Now showing items 365-384 of 550

 • Realizace digitálního osciloskopu 

  Kulig, Tomáš
  Následující práce je zaměřená na návrh digitálního osciloskopu. Vstupní obvody však budou řešeny analogově. Pro rychlé zpracování digitální dat z výstupu A/D převodníků bude použit obvod DSP (od firmy Texas Instruments). ...
 • Realizace gravírovacího přístroje pro vykreslování grafiky 

  Hložek, Vojtěch
  Cílem této diplomové práce bylo navrhnout a realizovat zařízení, které by bylo schopné přenést zadaný snímek (bitmapu, vektorový obraz) na podkladový materiál. Základ celého zařízení tvoří plotter ovládaný dvěma krokovými ...
 • Realizace QoS filtrace na IPv6 protokolu s využitím Linuxu 

  Matušina, František
  Diplomová práce se zabývá implementací QoS filtrace na IPv6 protokolu. Náplní práce je popis protokolu IPv4 a popis protokolu IPv6 a jejich vzájemné porovnání. Celý problém je implementován pod Linux. Z toho důvodu se v ...
 • Realizace zařízení pro komunikaci Car2X a Car2Car 

  Štohanzl, Milan
  Tato práce zkoumá možnosti Car2Car a Car2X komunikace. Obsahuje p ř ehled vlastností systému, typ ů p ř enášených zpráv, apod. Zobrazuje architekturu systému a zabývá se i technickými p ř edpoklady a omezeními systému. S ...
 • Referenční zdroje napětí a proudu 

  Skalický, Pavel
  Tématem diplomové práce jsou referenční zdroje napětí a proudu. V teoretické části je uveden podrobný popis referenčních zdrojů napětí a proudů, které tvoří základní stavební prvky mnoha analogových obvodů. V praktické ...
 • Registrace obrazu pomocí metody Optical Flow 

  Bistrý, Jan
  Registrace medicínských obrazů je technika, která se rozvíjí ruku v ruce s novými hybridními diagnostickými zobrazovacími modalitami. V dnešní době je prováděna registrace jak monomodálních, tak multimodálních obrazových ...
 • Regulátor pro nabíjení NiMH akumulátorů z fotovoltaického panelu 

  Kašpárek, Martin
  Cílem této diplomové práce je navrhnout a sestrojit regulátor pro nabíjení NiMH akumulátorů z fotovoltaického (FV) panelu. Úkolem regulátoru je sledování maximálního výkonového bodu FV panelu (MPPT), řízení nabíjení a ...
 • Regulátor pro nabíjení olověných akumulátorů z fotovoltaického panelu 

  Korenčiak, Peter
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací regulátoru pro použití v solárním systému s větším počtem olověných akumulátorů. Takový regulátor umožňuje nezávislé připojení a řízení nabíjení většího počtu akumulátorů ...
 • Rekonfigurovatelná flíčková anténa 

  Zlatníček, Radek
  Cílem diplomové práce je návrh a realizace rekonfigurovatelné flíčkové antény. Anténa bude napájená mikropáskovým vedením. Na napájecí vedení budou připojeny ladicí pahýly. Každý pahýl impedančně přizpůsobí anténu na 50 ? ...
 • Rekonfigurovatelná vícepásmová anténa 

  Havlín, Radomil
  Tato práce se zabývá modelováním a výrobou rekonfigurovatelných vícepásmových planárních antén, které umožňují elektrické přepínání pracovních pásem. Po nasimulování antén s PIN diodou a FET přepínačem v komerčním programu ...
 • Rozhraní pro vzdálený přístup k prostředí MATLAB 

  Štefek, Jiří
  Cílem této práce je rozbor komunikačních možností programovacího jazyka Java s prostředím MATLAB a následný návrh a implementace systému využívajícího tuto komunikaci. Práce se nejdříve zaměřuje na zpřehlednění a srovnání ...
 • Rozložení proudu na lineárních anténách 

  Novák, Tomáš
  V této práci bude probrána problematika měření rozložení proudu podél anténního vodiče za pomoci sondy (vazební smyčky), která je připojená k selektivnímu mikrovoltmetru a na něm bude indikována úroveň signálu (napětí). ...
 • Rozpoznání gest ruky v obrazu 

  Mráz, Stanislav
  Tato diplomová práce se zabývá rozpoznáváním jednoduchých statických gest ruky za účelem ovládání počítače. Úvodní část práce je věnována teoretickému přehledu metod používaných pro nalezení ruky v obraze. Dále pak jsou ...
 • Rozpoznávání a klasifikace emocí na základě analýzy textových zpráv 

  Buday, Ondřej
  Hlavním cílem této diplomové práce je objasnění informací o lidských emocích a jejich rozpoznávání a klasifikaci na základě obecně známých metod. Mezi obecně známé metody patří klasifikace na základě mimických a pantomimických ...
 • Rozpoznávání emocí v česky psaných textech 

  Červenec, Radek
  Díky rozvoji informačních a komunikačních technologií v posledních letech došlo k velkému nárůstu množství informací, které denně vznikají ve formě elektronických dokumentů. Třídění a zpracování informací se stalo pro ...
 • Rozpoznávání výrazu tváře u neznámých osob 

  Bartončík, Michal
  Tato práce popisuje jednotlivé části a fáze pro vyhledávání a rozpoznání výrazu tváře u neznámých osob. Jsou zde uvedeny i možná řešení a metody řešící jednotlivé fáze projektu. Moje diplomová práce je zaměřena na rozpoznávání ...
 • Různé způsoby využití slunečního záření pro výrobu elektrické energie 

  Obadal, Petr
  Tato práce řeší problematiku využití sluneční energie konverzí na elektrickou energii. V práci je podrobnějším způsobem rozebráno několik způsobů konverze. Především jsem se zaměřil na fotovoltaickou přeměnu a také termální ...
 • Rychlé číslicové filtry pro signály EKG 

  Ráček, Tomáš
  V práci jsou popsány realizace různých druhů filtrů pro odstranění nežádoucích signálů, které často znehodnocují signál EKG. Především se jedná o kolísání nulové izolinie a síťový brum. Je zde zaměřeno na využití principu ...
 • Řešení elektrizace nové lokality elektrickou energií 

  Foltýn, Petr
  Tato diplomová práce řeší elektrizaci nové lokality s 59 rodinnými domy. Práce obsahuje teoretickou a výpočetní část. V teoretické části jsou shromážděny veškeré podklady potřebné pro úspěšný návrh elektrizace. Ve výpočetní ...
 • Řídicí a senzorický systém malého průzkumného mobilního robotu 

  Rysnar, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá řízením podvozku mobilního kolového robotu a jeho senzorickým systémem. Snímače poskytují informace o vzdálenosti překážek v jeho okolí a jeho orientaci v prostoru. Komunikace s robotem je ...