Poslední příspěvky

 • Vodíková křehkost spojovacích šroubů 

  Vlk, Václav
  Tématem této bakalářské práce je rozbor několika zlomených šroubů, u kterých je podezření na degradaci materiálu následkem působení vodíkové křehkosti. Interpretace porušení a příčiny lomu byla provedena na základě ...
 • Studium koroze v místě nýtovaných spojů materiálově rozdílných dílů panelu letadla v prostředí solné mlhy 

  Ječmínka, Marek
  Bakalářská práce je zaměřena na studium koroze v místě nýtových spojů panelu letadla v prostředí solné mlhy. Nýtový spoj je tvořen nýtem z materiálu AlCu4Mn, úhelníkem ze slitiny hliníku typu AlCu4Mg1 a plechy z téhož ...
 • Syntéza keramických práškových materiálů v přítomnosti ultrazvukového pole 

  Kočicová, Pavla
  Práce se zabývá syntézou oxidu ceričitého, oxidu samaritého a oxidu ceričitého dopovaného oxidem samaritým. Teoretická část je zaměřena na charakteristiku, aplikace a možnosti syntéz oxidu ceričitého. Experimentální část ...
 • Nízkocyklová únava hliníkové slitiny EN-AW 7075 

  Bártková, Denisa
  Hlavním cílem této bakalářské práce je analýza nízkocyklové únavy hliníkové slitiny ke tváření EN-AW 7075. V teoretické části jsou shrnuty současné poznatky o slitinách hliníku a únavovém chování materiálu. V rámci praktické ...
 • Vlastnosti moderních magnetoelektrických a multiferoických keramických materiálů 

  Osička, Luděk
  Byla vypracována rešerše vlastností magnetoelektrických a multiferoických keramických materiálů. Byly popsány feromagnetismus a feroelektřina a požadavky na materiály, ve kterých tyto vlastnosti mohou existovat zároveň v ...
 • Polymerní biokompatibilní materiály 

  Matlák, Jiří
  Bakalářská práce je zaměřena na vybrané polymerní biokompatibilními materiály. V úvodu práce je nastíněna problematika biokompatibilních materiálů a objasněny základní pojmy. Dále je rozebíráno chemické složení, výsledné ...
 • Pevnostní a materiálová analýza horolezeckých karabin ze slitin hliníku 

  Handrk, Jiří
  Tato práce se zabývá pevnostními charakteristikami horolezeckých karabin, a to jak celku tak i zkušebních vzorků. Dále vyhodnocuje typ povrchové vrstvy. Pomocí získaných mechanických vlastností a zjištěného chemického ...
 • Struktura a vlastnosti svarového spoje rotoru parní turbíny 

  Machala, Jan
  Bakalářská práce se zabývá posouzením strukturně-mechanických vlastností svarového spoje rotoru parní turbíny. Experimentálním materiálem svarového spoje je nízkolegovaná ocel 30CrMoNiV5-11 ve stavu po umělé degradaci. ...
 • Syntéza funkčních keramických práškových materiálů 

  Čípová, Eva
  Tématem bakalářské práce jsou elektrokeramické materiály, konkrétně materiály na bázi perovskitů. Teoretická část popisuje elektrokeramické materiály, jejich aplikace a možnosti jejich syntéz. Experimentální část je zaměřena ...
 • Kovové biokompatibilní materiály 

  Stejskal, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá kovovými biokompatibilními materiály, jejich chemickým složením, tepelným zpracováním, výslednými mechanickými vlastnostmi a možnostmi aplikace těchto materiálů. V úvodu práce jsou objasněny ...
 • Historie neželezných kovů v leteckém průmyslu 

  Dušek, Přemysl
  Bakalářská práce se zabývá lehkými neželeznými kovy, konkrétně podává obecný přehled hořčíkových slitin, shrnuje jejich výhody i nevýhody a popisuje jednotlivé skupiny hořčíkových slitin dle legujících prvků. Zmiňuje také ...
 • Únavové vlastnosti hliníkové slitiny EN-AW 7020 

  Kuběna, Martin
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na únavové vlastnosti tvářené hliníkové slitiny EN-AW 7020. V teoretické části se zabývá vlastnostmi a použitím hliníkových slitin a odezvou kovů na cyklické zatěžování. V experimentální ...
 • Moderní metody v nedestruktivním zkoušení materiálů pomocí ultrazvuku 

  Šimeček, Radek
  Tématem této bakalářské práce je nedestruktivní zkoušení materiálů moderními ultrazvukovými technikami. V první části jsou zmíněny vady strojních součástí, jež lze detekovat právě pomocí ultrazvuku. Následuje popis konvenční ...
 • Lomová houževnatost kovových materiálů a její zkoušení 

  Kosek, Lukáš
  Cílem této práce je seznámení se s teoretickými základy lomové houževnatosti kovových materiálů a popisem jejího měření za podmínek rovinné deformace. V práci jsou uvedeny základní pojmy lineární elastické lomové mechaniky, ...
 • Únavové vlastnosti vybrané pružinové oceli 

  Zejdová, Lucie
  Tato bakalářská práce je zaměřena na studium struktury a vlastností pruţinové oceli 54SiCr6 po aplikaci únavového zatěţování. Jejím cílem je dokumentovat strukturu a určit statické a zejména únavové charakteristiky materiálu.
 • Vliv Al a Al-Si vrstvy na únavové vlastnosti niklové superslitiny IN713LC za teploty 800 °C 

  Šulák, Ivo
  Niklové superslitiny se převážně používají pro vysokoteplotní aplikace v energetickém a leteckém průmyslu. Jsou vystaveny extrémně agresivnímu prostředí za vysokých teplot za spolupůsobení únavových a creepových procesů, ...
 • Elektrochemické metody přípravy kovokeramických oxidačně odolných vrstev 

  Mengyan, Tomáš
  Predkladaná bakalárska práca sa zaoberá popisom vzniku samo organizovaných vrstiev oxidu hlinitého, technológiou výroby týchto vrstiev a rozvádza možnosti tejto technológie smerom ku príprave oxidačne odolných vrstiev pre ...
 • Porovnání kompozitních a tradičních materiálů používaných v cyklistickém průmyslu 

  Ševeček, Jan
  Tato závěrečná práce shrnuje základní informace o tradičních materiálech určených na výrobu cyklistických rámů v porovnání s kompozitními materiály. Popisuje mechanické vlastnosti, technologické vlastnosti, způsob tváření ...
 • Uplatnění právních norem v materiálovém inženýrství 

  Večeřa, Petr
  Předkládaná práce popisuje některé body, ve kterých základní všeobecný normativní systém práva zasahuje do problematiky materiálového inženýrství. Nosnou částí práce je otázka právních odpovědností, ve kterých dominuje ...
 • Materiály používané v leteckém průmyslu 

  Večeřa, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá současnými materiály, které nachází uplatnění v leteckém průmyslu. První část práce se zabývá obecně konstrukcí letadla. Popisuje hlavní části draku letadla a letecké pohonné jednotky a ...

Zobrazit další