Poslední příspěvky

 • Mapování QoS požadavků na síťové prostředí 

  Konečný, Zbyněk
  Problematikou konvergovaných sítí je dostatečné zajištění kvality služeb po celé délce komunikačního přenosu. Tato problematika je úzce spjata se službami pracujícími v reálném čase, jako jsou VoIP (Voice over Internet ...
 • Návrh zařízení s rozhraním USB 

  Klír, Tomáš
  V teoretické části této diplomové práce je rozebráno rozhraní USB 2.0, včetně USB OTG. Jsou zde uvedeny především vlastnosti, které je vhodné znát pro návrh zařízení využívající USB. Stručně je zde uvedena i struktura ...
 • Kontrola pravopisu v českých textech 

  Bureš, Stanislav
  Diplomová práce se zabývá problematikou kontroly pravopisu v česky psaných textech. Dále práce obsahuje přehled nejpoužívanějších fonetických algoritmů včetně jejich vlastností a vybrané metrické metody sloužící k určení ...
 • Mikrofonová pole pro prostorovou separaci akustických signálů 

  Grobelný, Petr
  Cílem této práce bylo prozkoumání metody lokalizace zdrojů akustického signálu a jejich následná separace pomocí algoritmů tvarování přijímací charakteristiky mikrofonového pole. Posléze byly vybrány dvě geometrie mikrofonních ...
 • Detekce charakteristických bodů obličeje v telerentgenovén snímku 

  Hruška, Martin
  Popis telerentgenových snímku a charakteristických bodu na lebce pro kefalometrické analýzy. Teoretický rozbor digitálního obrazu a úpravy snímku pred samotnou detekcí. Výber možných metod pro stanovení charakteristických ...
 • Panelový měřicí přístroj 

  Vaško, Pavel
  Diplomová práce obsahuje literární rešerši zaměřenou na oblast panelových měřicích přístrojů pro měření napěťových signálů. Ze získaných informací a podle definovaných požadavků na zařízení je navrhnuto blokové schéma ...
 • Měřicí modul napájený po optickém vláknu 

  Dvorský, Pavel
  Diplomová práce se zabývá návrhem a konstrukcí nízkopříkonového měřicího zařízení napájeného světelným signálem po optickém vláknu. Úkolem zařízení je měřit vstupní signál v rozsahu 50 mV až 50 V a výsledné měřené hodnoty ...
 • Segmentace mluvčích s využitím statistických metod klasifikace 

  Adamský, Aleš
  V práci sú podrobne vysvetlené a rozobraté pojmy reč a prozódia, ktoré predstavujú teoretické východiská pre segmentáciu hovoriacich. Rovnako je opísaný multimediálny anotačný nástroj Elan, použitý pre značkovanie databázy. ...
 • FM vysílač APRS telemetrických dat v pásmu 144 MHz 

  Bohátka, Jan
  V práci je popsán systém APRS, který se používá k posílání a příjímání textových zpráv. Zprávy jsou přenášeny na frekvenci 144 MHz pomocí modulace AFSK. APRS komunikuje pomocí protokolu AX.25, který vysílá a přijímá zprávy ...
 • Trakční měnič pro motorové kolo se stejnosměrným motorem 

  Prudík, Martin
  V díle je pojednáno o dimenzování pohonu pro motorové kolo se stejnosměrným diskovým motorem. Obzvláště pak o návrhu speciálního DC/DC měniče řízeným mikroprocesorem, který umí napětí snižovat i zvyšovat. Na měnič jsou ...
 • Analýza a optimalizace energetických parametrů asynchronních strojů malého výkonu 

  Pařízek, Jiří
  Tato diplomová práce pojednává o asynchronních motorech, popisuje jejich konstrukci, princip činnosti, vlastnosti, použití a stručně popisuje návrh třífázového asynchronního motoru. V první části je popsán nejběžnější ...
 • Dynamický model stejnosměrného motoru s využitím metody konečných prvků 

  Gottwald, Michal
  Diplomová práce se zabývá dynamickým modelem konkrétního stejnosměrného motoru s parametry získanými z výpočtu a z programu využívající metody konečných prvků. Ukazuje, jak moc přesných výsledků lze v modelu dosáhnout, ...
 • DWDM v přístupových sítích 

  Šifta, Radim
  Cílem této diplomové práce je vysvětlení problematiky optických přístupových sítí s vlnovým multiplexem, hlavním záměrem je demonstrace rozdílu mezi simulací a reálným měřením. Práce je rozdělena do několika základních ...
 • Zvukové rozhraní pro průmyslový počítač 

  Staroň, Martin
  Obsahem diplomové práce je návrh a realizace zvukového rozhraní pro průmyslový počítač včetně změření realizovaného prototypového vzorku. Práce se zabývá jak návrhem analogových vstupně - výstupních obvodových částí, tak ...
 • Vysokorychlostní přenos dat v mobilních a bezdrátových sítích 

  Rosenberg, Martin
  Cílem diplomové práce bylo vytvoření dvou laboratorních úloh s využitím zařízení HTC Desire a Nokia N900. Navržené úlohy přináší do výuky moderní technologie a služby. Návrh první úlohy rozebírá problematiku technologie ...
 • Ovládání elektronických systémů přes webové rozhraní 

  Dufek, Ladislav
  Předkládaná diplomová práce se zabývá návrhem a realizací systému pro ovládání elektronických zařízení. Nejprve je stanovena koncepce celého systému a proveden rozbor možných hardwarových platforem. Na základě tohoto rozboru ...
 • Zlepšování užitných vlastností olověného akumulátoru 

  Szabó, Jaroslav
  Olověné akumulátory jsou nejstarším a nejpoužívanějším typem sekundárních článků. Stále se vyskytují problémy, které je důležité řešit. Koroze mřížky v kyselině sírové je jedním z problémů, které zkracují životnost olověného ...
 • Měření průtoku vzduchu pomocí víceotvorových rychlostních sond 

  Šimák, Jakub
  Diplomová práce se zabývá měřením průtoku tekutin (konkrétně vzduchu) potrubím, pomocí normalizované clony a víceotvorové rychlostní sondy. Na teoretickou část navazuje část praktická, která ověřuje vlastnosti měřené ...
 • Realizace gravírovacího přístroje pro vykreslování grafiky 

  Hložek, Vojtěch
  Cílem této diplomové práce bylo navrhnout a realizovat zařízení, které by bylo schopné přenést zadaný snímek (bitmapu, vektorový obraz) na podkladový materiál. Základ celého zařízení tvoří plotter ovládaný dvěma krokovými ...
 • Simulační modely elektrických pohonů vozidel 

  Bílý, Lukáš
  Práce se zabývá vytvorením elektrického pohonu se stejnosmerným motorem. Model elektrického pohonu je složen z modelu motoru, tranzistorového pulzního menice a záteže, které jsou vzájemne spojeny a doplneny o regulaci ...

Zobrazit další