Now showing items 21-40 of 550

 • Scintilační detektor sekundárních elektronů pro VP SEM 

  Račanský, David
  V první části této práce je uvedeno teoretické seznámení se základy rastrovací elektronové mikroskopie, pracující v oblastí vyšších tlaků, neboli VP SEM, včetně detekce sekundárních elektronů (SE) s využitím scintilačního ...
 • Vliv teploty na životnost olověného akumulátoru 

  Kopečný, Martin
  Olověné akumulátory jsou nejrozšířenějším typem sekundárních článků používaných zejména v automobilovém průmyslu. Diplomová práce se zabývá vlivem teploty na jejich životnost. V úvodní části práce je stručně popsána historie, ...
 • Experimentální metodologie měřicího řetězce 

  Lojková, Lea
  Tématem této diplomové práce je zpracování podrobné studie o normách ISO, které se zabývají dynamikou motorových vozidel, zkouškami a měřením proměnných, které umožňují toto chování popsat a modelovat. Přílohou práce je ...
 • Diagnostické metody solárních článků za velmi nízkých teplot 

  Bartoň, Jiří
  Předkládaná práce se zabývá moderními diagnostickými metodami detekce poruch solárních článků. Poruchy jsou detekovány metodami elektroluminiscence a fotoluminiscence. Základním zaměřením práce je inovace pracoviště pro ...
 • Ustálený chod a zkratové poměry v síti 110 kV E.ON napájené z rozvodny 110 kV Otrokovice v roce 2011 

  Jurča, Ondřej
  Distribuční síť 110 kV společnosti E.ON v oblasti napájené z rozvodny 110 kV Otrokovice je provozována ve dvou variantách zapojení. První varianta je zapojení základní bez můstku. Varianta druhá je pak zapojení s můstkem. ...
 • Ustálený chod a zkratové poměry v síti 110 kV E.ON napájené z rozvodny 110 kV Sokolnice v roce 2011 

  Jandora, Jiří
  Při změně zapojení napájecích transformátorů musíme zjistit, jestli napájená distribuční síť tuto změnu dokáže akceptovat a bude plnit stanovené podmínky. Důležité je dodržet rozmezí dovoleného napětí na jednotlivých ...
 • Vliv decentrálních zdrojů na provozování distribuční soustavy 110 kV E.ON 

  Hajdú, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou plynoucí z připojování nových decentrálních (rozptýlených) zdrojů elektrické energie do sítě. Díky výhodné legislativní podpoře zejména fotovoltaických zdrojů došlo v letech ...
 • Holografická anténa 

  Klečka, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá principem mikrovlnné hologra?e, způsoby záznamu mikrovlnného hologramu a rozebírá některé typy hologra?ckých antén z konstrukčního a funkčního hlediska. Dále zahrnuje simulace vybraných modelů, ...
 • Flíčková anténa s budicí štěrbinou 

  Jireček, Martin
  Systémy s extrémní šířkou pásma patří k perspektivním systémům moderní rádiové vysokokapacitní komunikace. Původně byla tato technologie určena pro radarové snímání. Díky širokému frekvenčnímu pásmu měl radar možnost „vidět“ ...
 • Návrh antény PIFA pro GSM pásma 

  Kollár, Marcel
  Hlavním tématem diplomové práce je návrh PIFA (Planar Inverted-F Antenna ) antény pracující v pásmech GSM (Global System for Mobile communications). Na začátku je stručně rozebrána oblast planárních (mikropáskových) antén. ...
 • Řídící a diagnostický systém sběrnice I2C 

  Juhás, Miloš
  Cieľom diplomovej práce je návrh a realizácia analyzátora zbernice I2C. Stručne je popísaný protokol zbernice I2C ako aj spôsob pripojenia zariadení ku zbernici. Ďalej sú definované základné požiadavky na analyzátor zbernice ...
 • Návrh tvarovacího systému pro laserový svazek 

  Kropáč, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá návrhem tvarovacího systému pro laserový svazek. V teoretické části jsou nejprve uvedeny základní poznatky o šíření světla ve formě optických svazků. Jsou zde rovněž shrnuty vlastnosti optických ...
 • Analýza, vlastnosti a aplikace komerčně dostupných proudových násobiček 

  Miksl, Jan
  Diplomová práce se zabývá analýzou, ověřením parametrů, kontrolním měřením a následným návrhem několika aplikací s komerčně dostupnými proudovými násobičkami. Konkrétně se jedná o prvky EL2082 a EL4083. Kontrolní analýzy ...
 • Ovládání domácích spotřebičů po silovém rozvodu 

  Letocha, René
  Práce se zabývá možnostmi datové komunikace po silovém vedení a především využití této technologie v domácí automatizaci pro regulaci vytápění a k redukci pohotovostního režimu u vybraných domácích spotřebičů. Celá ...
 • Počítačové modelování MOSFET tranzistoru 

  Major, Jan
  Práce je zaměřena na počítačové modelování PN přechodu a MOSFET tranzistoru v programu COMSOL Multiphysics a v programu TiberCAD. V textu je pojednáno o driftu a difůzi v polovodičích. Také je ukázán způsob modelování PN ...
 • Přijímač signálů DRM 

  Mik, Šimon
  Diplomová práce se zabývá návrhem přijímače pro příjem vysílání DRM (Digital Radio Mondiale). Bylo zvoleno blokové schéma přijímače a byly teoreticky rozebrány jeho jednotlivé bloky. Následoval návrh a výroba jednotlivých ...
 • Bezdrátový termostat pro řízení kotle 

  Králíček, Martin
  Diplomová práce se zabývá bezdrátovým termostatem pro řízení kotle. Cílem práce je návrh a realizace celého projektu včetně programového vybavení. Systém se skládá ze dvou základních jednotek, hlavní jednotka a měřící a ...
 • Výkonový zesilovač pro pásmo krátkých vln 

  Korvas, Miroslav
  Cílem diplomové práce je realizace vysokofrekvenčního zesilovače s možností změny pracovní třídy mezi třídami A, B a C o výstupním výkonu asi 10 W v pásmu frekvencí 3,5 MHz až 14 MHz. Dále návrh filtrů dolní a pásmové ...
 • Automatizace měření EM pole měřičem Narda NBM-550 

  Kopecký, Petr
  Práce se zabývá měřením elektromagnetických polí pomocí měřiče NARDA NBM-550. Cílem práce je seznámit se s možnostmi měření pole tímto přístrojem, prostudovat možnosti komunikace s počítačem, vytvořit ovládací program a ...
 • Panelové antény pro pásmo 5,6 GHz 

  Hebelka, Vladimír
  Tato práce se zabývá návrhem panelových antén pro pásmo 5,6 GHz. Pomocí programu CST Design Studio byly navrhované antény simulovány a optimalizovány z hlediska impedančního přizpůsobení, širokopásmovosti a směrovosti. ...