Poslední příspěvky

 • Tunelovací a kryptografické protokoly jako ochrana soukromí na regulovaném internetu 

  Čížek, Michal
  Tato práce pojednává o regulacích internetu a využití tunelovacích protokolů pro ochranu soukromí na regulovaném internetu. V práci je uveden přehled a podrobný popis nejrozšířenějších tunelovacích protokolů se zaměřením ...
 • Koherence laserového svazku v turbulentní atmosféře 

  Polanský, David
  V první části diplomové práce je rozebrána funkce laserů, jejich konstrukční provedení a zařazení do tříd. Následuje vysvětlení koherence a dalších vlastností laserového záření. Dále jsou uvedeny možnosti rozložení energie ...
 • Návrh a implementace knihovny pro číslicové zpracování signálů na platformě Android 

  Janovský, Martin
  Tato diplomová práce řeší problém návrhu a implementace knihovny pro zpracování signálů pod platformou Android. Rozebírá problematiku vlastního vývoje aplikací pod tento systém. Částečně diskutuje, zda je pod touto platformou ...
 • Datová komunikace v distribučních systémech 

  Sirotný, Miroslav
  Tento projekt zahŕňa základný prehľad o pojmoch ako sú komunikácia, dátová komunikácia a distribuovaný systém. Ďalej sa zameriava na technológie, ktoré sa používajú k diaľkovému zberu dát. Časť prace je tiež venovaná ...
 • Sběr dat pomocí LabVIEW 

  Jeřábek, Martin
  Hlavním cílem této práce je vytvoření programu, pro automatickou obsluhu zkušební měřící trati. Trať je využívána pro kalibraci víceotvorových rychlostních sond. Jako etalon je využívána normalizovaná clona. Program vyžaduje ...
 • Vliv decentrálních zdrojů na provozování distribuční soustavy 110 kV E.ON 

  Hajdú, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou plynoucí z připojování nových decentrálních (rozptýlených) zdrojů elektrické energie do sítě. Díky výhodné legislativní podpoře zejména fotovoltaických zdrojů došlo v letech ...
 • Modelování dielektrických směrových odbočnic 

  Šikl, Tomáš
  Vysokofrekvenční dielektrická přenosová vedení jsou z hlediska nízkých ztrát přirozenou alternativou k vedením vyrobených z kovu. Tato vedení mají využití převážně v mikrovlnné měřicí technice. Hlavním cílem této práce je ...
 • Analýza modelů směrovacích protokolů OLSR a AODV pro MANET sítě v prostředí OPNET Modeler 

  Machata, Tomáš
  Tato práce se zabývá problematikou MANET sítí a je zaměřena zejména na procesy směrování. Největší pozornost je věnována směrovacím protokolům AODV a OLSR. Tyto protokoly jsou zde podrobně popsány. Cílem této práce je ...
 • Svářečka pro obloukové svařovaní se spínaným zdrojem 

  Vaculík, Josef
  Tato diplomová práce se zabývá objasněním principu činnosti pulsního zdroje svářecího proudu. Vysvětluje činnost použitého jednočinného propustného měniče a uvádí i příklady jiných typů měničů. Úkolem je navrhnout jednotlivé ...
 • Lokalizace stanic v Internetu pomocí metody Vivaldi s adaptivním časovým krokem 

  Mašín, Jan
  Cílem této diplomové práce bylo seznámení se s principy vyhodnocování logické polohy stanic v síti Internet. Prostudovat lokalizační algoritmus s názvem Vivaldi s adaptivním časovým krokem a následně provést jeho realizaci ...
 • Ustálený chod a zkratové poměry v síti 110 kV E.ON napájené z rozvodny 110 kV Slavětice v roce 2011 

  Nábělek, Ondřej
  V diplomové práci je pojednáno o vlivu můstkového zapojení transformátorů na napájecí síť vůči samostatnému zapojení transformátorů. Nejprve byly rozebrány metody výpočtu ustáleného chodu sítě pomocí Newtonovy iterační ...
 • Vývoj bezdrátové bachorové sondy 

  Šídlová, Ludmila
  Cílem práce bylo prostudovat možnosti bezdrátového přenosu z žaludku přežvýkavců a navrhnout a realizovat bezdrátovou bachorovou sondu. První část práce se zabývá problematikou vnitřních bezdrátových sond. Další část ...
 • Návrh antény PIFA pro GSM pásma 

  Kollár, Marcel
  Hlavním tématem diplomové práce je návrh PIFA (Planar Inverted-F Antenna ) antény pracující v pásmech GSM (Global System for Mobile communications). Na začátku je stručně rozebrána oblast planárních (mikropáskových) antén. ...
 • Diagnostické metody solárních článků za velmi nízkých teplot 

  Bartoň, Jiří
  Předkládaná práce se zabývá moderními diagnostickými metodami detekce poruch solárních článků. Poruchy jsou detekovány metodami elektroluminiscence a fotoluminiscence. Základním zaměřením práce je inovace pracoviště pro ...
 • Bezdrátová senzorická síť pro sušárnu chmele 

  Čapek, Lukáš
  Cílem práce je vytvořit bezdrátovou senzorickou síť pro měření teploty a relativní vlhkosti pro sušárnu chmele. Zařízení slouží k monitorování těchto veličin, skládá se z několika senzorových jednotek a jedné zobrazovací. ...
 • Zpracování zvuku v obvodech FPGA 

  Němec, Tomáš
  Hlavním cílem této diplomové práce je návrh jednoduchého digitálního audio syntetizátoru. Je řešena problematika generování tónu klavíru pomocí programu Matlab. V poslední části je vysvětlen princip práce se zvukovými vzorky.
 • Digitální hudební efekt založený na waveletové transformaci jako plug-in modul 

  Konczi, Róbert
  Táto práce se zaoberá s teórií waveletové a segmentové waveletové transformace, s Mallatovým algoritmem a s programováním VST plug-in modulů v jazyce C++. Popíše metodu pro vývoj zásuvního modulu, což využíva modifikace ...
 • Testování komunikace ochran podle IEC 61850 

  Uchytil, Tomáš
  V práci je vytvořený přehled o novém souboru norem IEC 61850. Jsou zde stručně popsány jednotlivé části normy. Větší prostor je věnován rozboru komunikace v rozvodnách a vlastnostem vysílaných horizontálních zpráv GOOSE. ...
 • Zvuková karta pro PC s obvodem FPGA 

  Štraus, Pavel
  Diplomová práce je zaměřena na převod vstupního analogového napětí na digitální hodnotu, která je zasílána pomocí Ethernetového rozhraní do PC pomocí UDP datagramů. Převod je proveden pomocí Sigma–Delta převodníku prvního ...
 • Vyhodnocení vlastností fotovoltaických článků s optickými koncentrátory 

  Pončík, Vlastimil
  Tato práce pojednává o fotovoltaických systémech, zvláště pak o těch s koncentrováním slunečního světla pomocí koncentrátorů, umístěných přímo na panelu. Fotovoltaický systém s koncentrátorem využívá sluneční světlo ...

Zobrazit další