Recent Submissions

 • Komunikační technologi ZigBee v automatizaci budov 

  Liška, Radovan
  Dôsledkom napredovania vedy a techniky dochádza i k zlepšovaniu bezdrôtových technológií. Využitie bezdrôtových sietí založených na technológií ZigBee, ktoré sú už v dnešnej podobe schopné samostatného fungovania, poskytovania ...
 • Ekonomická efektivnost projektu větrné elektrárny 

  Vániš, Jiří
  Následující text se věnuje problematice větrných elektráren. Uvádí základní rozdělení větrných motorů podle principu jejich funkce a vhodnosti jejich použití pro výrobu elektrické energie. Uvádí parametry, které musí ...
 • Segmentace mluvčích s využitím statistických metod klasifikace 

  Adamský, Aleš
  V práci sú podrobne vysvetlené a rozobraté pojmy reč a prozódia, ktoré predstavujú teoretické východiská pre segmentáciu hovoriacich. Rovnako je opísaný multimediálny anotačný nástroj Elan, použitý pre značkovanie databázy. ...
 • Návrh, výstavba a měření optických přístupových sítí 

  Ambrož, Jan
  Práce se zabývá možnostmi realizace optických přístupových sítí. V práci jsou představena optická připojení FTTx včetně jejich specifikací a rozdílů. V dokumentu je velká část věnována pasivní a aktivním optickým sítím. ...
 • Simulátor provozu stanic s kmitočtovým skákáním a vyhýbáním se kolizí 

  Akkizová, Dinara
  Cílem diplomové práce je seznámit se a prostudovat problematiku systému s kmitočtovým skákáním a vyhýbáním se kolizí (systém FH/CA). Dále je v práci navrhnut počítačový program pro simulaci provozu rádiového systému FHCA, ...
 • Srovnání vlivu tvaru konvergentní a Lavalovy dýzy v clonkách detektoru na výsledný tlak na dráze sekundárních elektronů pomocí systému CAE 

  Vyroubal, Petr
  Předložená diplomová práce se zabývá srovnáním vlivu tvarů konvergentní a Lavalovy dýzy v clonkách detektoru sekundárních elektronů na výsledný tlak a proudění plynu sekundárních elektronů v detektoru pro environmentální ...
 • Monitorovací systém mobilních jednotek 

  Ševčík, Pavel
  Tato práce se zabývá zpracováním obrazu v reálném čase, jeho předzpracováním, segmentací a klasifikací. Na základě klasifikace je určeno natočení a pozice objektů. Cílem práce je vytvořit modulární aplikaci, která budu ...
 • Segmentačních techniky zpracování obrazu 

  Bajgar, Aleš
  Je několik metod pro segmentaci obrazu. Vhodnou volbou metody, dle vstupního obrazu a předpokládaných výsledků, se dá dosáhnout poměrně dobrých výsledků. Při segmentaci se využívá nejen jedna metoda, ale většinou více ...
 • Univerzální mikropočítačová jednotka 

  Kulenda, Vít
  Diplomová práce obsahuje popis parametrů mikrokontroléru ATMEGA644P, dále popis rozdílů předchozích a novějších verzí ATMEGA644 a ATMEGA644PA. Je podrobně rozebrána vnitřní struktura mikrokontroléru, jeho paměťových prostorů ...
 • FM vysílač APRS telemetrických dat v pásmu 435 MHz 

  Klíma, Martin
  FM vysílač APRS telemetrických dat je zařízení schopné sbírat telemetrická data z prostředí, ve kterém se nachází, a prostřednictvím radiového kanálu je vyslat uživateli. Je schopno tvořit datové rámce, které umožní ...
 • Studium vlastností katalyzátoru na bázi MnOx metodou EQCM 

  Šubarda, Jiří
  Palivové články musí fungovat a být využívány k účelům k nimž byly navrženy, za dosažení jejich požadovaných vlastností. K dosažení těchto požadavků je tedy zapotřebí užít vhodný katalyzátor o specifických vlastnostech a ...
 • Studium vlastností katalyzátoru na bázi MnOx s využitím RRDE 

  Podal, Pavel
  Diplomová práce se zabývá kvalifikací katalytických materiálů kladné elektrody nízkoteplotních palivových článků. Teoretická část se zaměřuje na fyzikální a chemické vlastnosti nízkoteplotních palivových článků. Jsou zde ...
 • Modifikace vlastností kladné elektrody na bázi MnOx pro AFC pomocí dopantů 

  Kamrla, David
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou nízkonákladových alkalických palivových článků, konkrétně elektrodami s alternativními katalyzátory MnOx + dopant. Tento projekt navazuje na bakalářskou práci [1] i výsledky ...
 • Detekce jízdních pruhů a překážek 

  Dojava, Marian
  Úkolem této diplomové práce je popsat využití kamery jako snímače pro asistenční systém automobilu. Byly navrženy způsoby nalezení silnic, jízdních pruhů a překážek na vozovce. To vše za použití pouze jedné kamery. Řešení ...
 • Trh a obchodování s elektřinou z obnovitelných zdrojů v EU 

  Pěcha, Jiří
  V práci jsou postupně popsané jednotlivé typy energetických burz v celé Evropě. Hlouběji se práce zaměřuje na principy fungující na burzách v České republice. Studuje vývoj ceny na spotových trzích a obchodech futures. ...
 • Studie připojitelnosti výrobny 

  Sýkora, Martin
  Při zřizování nových výroben elektrické energie, nebo při úpravách výroben stávajících je třeba posoudit vlivy těchto výroben na elektrizační soustavu. Taková posouzení se řeší v tzv. studiích připojitelnosti, kdy se výpočty ...
 • Uhlíkové materiály pro elektrochemické zdroje elektrické energie 

  Tichý, Jiří
  Diplomová práce se zabývá studiem uhlíkových materiálů a jejich použitím pro elektrochemické zdroje elektrické energie. Cílem práce byla příprava různých uhlíkových materiálů a proměření jejich vlastností. Teoretická část ...
 • Využití MERS obvodu v silnoproudé elektrotechnice 

  Vetiška, Vojtěch
  Tato diplomová práce se věnuje využití MERS obvodu v silnoproudé elektrotechnice. MERS obvod je sériový variabilní kondenzátor, jehož kapacitu je možné měnit pomocí spínání polovodičových prvků. Na úvod se seznámíme s ...
 • Kontrast v obraze získaném pomocí ionizačního detektoru ve VP SEM 

  Goroš, Pavel
  Tato práce se zabývá problematikou zkoumání látek elektronovým paprskem. Zaměřuje se na zkoumání látek pomocí metody environmentální rastrovací elektronové mikroskopie (ESEM) a popisuje její zákonitosti. Přednosti ESEM ...
 • Elektronický přístroj pro diferenční měření vodivosti 

  Nevrkla, Marek
  Měření elektrolytické vodivosti kapalin patří mezi základní chemické analýzy. Problematika řešená v této práci se zabývá vytvořením měřicího přístroje, který bude schopen v zadaném rozsahu měřit vodivost roztoků. Využití ...

View more