Now showing items 199-218 of 550

 • Mapa osvětlení v GIS 

  Suchý, Petr
  Diplomová práce se zabývá problematikou a legislativou veřejného osvětlení. Dále s tímto tématem úzce související charakteristiky popisující osvětlení a hygienické limity ve srovnání s normami ČSN EN. Práce se soustřeďuje ...
 • Mapování QoS požadavků na síťové prostředí 

  Konečný, Zbyněk
  Problematikou konvergovaných sítí je dostatečné zajištění kvality služeb po celé délce komunikačního přenosu. Tato problematika je úzce spjata se službami pracujícími v reálném čase, jako jsou VoIP (Voice over Internet ...
 • Matematická analýza zachyceného síťového provozu 

  Soós, Tibor
  Projekt se zabývá popisem a s predikcí síťového provozu reální sítě při běžném využívání její služeb. V první časti práce je teoreticky popsáno několik matematických modelů, které se běžně používají v simulačních algoritmech ...
 • Matematické transformace v dielektrické relaxační spektroskopii 

  Brida, Marek
  Predložená práca pojednáva o problematike dielektrickej relaxačnej spektroskopie v časovej oblasti, zmerania absorpčných charakteristík a ich prevodu do frekvenčnej oblasti vytvorením frekvenčnej závislosti stratového ...
 • Matematický model synchronního motoru s permanentními magnety 

  Fajkus, Petr
  Práce se zabývá návrhem řízení synchronního motoru s možností odbuzování. V současnosti se synchronní motory využívají v řadě aplikací. Často jsou používány synchronní motory s permanentními magnety. Tento typ motorů může ...
 • Mechanické vlastnosti gelových aprotických elektrolytů 

  Bárta, Vladimír
  Tato práce se zabývá měřením el. vodivosti a mechanických vlastností gelových polymerních elektrolytů, obsahující lithné ionty a jejich přípravou. Teoretická část se zabývá vývojem gelových polymerních elektrolytů, jejich ...
 • Media konvertory a optické switche 

  Branč, Martin
  Tato diplomová práce podává přehled o metalických sítích, jejich parametrech, využívaných standardech a možnostech jejich nasazení. Dále o optických sítích jako celku, jejich parametrech, maximálních přenosových kapacitách, ...
 • Meřicí přípravek připojitelný přes rozhraní USB 

  Flek, Tomáš
  Cílem této diplomové práce je navrhnutí a sestrojení optimálního elektrického zapojení, které bude suplovat funkci digitálního osciloskopu. Práci je moţné rozdělit na 3 části, první část je věnována problematice vzorkování ...
 • Metoda napěťového kontrastu při detekci sekundárních elektronů scintilačním detektorem ve VP SEM 

  Jabůrek, Ladislav
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou elektronového rastrovacího mikroskopu pracujícího při vyšším tlaku v komoře vzorku. Hlavním cílem práce bylo sledování napěťového kontrastu na přechodu PN výkonového transistoru ...
 • Metody analýzy stavových automatů pro vestavné aplikace 

  Maťas, Marek
  Táto diplomová práca sa zaoberá analýzou stavových automatov pre vstavané aplikácie. Problematika konečných stavových automatov je rozobraná teoreticky. Dokument ďalej obsahuje návrh prostriedkov pre modelovanie konečných ...
 • Metody ekvalizace v digitálních komunikačních systémech 

  Deyneka, Alexander
  Tato práce je psaná v angličtině a je zaměřená na problematiku ekvalizace v digitálních komunikačních systémech. Teoretická část zahrnuje stručné pozorování různých způsobů návrhu ekvalizérů. Praktická část se zabývá ...
 • Metody pro zpracování segmentovaných obrazů 

  Štěrba, Radek
  Tato práce se zabývá reprezentací segmentovaných obrazů pomocí grafů. Také jsou zde popsány různé segmentační techniky, které se používají při zpracování obrazové informace. Matematika je v dnešní době stále více zapotřebí. ...
 • Metody řešení vlivu optické disperze na stávajících optických sítích 

  Červenka, Dušan
  Tato práce pojednává o problému optických disperzí na stávajících trasách. V úvodu rozebírá jednotlivé vlastnosti a vliv chromatické a polarizační vidové disperze PMD, jednotlivé měřící metody těchto disperzí a jejich ...
 • Metody stabilizace frekvence polovodičových laserů 

  Kozelský, Adam
  Diplomová práce se zabývá problematikou frekvenční stabilizace polovodičových laserových diod DFB. Mezi hlavní vlivy, které ovlivňují stabilitu frekvence, lze zahrnout stabilitu teploty čipu laserové diody, stabilitu a šum ...
 • Měření intenzity provozu během pevně daných intervalů v AP 

  Kubík, Pavel
  Práce se zabývá analýzou síťového provozu na směrovači s otevřeným firmware. Nejprve jsou vybrány softwarové platformy, na základě kompatibility s dostupnými přístroji. Poté jsou zhodnoceny vlastnosti nutné pro vývoj vlastní ...
 • Měření kontraktibility a viability izolovaných srdečních buněk 

  Kaválek, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá měřením viability a kontraktibilty srdečních buněk. Práce je rozdělena na dvě hlavní částí – teoretickou a praktickou. V první teoretické části dochází k nastínění elektrofyziologie buňky a ...
 • Měření kvality a dostupnosti GSM sítě 

  Vondra, Marek
  Diplomová práce je zaměřena na možnosti měření kvality a dostupnosti mobilní sítě a také na hodnocení kvality, úspěšnosti připojení, propustnosti apod. Obsahuje stručný popis základních mobilních a komunikačních technologií. ...
 • Měření kvality telefonních hovorů u pobočkové ústředny Asterisk 

  Bílek, Petr
  Tato práce obsahuje popis v současné době používaných metod a algoritmů pro měření kvality telefonního hovoru a jejich možné použití v softwarové pobočkové ústředně Asterisk. Dále je vytvořena koncepce systému pro měření ...
 • Měření kvantové účinnosti optoelektronických prvků a návrh laboratorního měřícího systému 

  Lipr, Tomáš
  V této práci je řešena problematika měření kvantové účinnosti optoelektronických prvků. Je zde vysvětlen princip fungování solárního článku a zaveden pojem kvantová účinnost. Poté je diskutován vliv polovodičové struktury ...
 • Měření náklonu pro fyzioterapii 

  Stehno, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá návrhem systému pro měření náklonu s použitím dvouosého akcelerometru. Informace o náklonu se zobrazují na grafický displej a současně odesílají po sériovém rozhraní RS-232. Práce obsahuje popis ...