• Technologie výroby zářiče 

  Šrotíř, Petr
  Cílem bakalářské práce je porovnat technologii výroby zadaného výtažku rotačním tlačením a hlubokým tažením. Jedná se o díl zářič, vyrobený ze zadaného plechu. Díl bude tažen v experimentálním tažidle a bude provedeno ...
 • Studie pohonu elektromobilu 

  Matela, Petr
  Předmětem této bakalářské práce je zpracování odborné rešerše a výpočet dynamiky vozu s různými motory. První část bakalářské práce obsahuje úvod do elektromobilů a krátkou historii elektromobilismu. Navazuje popsání výhod ...
 • Model kuličky na naklánějícím se rameni 

  Lipus, Jan
  Cílem této bakalářské práce je návrh a realizace modelu soustavy kuličky na tyči. Soustava má být řízena programovatelným automatem a elektronikou s mikroprocesorem. Soustavu bude možné použít jako názornou pomůcku do ...
 • Elektronické systémy traktorů s výkonem motoru nad 80 kW 

  Schűssel, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá elektronickými systémy v současnosti vyráběných traktorů s výkonem nad 80 kW. Práce obsahuje základní přehled těchto systémů, seřazený podle jednotlivých funkčních uzlů traktoru. U všech ...
 • Aplikace matematických softwarů při numerickém řešení úloh mechaniky 

  Blahút, Lukáš
  Účelom bakalárskej práce je oboznámenie so špeciálnymi matematickými softvérmi pre numerické riešenie úloh z mechaniky. Práca detailnejšie popisuje prostredie Matlab Simmechanics so zameraním na jeho knižnice, popisom a ...
 • Studie mobilního jeřábu pro manipulaci s plachetnicemi - traverza 

  Šabata, Martin
  Tato bakalářská práce obsahuje konstrukční řešení a výpočet zvedacího ústrojí pro speciální mobilní portálový jeřáb (manipulátor lodě). V práci je proveden pevnostní a funkční výpočet. Dále práce obsahuje výkresovou ...
 • Program na výpočet průhybu hřídele elektrického stroje zahrnující vliv magnetického tahu 

  Blahút, Lukáš
  Práca sa zaoberá vytvorením počítačového programu pre výpočet priehybu rotorov elektrických strojov. Úvodná čast popisuje prostý ohyb a možnosti jeho výpočtu. Ďalej je definovaný magnetický ťah a začlenenie jeho vplyvu do ...
 • Statistická analýza dat v Excelu 

  Hudec, Radek
  Tato bakalářská práce se zabývá statistikou v programu Excel. Cílem této práce je vypracování metodiky pro řešení statistických funkcí v software Excel. Popsat možnosti a omezení modulu a funkcí.
 • Sušení čistírenských kalů - teorie a praxe 

  Sirový, Martin
  Tato rešeršní bakalářská práce se zabývá sušením kalů z biologických čistíren odpadních vod z teoretického a praktického hlediska. První kapitola se zabývá funkcí čistíren odpadních vod a vznikem kalu. Dále jsou zde popsány ...
 • Integrované MEMS akcelerometry 

  Schimitzek, Aleš
  Cílem této bakalářské práce je seznámit se s MEMS akcelerometry, vybrat dva vhodné akcelerometry, které by se dali použití na roboty micromouse. Vybrané dva akcelerometry porovnat mezi sebou a zhodnotit tyto dva akcelerometry.
 • Studie mobilního jeřábu pro manipulaci s plachetnicemi - rám 

  Zach, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem konstrukce mobilního portálového jeřábu, pevnostním výpočtem hlavních částí konstrukce a vytvořením kompletní výkresové dokumentace.
 • Analýza aplikací svazku elektronů v průmyslu 

  Rudyk, Martin
  Tato bakalářská práce analyzuje jednotlivé aplikace využití svazku elektronů v průmyslové praxi, jako je svařování, obrábění, navařování, tepelné zpracování materiálu a gravírování. Rovněž srovnává jednotlivé aplikace s ...
 • Design experimentálního mobilního robotu 

  Malík, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá designem experimentálního mobilního robotu Car4, který byl vyvinut ve spolupráci Ústavu mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky s Ústavem konstruování, Odborem průmyslového designu. Výsledkem ...
 • Design experimentálního mobilního robotu 

  Blatoň, Jan
  Tato bakalářské práce řeší návrh, konstrukční řešení a následnou výrobu karosérie experimentálního mobilního robotu Car4. Cílem je navržení nevšední a nadčasové karosérie, s dodržením všech technických a technologických ...
 • Výroba víčka motoru pryží 

  Brožek, Michal
  Práce vypracovaná v rámci bakalářského studia předkládá návrh technologie výroby víčka motoru. Kryt bude vyráběn v sérii 300 ks/rok z plechu o tloušťce 1mm z materiálu ocel 17 240. Po provedení rozvahy možných způsobů ...
 • Určení směru zdroje zvuku z vícekanálového audiosignálu 

  Sumtsov, Artem
  Cílem této práce bylo provedení rešerše vhodných metod pro určování směru zdroje zvuku a následné jejich zpracování. Tato práce popisuje postupně čtyři metody určení zpoždění signálů z jednotlivých kanálů. Každá z popsaných ...
 • Výměna dat v automatizované výrobě 

  Konečný, Michael
  Cílem této práce je stručně popsat základní problémy výměny dat v automatizované výrobě a poté popsat vybraný problémový případ a doporučit způsob řešení. Jako problémový případ byl vybrán požadavek firmy Indet Safety ...
 • Využití LED technologie pro osvětlení městského mobiliáře 

  Bartoň, Luboš
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem svítidla pro exteriérová schodiště. V konstrukci budou použity vysoce svítivé LED diody. Bakalářská práce dále zahrnuje rešerši z oblasti využití LED diod, konstrukční ...
 • ETOPS ve srovnání s klasickými letouny 

  Veselý, Pavel
  Bakalářská práce řeší problematiku létání dvoumotorových letadel na dlouhých tratích v oblastech omezeného výběru nouzových letišť. Speciálně se zabývá provozem za podmínek ETOPS (Extended Range Operation with Two Engine ...
 • Volba kamerového systému pro kontrolu kvality tisku 

  Kmec, Bartolomej
  Toto bakalářská téma se zabývá možností kontrolování kvality potisku v tamponovém tisku. Tampónový tisk je řešen tak, že se potisk přenáší z klišé na potiskovaný materiál pomocí silikonového tamponu. Kvalita výsledného ...