Poslední příspěvky

 • Analýza dehtu vzniklého spalováním biomasy 

  Chytil, Václav
  Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzu dehtu vzniklého při spalování biomasy. Vzorky dehtů byly poskytnuty Energetickým ústavem Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně. Jako stanovované skupiny látek byly zvoleny ...
 • Vybrané validační parametry metody stanovení aromatických látek bezu černého 

  Christovová, Silvia
  Tato bakalářská práce se zabývá stanovením aromaticky aktivních látek bezu černého (Sambucus nigra L.). Teoretická část informuje o jeho složení, vlastnostech a léčivých účincích. Dále pojednává o možnostech zpracování v ...
 • Kvalita hydrofobních domén v systémech polyelektrolyt-tenzid 

  Holínková, Petra
  V rámci této bakalářské práce byly pomocí fluorescenční spektroskopie zkoumány fotofyzikální vlastnosti čtyř fluorescenčních sond v závislosti na viskozitě jejich okolí. Pro sondy DPH, DPB a perylen byla stanovena závislost ...
 • Stanovení obsahu kyselých skupin v huminových látkách 

  Kabeláčová, Kateřina
  Tato bakalářská práce se zabývá srovnáním tří metod určených pro stanovení kyselosti huminových látek. Srovnávali jsme barytovou metodu, navrženou ke stanovení celkové míry kyselosti, acetátovou metodu, určenou k zjištění ...
 • Agregační procesy v systémech amfifilní látka-polymer 

  Šejnohová, Michaela
  Tato bakalářská práce je zaměřena na průzkum systému tenzid-polyelektrolyt pomocí fluorescenční spektroskopie, kde fluorescenční sondou je pyren. Jako tenzid byl použit ionogenní kationaktivní cetyltrimethylamonium bromid ...
 • Polymer-cementové kompozity pro žárovzdorné aplikace 

  Zbončák, Marek
  Táto bakalárska práca sa zaoberá prípravou vysoko pevnostných polymér-cementových kompozitov na báze vápenato hlinitanového cementu a polyvinylalkoholu. MDF kompozity sú zaujímavé svojimi mechanickými vlastnosťami, ktoré ...
 • Palladium v životním prostředí 

  Hajdová, Jana
  Tato práce se podrobněji zabývá palladiem v životním prostředí. Jeho využití je zejména v automobilovém průmyslu jako složka katalyzátorů motorových vozidel, ale také se uplatňuje v zubním lékařství, šperkařství a ...
 • Adheze a-SiOC:H vrstev na plošných substrátech 

  Lepcio, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá přípravou tenkých vrstev plazmových polymerů připravených metodou plazmochemické depozice z plynné fáze na plošných substrátech. Jako monomer byl použit tetravinylsilan. Byly připraveny dvě ...
 • Plastové díly automobilů se sníženou škrábatelností 

  Vida, Mikuláš
  Cílem této bakalářské práce bylo zkoumání změn mechanických a reologických vlastností nanokompozitů na bázi PMMA, kde plnivem byly různé typy pyrogenní siliky (různý měrný povrch a výrobce). Bakalářská práce se v teoretické ...
 • Emise z dopravy - nové polutanty 

  Dvořák, Rostislav
  Tato práce se podrobněji zabývá kovy skupiny platiny (Pt, Rh, Pd), jejich využitím zejména v automobilovém průmyslu, riziky spojenými s výskytem těchto látek v životním prostředí, jejich možným dopadem na zdraví populace ...
 • Nealkoholická piva s přídavkem bylin 

  Vyskočilová, Terezie
  Bakalářská práce se zabývá testováním vybraných bylinných příchutí do nealkoholických piv. V teoretické části jsou uvedeny způsoby výroby nealkoholického piva a zastoupení aktivních složek v bylinách. Připraveno bylo celkem ...
 • Senzorická jakost ovocných šťáv 

  Hamalová, Veronika
  Tato bakalářské práce se zabývá senzorickým hodnocením kvality pomerančové šťávy od různých výrobců. Všechny vybrané vzorky byly vyrobeny z koncentrátu. Dohromady bylo hodnoceno pět vzorků zakoupených v obchodním domě TESCO ...
 • Med z hlediska potravinářského a farmaceutického 

  Rýdlová, Vanda
  Tato bakalářská práce je zaměřena na med a produkty vytvořené včelami. Zabývá se jejich tvorbou, chemickým složením, podmínkami pro uchovávání a rozdělením dle původu, zpracování a balení. V práci je shrnuta historie medu, ...
 • Autovraky z hlediska ekonomiky, technického zpracování a životního prostředí 

  Nováková, Tereza
  Bakalářská práce je zaměřena na zpracování autovraků z hlediska ekonomiky, materiálového využití a životního prostředí. Práce je pouze teoretická a informace jsou podložené různými zdroji. Práce vymezuje pojem odpad, ...
 • Vliv podmínek přípravy na strukturu a vlastnosti hybridních světlem tvrditelných kompozitů 

  Škriniarová, Nina
  Účelem této bakalářské práce bylo provést a vyhodnotit sérii experimentů, zaměřených na objasnění vlivu podmínek míšení a dávkování komponent na strukturu a vlastnosti hybridních polymerních kompozitních materiálů určených ...
 • Vliv způsobu pěstování vinné révy na kvalitu vína 

  Šprláková, Katarína
  Táto bakalárska práca sa venuje problematike vplyvu ekologického a integrovaného spôsobu pestovania vinnej révy na kvalitu vína. V teoretickej časti je popísaná história, charakteristika vinnej révy, podmienky, ktoré môžu ...
 • Stanovení aromaticky aktivních látek v netradičních typech drobného ovoce 

  Melikantová, Marcela
  Cieľom bakalárskej práce je stanovenie aromaticky aktívnych látok v netradičných typoch drobného ovocia, ako modelová vzorka bol vybraný rakytník rešetliakový (Hippopha rhamnoides L.) . Prvá časť tejto práce sa zaoberá ...
 • Nakládání se zbytky hasebních látek z hlediska ochrany životního prostředí a ukládání odpadů. 

  Zapletal, Jan
  Po roce 1993 začalo na území ČR k obrovskému rozvoji průmyslu a obchodu, zejména pak průmyslu chemického. Chemický průmysl je dnes celosvětově jedním z nejvýznamnějších a nejdynamičtěji se rozvíjejícím sektorem. Zahrnuje ...
 • Mozaikové geopolymerní tenkovrstvé omítky pro dekorativní aplikace 

  Svidroňová, Barbora
  Táto baklárska práca sa zaoberá prípravou maozaikových geopolymérnych omietok, použitými plnivami a sleduje ich vplyv na výsledné vlastnosti geopolymérnej omietky. Cieľom práce je výber vhodných surovín pre plnivo, stanovenie ...
 • Fotopolymerace 

  Kučera, Vladimír
  Bakalářská práce se zabývá problematikou fotochemie makromolekulárních látek, především fotopolymeračních a fotosíťovacích reakcí. V teoretické části jsou nejdříve shrnuty dosavadní poznatky z oblasti obecné fotochemie a ...

Zobrazit další