Now showing items 1-20 of 91

 • Nealkoholická piva s přídavkem bylin 

  Vyskočilová, Terezie
  Bakalářská práce se zabývá testováním vybraných bylinných příchutí do nealkoholických piv. V teoretické části jsou uvedeny způsoby výroby nealkoholického piva a zastoupení aktivních složek v bylinách. Připraveno bylo celkem ...
 • Perspektivní povrchové úpravy hořčíkových slitin 

  Drábiková, Juliána
  Cieľom tejto bakalárskej práce je zhrnutie poznatkov o metódach povrchových úprav na horčíkových zliatinách a preskúmanie ich efektívnosti voči korózii. Horčík na rozdiel od iných technicky využívaných kovov má najmenšiu ...
 • Inhibice vývoje vodíku v hlinitofosfátových žárovzdorných pojivech 

  Bednárek, Jan
  Práce se zabývá možnostmi inhibice reakce hlinitofosfátových pojiv s otěrovým železem, obsaženým v bauxitu, se kterým pojiva tvoří chemicky vázané žáruvzdorné hmoty. Při této reakci vzniká vodík, což se negativně projevuje ...
 • Mozaikové geopolymerní tenkovrstvé omítky pro dekorativní aplikace 

  Svidroňová, Barbora
  Táto baklárska práca sa zaoberá prípravou maozaikových geopolymérnych omietok, použitými plnivami a sleduje ich vplyv na výsledné vlastnosti geopolymérnej omietky. Cieľom práce je výber vhodných surovín pre plnivo, stanovenie ...
 • Vliv popílku na vlastnosti cementových malt. 

  Bayer, Petr
  Spotřeba cementu pro stavební průmysl každoročně stoupá, což je spjato s emisemi skleníkových plynů, především CO2. Snížení produkce skleníkových plynů může být dosaženo pomocí maximálního využití cementových a pucolánových ...
 • Polymerní nanokompozity na bázi PMMA 

  Kostková, Jana
  Tato bakalářská práce se zabývá studiem mechanických a viskoelastických vlastností nanokompozitů na bázi PMMA plněnými různými typy povrchově upravené siliky, které se lišily měrným povrchem, povrchovou úpravou a velikostí ...
 • Kvalita hydrofobních domén v systémech polyelektrolyt-tenzid 

  Holínková, Petra
  V rámci této bakalářské práce byly pomocí fluorescenční spektroskopie zkoumány fotofyzikální vlastnosti čtyř fluorescenčních sond v závislosti na viskozitě jejich okolí. Pro sondy DPH, DPB a perylen byla stanovena závislost ...
 • Radiační a chemická ohrožení obyvatelstva v zónách havarijního plánování v České republice 

  Kaup, Aleš
  V dnešní době, kdy se používají nebezpečné radioaktivní a chemické látky po celém světě a v každém odvětví průmyslu, je velmi složité docílit správné zacházení, manipulace a skladování těchto látek. Při malé chybě může ...
 • Rhodium v životním prostředí 

  Ondreášová, Klára
  Tato bakalářská práce se zabývá charakteristikou rhodia, jeho využitím v automobilovém průmyslu, výskytem ve složkách životního prostředí (ovzduší, půda, vegetace, voda), akumulací a transformacemi. Také jsou popsány způsoby ...
 • Kontaminace půd a sedimentů rizikovými kovy 

  Pidima, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá půdou a sedimenty z hlediska životního prostředí. Pro vybrané těžké kovy – kadmium, olovo a rtuť jsou uvedeny informace o jejich výskytu, vlastnostech a možných zdrojích kontaminace životního ...
 • Vybrané validační parametry metody stanovení aromatických látek v tavených sýrových analozích 

  Burdějová, Lenka
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou validace metody stanovení aromaticky aktivních látek v tavených sýrových analozích. Metoda je založena na izolaci těkavých látek ze vzorku pomocí Solid Phase Microextraction ...
 • Lanthanocenové katalyzátory pro syntézu polymerů s aplikací v medicíně 

  Slanina, Ondřej
  V teoretické části se práce zaměřuje na materiály, které jsou používány v medicíně. Systematicky jsou popsány kovové, keramické, sklokeramické a polymerní materiály. U všech materiálů je kladen důraz na biokompatibilitu ...
 • Hodnocení senzorické jakosti chleba 

  Mahdalová, Martina
  Tato práce se zabývá hodnocením senzorické kvality vybraných vzorků chleba. Vzorky chleba byly zakoupeny v obchodním domě TESCO Stores a. s. ČR v Brně. Celkem bylo hodnoceno 5 vzorků, 2 z nich byly žitno-pšeničné a tři ...
 • Možnosti enkapsulace kofeinu 

  Patočková, Klára
  Tato bakalářská práce je zaměřená na možnosti enkapsulace kofeinu do mikro- a nanočástic. Teoretická část práce byla věnována informacím o kofeinu, liposomech a polysacharidech a také na způsobu enkapsulace. V experimentální ...
 • Vinný mošt a jeho změny během kvasného procesu 

  Beníčková, Romana
  Tato bakalářská práce se zabývá chemickými změnami vinného moštu v průběhu kvašení. V teoretické části je popsána historie vinařství, charakteristika révy vinné a odrůd analyzovaných v této práci. Dále je v teoretické části ...
 • Stanovení fosforečnanů ve vodách a charakterizace jejich negativního vlivu na akvatický ekosystém 

  Novotný, Radek
  Tato bakalářská práce je zaměřena na negativní vliv fosforečnanů v přírodních vodách a na jejich metody stanovení. V první části práce je charakterizován negativní vliv na přírodní vody a jsou charakterizovány problémy ...
 • Senzorická jakost vybraných druhů piva 

  Lišková, Michaela
  Tato bakalářská práce pojednává o senzorickém hodnocení vybraných druhů piv. Teoretická část byla zaměřena na výrobu sladu a piva a surovin k tomu potřebných a byl také popsán úvod do senzorické analýzy. Experimentální ...
 • Polymer-cementové kompozity pro žárovzdorné aplikace 

  Zbončák, Marek
  Táto bakalárska práca sa zaoberá prípravou vysoko pevnostných polymér-cementových kompozitov na báze vápenato hlinitanového cementu a polyvinylalkoholu. MDF kompozity sú zaujímavé svojimi mechanickými vlastnosťami, ktoré ...
 • Fotopolymerace 

  Kučera, Vladimír
  Bakalářská práce se zabývá problematikou fotochemie makromolekulárních látek, především fotopolymeračních a fotosíťovacích reakcí. V teoretické části jsou nejdříve shrnuty dosavadní poznatky z oblasti obecné fotochemie a ...
 • Stanovení aromaticky aktivních látek v netradičních typech drobného ovoce 

  Melikantová, Marcela
  Cieľom bakalárskej práce je stanovenie aromaticky aktívnych látok v netradičných typoch drobného ovocia, ako modelová vzorka bol vybraný rakytník rešetliakový (Hippopha rhamnoides L.) . Prvá časť tejto práce sa zaoberá ...