Now showing items 1-20 of 559

 • Systém řízení osvětlení využívající bezdrátovou komunikační síť 

  Levek, Vladimír
  Práce se zaměřuje na popis, návrh a vytvoření bezdrátového systému pro řízení osvětlení. Součástí práce je vytvoření komunikačních modulů pro spínání osvětlení a vytvoření jejich obslužných programů. V úvodu práce je stručně ...
 • Laboratorní přípravek pro měření otáček 

  Zikmund, Jiří
  V práci je rozebírána tématika měření otáček a jednotlivé typy snímačů otáček. Je proveden návrh přípravku pro demonstraci principu snímačů. Dále je navrženo zadání úkolů pro kurz BMFV, jsou provedena měření na tomto ...
 • Měření výšky hladiny pomocí OVS 

  Bednář, Tomáš
  Tématem této diplomové práce je problematika návrhu optických vláknových snímačů pro min/max a kontinuální snímání výšky hladiny, které by bylo možno využít pro měření v laboratoři optoelektroniky. Práce je rozdělena do ...
 • Komunikační protokoly v pasivních optických sítích 

  Ševela, Martin
  Diplomová práce se zabývá porovnáním přenosových parametrů v sítích s časovým dělením a v sítích s vlnovým dělením. V první části práce jsou nastudovány jednotlivé standardy sítí s časovým dělením a specifika sítí s vlnovým ...
 • Teplotní jevy v olověných akumulátorech 

  Kovařík, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá teplotními jevy v olověných bateriích a teoretickým rozborem problematiky olověných akumulátorů. Po úvodních kapitolách, kde je popsána historie a rozdělení elekrochemických zdrojů následuje popis ...
 • Dálkově řízené pracoviště elektrochemických senzorů 

  Cieslar, Jakub
  Předkádaná diplomová práce se zabývá řešením automatizovaného pracoviště pro měření s elektrochemickými senzory. Hlavním cílem práce je návrh a realizace zařízení pro voltametrická měření, které je primárně určeno pro ...
 • Modul pro sledování mobilních objektů 

  Famfulík, Lukáš
  Cílem diplomové práce je provést inovaci jednotky NCL07 firmy NAM system a.s.. Výsledná jednotka by měla mít lepší parametry a menší rozměry. Měla by být srovnatelná funkcemi i rozměry s obdobnými přístroji na trhu. V ...
 • Mapa osvětlení v GIS 

  Suchý, Petr
  Diplomová práce se zabývá problematikou a legislativou veřejného osvětlení. Dále s tímto tématem úzce související charakteristiky popisující osvětlení a hygienické limity ve srovnání s normami ČSN EN. Práce se soustřeďuje ...
 • Systém ovladatelného dekorativního podsvícení 

  Pelán, Pavel
  Diodové pásky k dekorativnímu podsvícení lze využít například na podsvícení nábytku, za účelem vytvoření moderního designu interiéru. Z architektonického hlediska je takový design velmi náročný a vyžaduje výrazný cit pro ...
 • Analýza navigačních systémů ve vozidlech 

  Beran, Pavel
  Tato diplomová práce pojednává o základních způsobech navigace. Podrobněji se věnuje satelitním navigacím a navigacím pomocí mobilního telefonu. V práci je vysvětlen princip příjmu signálu, určení polohy a práce s jednotlivými ...
 • Segmentace ultrazvukových sekvencí 

  Kořínek, Peter
  Pri snímaní obrazových dát pomocou ultrazvuku vieme len málo informácií zobazovanej scény. Pre porozumenie obsahu obrazu sa snažíme oddeliť sledované objekty záujmu od od pozadia. Získaním informácie týchto objektov sa ...
 • Laboratorní přípravek pro měření otáček 

  Zikmund, Jiří
  V práci je rozebírána tématika měření otáček a jednotlivé typy snímačů otáček. Je proveden návrh přípravku pro demonstraci principu snímačů. Dále je navrženo zadání úkolů pro kurz BMFV a jsou provedena měření na tomto přípravku.
 • Filtrace časových řad 

  Pinkava, Jan
  Práce je zaměřena na popis pojmů a základních principů v ekonomice v oblasti hrubého domácího produktu. Dále na popis časových řad, jejich druhy, vlastnosti a základní klasifikace. Je zde uvedena dekompozice časových řad ...
 • Digitalizace rozvodny vysokého napětí při použití komunikačního standardu IEC61850 

  Lednický, Pavel
  Firma ABB s r.o. je jednou z nejvýznamnějších společností, která se podílí na určování trendů v oblasti energetiky. Aktuálním směrem je digitalizace rozvoden, která vede k zjednodušení interního zapojení a snadnému zapojení ...
 • Inkubátor s regulací teploty a vlhkosti 

  Hikaník, Matúš
  Táto práca sa zaoberá porovnaním typov a vlastností dostupných komerčne vyrábaných inkubátorov pre odchov exotického vtáctva. Snaží sa o nájdenie, čo možno najlepšie riešenie v tejto oblasti. Uvádza porovnania a výber ...
 • Automatizované pracoviště pro měření parametrů zesilovačů 

  Jurčík, Petr
  Cílem této práce je vytvoření automatizovaného pracoviště pro měření základních parametrů nízkofrekvenčních zesilovačů s využitím grafického programovacího prostředí aplikace LabVIEW. Následně pak ověřit jeho funkčnost ...
 • Webové rozhraní pro on-line správu laboratorních úloh 

  Belko, Jakub
  Předložená práce popisuje aktuální trendy a e-learningové metody využívající Internet v pedagogickém procesu na českých a zahraničních univerzitách. Hlavním cílem je vytvoření webového rozhraní pro on-line správu laboratorních ...
 • Měření kontraktibility a viability izolovaných srdečních buněk 

  Kaválek, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá měřením viability a kontraktibilty srdečních buněk. Práce je rozdělena na dvě hlavní částí – teoretickou a praktickou. V první teoretické části dochází k nastínění elektrofyziologie buňky a ...
 • Přenos a využití procesních dat (PLC) v systému řízení výroby 

  Kupčík, Michal
  Tato práce objasní čtenářovi komplikovanost plánování výroby a proč je pro tuto činnost výhodnější využít k tomuto určený systém. Dále se zde dočte o složitosti řízení výroby a o nutnosti provázanosti elektronických ...