Now showing items 21-40 of 96

 • Studium dohasínajícího dusíkového plazmatu pomocí titrace rtuťových par 

  Teslíková, Ivana
  Cílem předkládané diplomové práce je studium dohasínajícího dusíkového plazmatu pomocí titrace rtuťových par. Dohasínající dusíkové plazma je zkoumáno již řadu let jak z hlediska teoretického, tak i pro praktické využití. ...
 • Elektrické transportní vlastnosti molekulárních materiálů pro pokročilé aplikace 

  Ivancová, Anna
  Diplomová práca pojednáva o možnostiach aplikácií nových organických materiálov v elektronike. V dnešnej dobe sa jedná o veľmi atraktívne odvetvie výskumu, z dôvodu miniaturizácie, znižovania nákladov na výrobu a vývin ...
 • Biodostupnost kovových spécií ve vodním ekosystému 

  Melecske, Ágnes
  Koncentrace volných kovových iontů je často jen malou částí celkové koncentrace kovu v prostředí. Přes tento malý obsah, je ve většině případů koncentrace volných kovových iontů klíčovým faktorem při určování biodostupnosti ...
 • Vybrané mikronutrienty a těžké kovy v ovoci 

  Formanová, Kristýna
  V dnešní době je především kvalita potravin diskutovaným tématem nejen v ČR. V této práci jsme se zaměřily na mikronutrienty a těžké kovy v jahodách. Jahody jsou velmi atraktivním ovocem konzumovaným všemi věkovými skupinami ...
 • Konformace a molekulární organizace huminových kyselin ve vodných roztocích 

  Věžníková, Kateřina
  Tato diplomová práce se zabývá studiem konformace a molekulární organizace huminových kyselin ve vodných roztocích. Huminové látky mají heterogenní a polydisperzní povahu, proto nebyla doposud zcela objasněna jejich ...
 • Povrchová analýza nanokompozitu xGnP/PEI 

  Červenka, Jiří
  Tato Diplomová práce se zabývá povrchovou analýzou nanokompozitní folie polyetherimidu (PEI) vyztuženého exfoliovanými grafitickými nanodestičkami (xGnP). Analyzovány byly take vzorky nevyztužené PEI folie a samostatné ...
 • Molekulové modelování - struktura a vlastnosti katalyzátorů na bázi karbenů 

  Kulovaná, Eva
  Pomocí molekulového modelování je možné předpovídat chování nových látek a napomáhá při jinak obtížné interpretaci experimentálních dat. Cílem práce byla predikce vybraných vlastností polymeračních katalyzátorů na bázi ...
 • Vývoj metody termoporozimetrie polymerních prášků 

  Urbánková, Radka
  Termoporozimetrie je metoda založená na depresi teplot tání a krystalizace a je vhodná ke stanovení velikosti malých pórů. Teplotní posun byl stanoven pomocí diferenční kompenzační kalorimetrie (DSC). Vývoj metody byl ...
 • Zhodnocení míry kontaminace ryb netuberkulózními mykobakteriemi 

  Trávníčková, Jiřina
  Cílem předložené diplomové práce bylo zhodnotit kontaminaci sladkovodních ryb netuberkulózními mykobakteriemi (NTM). Pomocí metod molekulární biologie byl u ryb pocházejících z povrchových vod České republiky sledován ...
 • Vinylové předpolymery - metody přípravy a využití 

  Černý, Miroslav
  Teoretická část práce se zaměřuje na blokovou radikálovou polymeraci styrenu, methyl methakrylátu, vinyltoluenu a paramethylstyrenu. Shrnuje současné informace o kinetice a možnostech provedení blokové polymerace. ...
 • Reologické vlastnosti biodegradabilních termocitlivých kopolymerů 

  Chamradová, Ivana
  Hlavním cílem předložené diplomové práce byla příprava, charakterizace a reologická studie "inteligentních" injektovatelných hydrogelů, které jsou biodegradovatelné, biokompatibilní a s řízenou životností sestávajících se ...
 • Metody hodnocení účinku polutantů na fotografie 

  Brablc, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá vlivem ozónu na barevné fotografie zhotovené inkoustovým tiskem. V práci jsou shrnuty základní principy inkoustového tisku, složení inkoustů a negativní faktory působící na kvalitu výtisků. ...
 • Tepelná stabilita/degradace vysokoviskózních dentálních pryskyřic 

  Bystřický, Zdeněk
  Tato diplomová práce se zabývala vlivem dlouhodobého tepelného zatížení na stabilitu vysokoviskózních pryskyřic používaných jako matrice dentálních kompozitních materiálů. Zkoumán byl také průběh polymerace v závislosti ...
 • Mikroreologie ve studiu biopolymerníchh koloidů 

  Hnyluchová, Zuzana
  Byla zavedena a prověřena nová metoda pro měření viskoelastických materiálů zvaná mikroreologie. Pro určení správnosti měření byly porovnány výsledky pro tři řady vzorků získané pomocí jednočásticové mikroreologie, DLS ...
 • Vybrané bioinženýrské charakteristiky bakterií mléčného kvašení 

  Šťásková, Lucie
  Tato diplomová práce se zabývá růstem biomasy a produkcí vybraného metabolitu-kyseliny mléčné termofilní bakterií Bacillus coagulans. Výsledný vybraný metabolit byl stanoven pomocí metody HPLC. Kultivace tohoto rodu byly ...
 • Nemrznoucí teplonosné kapaliny na bázi polyolů 

  Solný, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá zhodnocením změn vlastností používaného nemrznoucího teplonosného média na bázi polyolů v reálném solárním termickém systému a návrhem nového teplonosného média na bázi 1,3 polyolů. Důraz je ...
 • Využití flowcytometrie pro multiplexové analýzy v klinické biochemii 

  Babušíková, Lucie
  Diplomová práce pojednává o technice flow cytometrie pro multiplexové analýzy a jejím využitím ve spojení s imunochemickými metodami. V rámci této práce byla provedena klinická studie, která se zabývá sekundární prevencí ...
 • Hemoglobin-mediated oxidation of marine liposomes 

  Škrabalová, Lada
  Cílem této práce bylo studium mechanismu oxidace lipidů katalyzované hovězím methemoglobinem a zhodnocení účinků různých experimentálních podmínek a antioxidantů (EDTA, askorbová kyselina, kávová kyselina, a-tokoferol, ...
 • Mikrostanovení kobaltu metodami molekulové a atomové absorpční spektrometrie 

  Charuza, Martin
  Tato diplomová práce je zaměřena na mikrostanovení kobaltu UV-VIS spektrofotometrií organickými činidly a porovnání s atomovou absorpční spektrometrií. V první části jsou podrobně popsány vlastnosti, výskyt a význam kobaltu ...
 • Optimalizace hliněných stavebních prvků 

  Melichar, Jindřich
  Hliněné materiály jsou v současné době jedním z nejrozšířenějších stavebních materiálů na světě. Kromě snadné dostupnosti a zpracovatelnosti mají hliněné stavební materiály i funkci tepelně akumulační. Tato diplomová práce ...