• Segmentace ultrazvukových sekvencí 

  Kořínek, Peter
  Pri snímaní obrazových dát pomocou ultrazvuku vieme len málo informácií zobazovanej scény. Pre porozumenie obsahu obrazu sa snažíme oddeliť sledované objekty záujmu od od pozadia. Získaním informácie týchto objektov sa ...
 • Laboratorní přípravek pro měření otáček 

  Zikmund, Jiří
  V práci je rozebírána tématika měření otáček a jednotlivé typy snímačů otáček. Je proveden návrh přípravku pro demonstraci principu snímačů. Dále je navrženo zadání úkolů pro kurz BMFV a jsou provedena měření na tomto přípravku.
 • Model elektrického vozidla v programu SIMULINK/SIMSCAPE 

  Kachlík, Jan
  Tématem diplomové práce je matematický model automobilu s elektrickým pohonem. Pohon se skládá z baterie článků Li-Ion, trojfázového střídače a synchronního motoru s permanentními magnety. Hlavním úkolem této práce je ...
 • Modul pro sledování mobilních objektů 

  Famfulík, Lukáš
  Cílem diplomové práce je provést inovaci jednotky NCL07 firmy NAM system a.s.. Výsledná jednotka by měla mít lepší parametry a menší rozměry. Měla by být srovnatelná funkcemi i rozměry s obdobnými přístroji na trhu. V ...
 • Quadrocopter - stabilizace pomocí inerciálních snímačů 

  Bradáč, František
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem zpracování dat z inerciálního navigačního systému za účelem stabilizace létajícího vzdušného prostředku - tzv. quadrokopteru. Nejprve podává obecné informace o létajících vzdušných ...
 • Elektrody pro lithno-iontové baterie na bázi kobaltitanu lithného 

  Nejedlý, Libor
  Tato diplomová práce se zabývá elektrodami na bázi kobaltitanu lithného lithno-iontových akumulátorů. První část práce je věnována charakteristice Li-ion baterií, elektrochemickým reakcím a vlastnostem elektrodových ...
 • Snížení chyby odhadu pozice u inkrementálních lokalizačních technik 

  Pekárek, Jan
  Diplomová práce se zabývá popisem a výzkumem inkrementálních lokalizačních technik v bezdrátových senzorových sítích. V práci jsou popsány základní algoritmy Map-Growing a ABC (Assumption Based Coordinates). Po prostudování ...
 • Řídicí systém pro malý mobilní robot 

  Sárközy, Imrich
  Cílem projektu bylo navrhnout a realizovat obvod s mikrokontrolérom XMega, který bude mít za úkol řídit malého mobilního robota s pásovým podvozkem. První část projektu zahrnovala návrh schématu řídicí desky, zkonstruování ...
 • Systém řízení slunečních kolektorů 

  Cseri, Peter
  V prvej časti mojej práce som preštudoval materiály o možnosti využitia slnečnej energie. Následne som napísal rešerši o všetkých potrebných komponentoch používaných s solárnych systémoch. Navrhol som štruktúru systému pre ...
 • Polohové řízení solárního panelu s optimalizací energetické účinnosti 

  Kreysa, Karel
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací systému polohového řízení solárního panelu pro maximální možné využití energie ze slunce. Jsou zde rozebrány možné způsoby polohování solárního panelu a následně navržena ...
 • Simulace přenosu DVB-H a DVB-SH 

  Arvai, Luboš
  Práce se zabývá kanálovým kódováním a modulací v systémech DVB-H a DVB-SH a simulací těchto částí v prostředí MATLAB. U systému DVB-H se zabývá také vlivem různých typů přenosových kanálů na přenos. V první části práce je ...
 • Algoritmy pro shlukování textových dat 

  Sedláček, Josef
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou dolování textových dat. Je zde popsána teorie potřebná ke shlukování textových dokumentů a také algoritmy, které se při shlukování využívají. Podle této teorie je pak vytvořena ...
 • Mnohosměrový podvozek 

  Krsek, Jiří
  Tématem diplomové práce je teoretická analýza vlastností mnohosměrového podvozku s následným výběrem vhodného způsobu ovládání pro lidského operátora. Na základě provedené analýzy budou navrhnuty hardwarové a softwarové ...
 • Využití radiové sítě pro zajištění dispečerského řízení energetické sítě E.ON 

  Fazekas, Tamás
  Cílem práce je najít vhodný komunikační prostředek pro zajištění dispečerského řízení pro distribuční síť E.ON. Porovnávají se digitální radiové sítě, které by byly v majetku společnosti a radiové sítě mobilního operátora. ...
 • Dolování dat z databází 

  Slezák, Milan
  Diplomová práce je zaměřená na představení možností data miningu. Data mining se zabývá odhalováním skrytých vazeb mezi data. Zájem o tuto oblast se datuje do 60. letech 20 století. Analýza dat našla uplatnění nejdříve v ...
 • Srovnání algoritmů dekódování Reed-Solomonova kódu 

  Šicner, Jiří
  Práce se zabývá kódováním a dekódováním Reed-Solomonových kódů. Je zde obecně popsáno algebraické dekódování Reed-Solomonových kódů a následně podrobně popsány čtyři metody dekódování, konkrétně Berlekamp-Masseyův algoritmus, ...
 • Nezávislý datalogger s USB připojením 

  Románek, Karel
  Práce pojednává o koncepci nezávislého dataloggeru teploty, vlhkosti a tlaku s možností vyčítání logovaných dat pomocí USB rozhraní do PC. V práci je popsána funkce dataloggeru, návrh hardwaru dataloggeru s ohledem na ...
 • Elektronický docházkový sešit 

  Nezval, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá rozborem dostupných identifikačních čipů a návrhem docházkového sešitu, který tyto čipy bude využívat a ukládat měřené informace do souboru na paměťovou kartu. Jeden z úkolů je porovnání ...
 • Návrh stabilizovaného napájecího zdroje spínané koncepce 

  Zelinková, Lenka
  Tato diplomová práce se zabývá ideovým návrhem a realizací spínaného zdroje s nastavitelným výstupním napětím do 25V a zatižitelností maximálně 15A. Zdroj je navržen v zapojení polovičního můstku. Vlastnosti zapojení jsou ...
 • Typové zkoušky blokových trafostanic dle ČSN EN 62271-2002 a jejich vliv na konstrukci trafostanice 

  Loveček, Michal
  Diplomová práce se zaměřuje na moderní typy distribučních kioskových transformoven PET®, které jsou využívány při modernizaci distribuční sítě. Transformovny jsou umísťovány v místech přístupných veřejnosti, proto je ...