismus ochrany kovů inhibičně působícími látkami. Další kapitola je věnována využitím lanthanoidových ...
 • Studium průběhu degradace xenobiotik a biologicky aktivních látek s využitím oxidu titaničitého 

  Píšťková, Veronika
  Heterogenní fotokatalýza s využitím oxidu titaničitého se jeví jako slibná metoda pro odstraňování cizorodých látek z životního prostředí. Cílem této diplomové práce je prostudovat průběh degradace vybraných xenobiotik a ...
 • Možnosti enkapsulace přírodních antioxidantů 

  Štindlová, Jitka
  Tato diplomová práce ve své teoretické části popisuje základní vlastnosti antioxidantů, především pak fenolických látek a anthokyanů, dále také přibližuje základní vlastnosti a principy vzniku volných radikálů. V teoretické ...
 • Studium reaktivity huminových kyselin s využitím metody difúzních cel 

  Hrubá, Pavla
  Náplní diplomové práce bylo otestování využitelnosti metody difúzních cel při studiu vlivu reaktivity huminových kyselin na jejich bariérové vlastnosti. Experimentální část práce byla zaměřena na otestování sorpčních a ...
 • Selektivní izolace bakterií rodu Bifidobacterium z potravin 

  Mizerovská, Lucie
  Probiotické bakterie mléčného kvašení (BMK) jsou ve velké míře využívány v potravinářském průmyslu například při výrobě mléčných výrobků, sýrů a fermentovaných salámů, dále se využívají ke konzervaci zeleniny. V diplomové ...