Poslední příspěvky

 • Vliv podmínek přípravy na strukturu a vlastnosti hybridních světlem tvrditelných kompozitů 

  Škriniarová, Nina
  Účelem této bakalářské práce bylo provést a vyhodnotit sérii experimentů, zaměřených na objasnění vlivu podmínek míšení a dávkování komponent na strukturu a vlastnosti hybridních polymerních kompozitních materiálů určených ...
 • Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 a její možný odraz ve výuce na základních a středních školách 

  Pajpachová, Veronika
  Tématem této bakalářské práce je Koncepce Ochrany obyvatelstva do roku 2020 a její možný odraz ve výuce na základních a středních školách. Na konci minulého století byla problematika výuky ochrany obyvatelstva na školách ...
 • Kompozitní materiály na bázi tuhých zbytků fluidního spalování 

  Kalina, Martin
  Tato práce se zabývá studiem možností přípravy kompozitních materiálů na bázi tuhých zbytků fluidního spalování. Soustředí se hlavně na pevnostní vlastnosti připravených materiálů a na fázové složení vniklých hydratačních ...
 • Hořčíkové slitiny 

  Březina, Matěj
  Tato studie se zabývá korozí a protikorozní ochranou hořčíku a hořčíkových slitin. Teoretická část popisuje vlastnosti hořčíku a jeho slitin. Poukazuje na jejich přednosti i nevýhody a rozebírá na co jsou jednotlivé typy ...
 • Probiotika a probiotické mikroorganismy 

  Kostková, Lucie
  Probiotika a jejich pozitivní vliv na lidské zdraví jsou v současnosti často diskutované téma. Přesto je informovanost veřejnosti o jejich příznivých účincích nedostatečná, stejně tak jejich využívání v praxi. Práce shrnuje ...
 • PCBs jako významný nebezpečný chemický odpad 

  Sigetová, Martina
  Táto bakalárska práca je zameraná na problematiku polychlorovaných bifenylov. Úvodom sú opísané základné fyzikálne a chemické vlastnosti, výroba a vplyv PCB na jednotlivé zložky životného prostredia. V ďalšej časti sa táto ...
 • Nealkoholická piva s přídavkem bylin 

  Vyskočilová, Terezie
  Bakalářská práce se zabývá testováním vybraných bylinných příchutí do nealkoholických piv. V teoretické části jsou uvedeny způsoby výroby nealkoholického piva a zastoupení aktivních složek v bylinách. Připraveno bylo celkem ...
 • Zdravotní účinky českého piva 

  Bokrová, Jitka
  Bakalářská práce se zabývá studiem fyziologického účinku různých značek světlých piv typu ležák se zaměřením na porovnání rozdílů mezi pivy českými a zahraničními. Teoretická část obsahuje charakterizaci „českého piva“ a ...
 • Možnosti enkapsulace kofeinu 

  Patočková, Klára
  Tato bakalářská práce je zaměřená na možnosti enkapsulace kofeinu do mikro- a nanočástic. Teoretická část práce byla věnována informacím o kofeinu, liposomech a polysacharidech a také na způsobu enkapsulace. V experimentální ...
 • Charakterizace a stabilizace pankreatinu 

  Wurstová, Agáta
  Práce se zaměřuje na studium enzymatické směsi pankreatinu, její charakterizaci a následnou enkapsulaci do liposomů. Jako srovnávací proteiny byly použity hovězí sérový albumin a trypsin. Charakterizace pankreatinu se ...
 • Antimikrobiální peptidy a možnosti jejich aplikace do potravin 

  Janhuba, Filip
  Předložená bakalářská práce je zaměřená na studium antimikrobiálních peptidů a možnosti jejich aplikace do potravin. Pozornost byla zaměřena zejména na bakteriocin nisin a antimikrobiální enzym lysozym. V teoretické části ...
 • Porovnání extrakčních metod pro prvkovou analýzu zemědělských půd 

  Štursa, Václav
  Tato bakalářská práce se zabývá optimalizací postupu přípravy vzorku půd z vinic pro prvkovou analýzu metodou ICP-MS. První část práce pojednává o prvkové analýze a jejím využití v agrotechnice a ve vinařství, popisem ...
 • Fotopolymerace 

  Kučera, Vladimír
  Bakalářská práce se zabývá problematikou fotochemie makromolekulárních látek, především fotopolymeračních a fotosíťovacích reakcí. V teoretické části jsou nejdříve shrnuty dosavadní poznatky z oblasti obecné fotochemie a ...
 • Využití Zymomonas mobilis pro produkci bioethanolu z celulózových materiálů 

  Čalová, Iveta
  Bakalářská práce pojednává o využití Zymomonas mobilis pro produkci bioethanolu z odpadního papíru. Byly použity tři druhy papíru od různých výrobců za účelem optimalizace produkce bioethanolu. Jednotlivé papíry byly ...
 • Chemická a senzorická analýza šťávy z plodů šlechtěných odrůd černého bezu 

  Ješková, Kristýna
  Tato práce se zabývá chemickou a senzorickou analýzou šťávy z plodů šlechtěných odrůd černého bezu (Sambucus nigra L.). V teoretické části je uvedena botanická charakteristika černého bezu, včetně jeho rozšíření a místa ...
 • Radiační a chemická ohrožení obyvatelstva v zónách havarijního plánování v České republice 

  Kaup, Aleš
  V dnešní době, kdy se používají nebezpečné radioaktivní a chemické látky po celém světě a v každém odvětví průmyslu, je velmi složité docílit správné zacházení, manipulace a skladování těchto látek. Při malé chybě může ...
 • Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 a její možný odraz v přípravě obyvatel obcí 

  Komárková, Klára
  Naše společnost se stává stále rizikovější, a proto ochrana obyvatelstva nabývá neustále většího významu. Tato bakalářská práce je zaměřena na Koncepci ochrany obyvatelstva do roku 2020 a její možný odraz v přípravě obyvatel ...
 • Ochrana obyvatelstva před následky chemických havárií 

  Veverková, Ivana
  Bakalářská práce se zaměřuje na ochranu obyvatelstva při chemických haváriích. V úvodních kapitolách jsou uvedeny základní pojmy týkající se problematiky, základní informace o nebezpečných chemických látkách a jejich ...
 • Analýza možných opatření pro protipovodňovou ochranu a kalkulace prostředků v podmínkách MČ Brno-sever 

  Walachová, Eva
  Cílem bakalářské práce dle zadání je navrhnout možná protipovodňová opatření v podmínkách městské části Brno - sever, záplavové území Husovice. V bakalářské práci jsou vysvětleny základní pojmy v oblasti povodní, protipovodňová ...
 • Skládky odpadu a jejich nebezpečí z hlediska vytváření skládkového plynu. 

  Klímová, Zdeňka
  Tato práce je zaměřena na skládky odpadů a skládkový plyn, který vzniká rozkladem organických látek. Je zde popsán, komunální odpad, vznik, vlastnosti, praktické využití a nebezpečí skládkového plynu. Na konci teoretické ...

Zobrazit další