Now showing items 1-20 of 559

 • Komunikační technologi ZigBee v automatizaci budov 

  Liška, Radovan
  Dôsledkom napredovania vedy a techniky dochádza i k zlepšovaniu bezdrôtových technológií. Využitie bezdrôtových sietí založených na technológií ZigBee, ktoré sú už v dnešnej podobe schopné samostatného fungovania, poskytovania ...
 • Monitorovací systém mobilních jednotek 

  Ševčík, Pavel
  Tato práce se zabývá zpracováním obrazu v reálném čase, jeho předzpracováním, segmentací a klasifikací. Na základě klasifikace je určeno natočení a pozice objektů. Cílem práce je vytvořit modulární aplikaci, která budu ...
 • Ekonomická efektivnost projektu větrné elektrárny 

  Vániš, Jiří
  Následující text se věnuje problematice větrných elektráren. Uvádí základní rozdělení větrných motorů podle principu jejich funkce a vhodnosti jejich použití pro výrobu elektrické energie. Uvádí parametry, které musí ...
 • Segmentačních techniky zpracování obrazu 

  Bajgar, Aleš
  Je několik metod pro segmentaci obrazu. Vhodnou volbou metody, dle vstupního obrazu a předpokládaných výsledků, se dá dosáhnout poměrně dobrých výsledků. Při segmentaci se využívá nejen jedna metoda, ale většinou více ...
 • Simulátor provozu stanic s kmitočtovým skákáním a vyhýbáním se kolizí 

  Akkizová, Dinara
  Cílem diplomové práce je seznámit se a prostudovat problematiku systému s kmitočtovým skákáním a vyhýbáním se kolizí (systém FH/CA). Dále je v práci navrhnut počítačový program pro simulaci provozu rádiového systému FHCA, ...
 • Segmentace mluvčích s využitím statistických metod klasifikace 

  Adamský, Aleš
  V práci sú podrobne vysvetlené a rozobraté pojmy reč a prozódia, ktoré predstavujú teoretické východiská pre segmentáciu hovoriacich. Rovnako je opísaný multimediálny anotačný nástroj Elan, použitý pre značkovanie databázy. ...
 • Modulární síťové zařízení pro měření a ovládání 

  Lízner, Miroslav
  Tato diplomová práce se zabývá embeded zařízením se síťovým rozhraním. Cílem této práce je navrhnout zařízení pro čtení hodnot a stavů vstupů a ovládání výstupů. Praktická část pojedn ává o návrhu a realizaci na platformě ...
 • Návrh, výstavba a měření optických přístupových sítí 

  Ambrož, Jan
  Práce se zabývá možnostmi realizace optických přístupových sítí. V práci jsou představena optická připojení FTTx včetně jejich specifikací a rozdílů. V dokumentu je velká část věnována pasivní a aktivním optickým sítím. ...
 • Srovnání vlivu tvaru konvergentní a Lavalovy dýzy v clonkách detektoru na výsledný tlak na dráze sekundárních elektronů pomocí systému CAE 

  Vyroubal, Petr
  Předložená diplomová práce se zabývá srovnáním vlivu tvarů konvergentní a Lavalovy dýzy v clonkách detektoru sekundárních elektronů na výsledný tlak a proudění plynu sekundárních elektronů v detektoru pro environmentální ...
 • Univerzální mikropočítačová jednotka 

  Kulenda, Vít
  Diplomová práce obsahuje popis parametrů mikrokontroléru ATMEGA644P, dále popis rozdílů předchozích a novějších verzí ATMEGA644 a ATMEGA644PA. Je podrobně rozebrána vnitřní struktura mikrokontroléru, jeho paměťových prostorů ...
 • Detekce jízdních pruhů a překážek 

  Dojava, Marian
  Úkolem této diplomové práce je popsat využití kamery jako snímače pro asistenční systém automobilu. Byly navrženy způsoby nalezení silnic, jízdních pruhů a překážek na vozovce. To vše za použití pouze jedné kamery. Řešení ...
 • Studium vlastností katalyzátoru na bázi MnOx metodou EQCM 

  Šubarda, Jiří
  Palivové články musí fungovat a být využívány k účelům k nimž byly navrženy, za dosažení jejich požadovaných vlastností. K dosažení těchto požadavků je tedy zapotřebí užít vhodný katalyzátor o specifických vlastnostech a ...
 • FM vysílač APRS telemetrických dat v pásmu 435 MHz 

  Klíma, Martin
  FM vysílač APRS telemetrických dat je zařízení schopné sbírat telemetrická data z prostředí, ve kterém se nachází, a prostřednictvím radiového kanálu je vyslat uživateli. Je schopno tvořit datové rámce, které umožní ...
 • Regulace teploty v bioreactoru 

  Pospíchal, Zbyněk
  Tato práce se zabývá možnostmi zlepšení kvality regulace teploty v bioreactoru. Byl vytvořen model systému. Klasický PI regulátor není schopen splnit podmínky regulace. Na základě analýzy systému byl zvolen jako nejvhodnější ...
 • Studium vlastností katalyzátoru na bázi MnOx s využitím RRDE 

  Podal, Pavel
  Diplomová práce se zabývá kvalifikací katalytických materiálů kladné elektrody nízkoteplotních palivových článků. Teoretická část se zaměřuje na fyzikální a chemické vlastnosti nízkoteplotních palivových článků. Jsou zde ...
 • Modifikace vlastností kladné elektrody na bázi MnOx pro AFC pomocí dopantů 

  Kamrla, David
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou nízkonákladových alkalických palivových článků, konkrétně elektrodami s alternativními katalyzátory MnOx + dopant. Tento projekt navazuje na bakalářskou práci [1] i výsledky ...
 • Vliv teploty na životnost olověného akumulátoru 

  Kopečný, Martin
  Olověné akumulátory jsou nejrozšířenějším typem sekundárních článků používaných zejména v automobilovém průmyslu. Diplomová práce se zabývá vlivem teploty na jejich životnost. V úvodní části práce je stručně popsána historie, ...
 • Studie připojitelnosti výrobny 

  Sýkora, Martin
  Při zřizování nových výroben elektrické energie, nebo při úpravách výroben stávajících je třeba posoudit vlivy těchto výroben na elektrizační soustavu. Taková posouzení se řeší v tzv. studiích připojitelnosti, kdy se výpočty ...
 • Využití MERS obvodu v silnoproudé elektrotechnice 

  Vetiška, Vojtěch
  Tato diplomová práce se věnuje využití MERS obvodu v silnoproudé elektrotechnice. MERS obvod je sériový variabilní kondenzátor, jehož kapacitu je možné měnit pomocí spínání polovodičových prvků. Na úvod se seznámíme s ...
 • Uhlíkové materiály pro elektrochemické zdroje elektrické energie 

  Tichý, Jiří
  Diplomová práce se zabývá studiem uhlíkových materiálů a jejich použitím pro elektrochemické zdroje elektrické energie. Cílem práce byla příprava různých uhlíkových materiálů a proměření jejich vlastností. Teoretická část ...