Poslední příspěvky

 • Frézování tenkostěnných součástí pro letecký průmysl 

  Lekeš, Jonáš
  Bakalářská práce se zabývá zpočátku materiály používanými v leteckém průmyslu, pak teoretickou analýzou a predikcí vychýlení stěny a nástroje při obrábění tenkostěnných součástí. Dále se zabývá popisem metody NC kompenzace ...
 • Vytápění rodinného domu biomasou 

  Václavík, Ondřej
  Tato práce se zabývá biomasou jako zdrojem energie k vytápění rodinného domu a přibližuje jednotlivé druhy biomasy. Seznamuje s různými typy kotlů na spalování biomasy. Porovnává náklady na vytápění podle druhu paliva. V ...
 • Vývoj nových osových nástrojů s břity z různých řezných materiálů na definovaných průměrech pro obrábění přesných a velmi přesných děr 

  Dostál, Martin
  V úvodní části práce jsou uvedeny definice základních parametrů přesnosti, kvality obrobeného povrchu a požadavků na přesnost děr. Dále práce obsahuje popis výstružníků a vrtáků podle technologických, materiálových, ...
 • Studie velkokapacitních nákladních souprav pro silniční dopravu 

  Božik, Michal
  Tato práce je studií velkokapacitních přívěsových a návěsových souprav s celkovou délkou 25,25 metru. Obsahuje přehled a srovnání legislativních poţadavků a přepravní kapacity. Dále uvádí popis jednotlivých souprav, jejich ...
 • Konstrukční úprava výměníku tepla pro výrobu páry 

  Prášek, Radovan
  Tato práce je zaměřena na řešení problematiky výměníků tepla. Je rozdělena do dvou částí, rešeršní a konstrukční. První část je věnována různým konstrukcím zařízení pro výměnu tepla, základnímu rozdělení a přehledu typů ...
 • Studium přípravy keramických membrán 

  Matějková, Michaela
  V bakalářské práci byla vypracována literární rešerše zabývající se přípravou keramických membrán vhodných pro energetické aplikace (membránové reaktory, palivové články) a materiálů vhodných pro jejich přípravu. Na základě ...
 • Mechanickohydraulický model rekuperace energie vozidel 

  Pisklák, Jan
  Tato bakalářská práce rešeršně zpracovává matematicko-fyzikálního model rekuperace kinetické energie vozidla, kterým se zabýval A. Pourmovahed a kolektiv. Využívá metodu determinovaných tepelných časových konstant. Navazuje ...
 • Zařízení a pracoviště pro měření výkonu motoru 

  Matajsz, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá rešerší současných zařízení a pracovišť pro měření výkonových parametrů spalovacích motorů. Hlavní důraz je kladen na rozčlenění jednotlivých zařízení pro měření výkonu podle jejich funkčního ...
 • Modelování přenosu tepla pomocí diferenciálních rovnic 

  Sklenářová, Lenka
  Práce se zabývá základními principy přenosu tepla, odvozením parabolické rovnice vedení tepla jak v tyči, tak i ve vyšších dimenzí, včetně diskuse o okrajových a počátečních podmínkách. Řešením ustálených případů rovnic v ...
 • Studie nákladních souprav pro silniční dopravu 

  Mainuš, Jiří
  Cílem této práce bylo vytvořit porovnání jednotlivých konfigurací jízdních souprav pro přepravu kusového a paletovaného zboží. Hlavní části této práce tvoří legislativní podmínky pro provoz nákladních jízdních souprav, ...
 • Hybridní větrání v budovách 

  Havlíček, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá hybridním větráním v budovách. První část práce je věnována větrání, jeho rozdělení a popisu přirozeného a nuceného větrání. Hybridnímu větrání v budovách se věnuje druhá část práce. Je zde ...
 • Šetření leteckých nehod 

  Anderle, Stanislav
  Cieľom bakalárskej práce je objasniť vyšetrovanie leteckých nehôd a navrhnúť zlepšenie systému ohlasovania udalostí. Práca obsahuje časti o nehodovosti, oznamovaní udalostí a vyšetrovaní nehôd. Samotná práca sa opiera o ...
 • Návrh technologie součásti "těleso zubového čerpadla" 

  Plevka, Vojtěch
  Bakalářská práce se zabývá návrhem způsobu výroby tělesa zubového čerpadla strojním obráběním za použití progresivních nástrojů. Vzniklé optimální řešení poslouží jako podklad při výrobě skutečné součásti.
 • Pomocné pohony modernizovaných trolejbusů 

  Houšť, Pavel
  Práce popisuje možnost uplatnění modernizace pomocných pohonů trolejbusů nahrazením stejnosměrných elektromotorů za asynchronní elektromotory. Sleduje historický vývoj pohonů od počátku až po současnost. Popisuje výhody a ...
 • Sestavení technologie součásti "konzola" v podmínkách malé firmy 

  Štegnerová, Kateřina
  Tato práce se zabývá řešením technologie výroby součásti „konzola“, posouzením její technologičnosti, funkčnosti a navržením optimalizací. Polotovar, stroje, nástroje a měřidla pro jednotlivé operace jsou voleny dle podmínek ...
 • Mikrostrukturní stabilita Mg-slitin připravených intenzivní plastickou deformací 

  Piňos, Jakub
  Metody SPD umožňují získávat ultra-jemnozrnnou strukturu (UFG) ve větších objemech materiálu a tím zlepšovat jeho mechanické vlastnosti. Mikrostruktura získaná těmito metodami je však teplotně nestabilní a tak je užití UFG ...
 • Granulátor fosfátových prášků 

  Kománek, Jiří
  Cílem této práce je návrh vhodného zařízení pro granulaci fosfátových prášků. Na tento vybíraný stroj jsou kladeny požadavky produkce 4,5 t/h se zrnitostí 1-2 mm. Aby bylo možné vybrat vhodný stroj, byl v této práci nejprve ...
 • Výroba komponentu ruční brzdy osobního automobilu s využitím technologie rapid prototyping 

  Drbola, Vladimír
  Bakalářská práce je zaměřena zejména na výrobu komponentu ruční brzdy pro automobil Fiat Stillo pomocí technologie Rapid Prototyping metodou FDM. Úvodní část práce obsahuje stručný popis technologií Rapid Prototyping. ...
 • Navržení povlakovaných nástrojů do obráběcího procesu rotační součásti "víko" 

  Prokop, Karel
  V této bakalářské práci je zpracován rozbor součásti víko a návrh na její výrobu. Do výroby jsou začleněny konvenční nástroje následně srovnané s druhou variantou výroby pomocí nástroje EcoCut. Pro obě varianty je vypracován ...
 • Nejistoty měření a statistické modely 

  Šalda, Zbyněk
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na nejistoty měření, hlavně potom na rozdělení pravděpodobnosti u jednotlivých typů měření pro výpočet dílčí nejistoty typu B.

Zobrazit další