Now showing items 173-192 of 550

 • Kapalné elektrolyty pro lithno-iontové akumulátory 

  Štichová, Zuzana
  Cieľom tejto diplomovej práce bolo meranie elektrickej vodivosti a dynamickej viskozity elektrolytov. Na základe týchto meraní bolo možné overiť Waldenov vzťah medzi meranými veličinami. Boli použité elektrolyty na bázy ...
 • Kladná elektroda na bázi MnOx pro PEMFC 

  Šmídek, Miroslav
  Předkládaná bakalářská práce uvádí do problematiky vodíkových palivových článků a zaměřuje se na nízkoteplotní palivové články s polymerním elektrolytem (PEMFC). Základním zaměřením práce je studium vlastností katalyzátorů ...
 • Kmitočtové filtry s diferenčním proudovým zesilovačem 

  Jirounek, Matěj
  Tato diplomová práce pojednává o diferenčních filtrech pracující v proudovém módu. Je zde pojednáno o metodikách návrhu těchto filtrů a převodu zapojení z napěťového do proudového módu. Vlastní práce se zabývá návrhem 4 ...
 • Kmitočtové syntezátory 

  Lapčík, Josef
  Diplomová práce se zabývá rozborem a dělením frekvenčních syntezátorů a návrhem syntezátorů DDS a PLL. Jsou rozebrány základní typy syntezátorů a odlišnosti mezi způsoby jejich činnosti. V části návrhu jsou v práci podrobně ...
 • Koherence laserového svazku v turbulentní atmosféře 

  Polanský, David
  V první části diplomové práce je rozebrána funkce laserů, jejich konstrukční provedení a zařazení do tříd. Následuje vysvětlení koherence a dalších vlastností laserového záření. Dále jsou uvedeny možnosti rozložení energie ...
 • Kompenzace účiníku a posouzení zpětných vlivů indučního ohřevu 

  Vývoda, Marek
  Diplomová práce se zabývá návrhem hrazeného kompenzačního zařízení pro zlepšení účiníku odběru středofrekvenčního indukčního ohřevu a posouzení vlivu kompenzace, v harmonicky zkresleném prostředí, z pohledu distribuční ...
 • Komplexní zabezpečení objektů 

  Michálek, Libor
  V diplomové práci se zabývám principy a metodami způsobů zabezpečení, analýzou dostupných typů zabezpečovacích systémů (EPS, EZS a CCTV) a jejich možného využití při návrhu zabezpečení objektů. V této práci rovněž popisuji ...
 • Kompozitní elektrodové materiály pro lithium-iontové akumulátory na bázi LiFePO4 

  Vilhelm, Ondřej
  Předložená práce se zabývá studiem problematiky sekundárních Li-ion článků a různých dostupných katodových materiálů. Připravili jsme vzorky LiFePO4 s přidáním různých druhů uhlíkových materiálů jako je Super P, vulcan a ...
 • Komunikační a řídicí karta k elektronovému mikroskopu 

  Robotka, Jan
  Hlavním cílem této práce bylo navrhnout novou komunikační a řídicí kartu pro elektronový mikroskop, případně pro další zařízení firmy Delong Instruments a.s., která se zabývá jejich vývojem a výrobou. Tato karta by měla ...
 • Komunikační protokoly v pasivních optických sítích 

  Ševela, Martin
  Diplomová práce se zabývá porovnáním přenosových parametrů v sítích s časovým dělením a v sítích s vlnovým dělením. V první části práce jsou nastudovány jednotlivé standardy sítí s časovým dělením a specifika sítí s vlnovým ...
 • Komunikační rozhraní pro ovládání spektrálního analyzátoru 

  Smělík, Martin
  Cílem této diplomové práce bylo navrhnout a realizovat nové komunikační rozhraní pro spektrální analyzátor Seaward EMC Spectrum Receiver, které je místo rozhraní RS 232 připojeno k počítači pomocí rozhraní USB. Tato práce ...
 • Komunikační technologi ZigBee v automatizaci budov 

  Liška, Radovan
  Dôsledkom napredovania vedy a techniky dochádza i k zlepšovaniu bezdrôtových technológií. Využitie bezdrôtových sietí založených na technológií ZigBee, ktoré sú už v dnešnej podobe schopné samostatného fungovania, poskytovania ...
 • Konfigurace směrovacího protokolu Open Shortest Path First 

  Wolf, Jakub
  Diplomová práca popisuje možnosti smerovacieho protokolu Open Short Path First (OSPF) v základnej konfigurácii a implementáciu do autonómneho systému. Teoretická časť rozoberá základny počítačových sietí a rozdelenie podľa ...
 • Konstrukce cestovní nabíječky pro mobilní telefon 

  Stejskal, Lukáš
  V Diplomové práci navrhuji vhodné zapojení měniče pro cestovní nabíječku mobilního telefonu. Součástí práce je také pojednání o dostupných akumulátorech, které lze využít jako zdroj pro napájení navrhovaného měniče.
 • Kontrast v obraze získaném pomocí ionizačního detektoru ve VP SEM 

  Goroš, Pavel
  Tato práce se zabývá problematikou zkoumání látek elektronovým paprskem. Zaměřuje se na zkoumání látek pomocí metody environmentální rastrovací elektronové mikroskopie (ESEM) a popisuje její zákonitosti. Přednosti ESEM ...
 • Kontrast v obraze získaném pomocí scintilačního detektoru sekundárních elektronů ve VP SEM 

  Koudela, Oldřich
  První část této práce je teoretické pojednání o základech rastrovací elektronové mikroskopie, složení a funkci elektronového mikroskopu, jeho speciálním případu rastrovacím elektronovém mikroskopu pro vyšší tlak (VP SEM), ...
 • Kontrola pravopisu v českých textech 

  Bureš, Stanislav
  Diplomová práce se zabývá problematikou kontroly pravopisu v česky psaných textech. Dále práce obsahuje přehled nejpoužívanějších fonetických algoritmů včetně jejich vlastností a vybrané metrické metody sloužící k určení ...
 • Kryptoanalýza pomocí neuronových sítí 

  Budík, Lukáš
  Tato práce se zabývá analýzou proudového postranního kanálu pomocí neuronové sítě. První část popisuje základy kryptografie a problematiku postranních kanálů. Ve druhé části je teoreticky popsána neuronová síť a korelační ...
 • Kumulace biologických dat 

  Mlčoch, Marek
  Diplomová práce pojednává o kumulaci biologických dat aplikované na periodické a repetiční signály, konkrétně na signály EKG. Signály byly získány z MIT-BIH databáze Arytmií a databáze ÚBMI. Jednotlivé repetice byly ...
 • Laboratorní elektronická zátěž s USB rozhraním 

  Nepor, František
  Návrh a realizace elektronické zátěže řízené mikroprocesorem, s možností připojení přes USB. Zátěž má pracovní režimy konst I, konst U, konst R. Zařízení je určeno např. k měření vybíjecích křivek akumulátorů.