Now showing items 63-82 of 579

 • Ekologické faktory při třískovém obrábění 

  Tomek, Jan
  Tato bakalářská práce popisuje vlivy vznikající při třískovém obrábění, aspekty řezného procesu, recyklaci a nakládání s odpady. Cílem bakalářské práce je rešerše problematiky třískového obrábění a jeho vlivu na ekologii.
 • Ekonomické porovnání výroby strojní součásti na obráběcích strojích ve firmě Frentech Aerospace s.r.o 

  Novák, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá ekonomickým posouzením tří různých způsobů výroby zadané součásti. Dva způsoby výroby jsou zadány firmou Frentech Aerospace s.r.o. Třetí způsob je navržen tak, aby bylo dosaženo snížení výsledné ...
 • Elektricky nastavovaný pojišťovací ventil pro HFA kapaliny 

  Šuranský, Michal
  Úlohou bakalárskej práce je návrh a realizácia automatizačného mechanizmu pre poistný ventil na HFA kvapaliny a jeho nastavenie a testovanie na základe požiadaviek dodávateľa, firmy ŽĎAS, a.s., sídliacej v Žďári nad Sázavou. ...
 • Elektrochemické metody přípravy kovokeramických oxidačně odolných vrstev 

  Mengyan, Tomáš
  Predkladaná bakalárska práca sa zaoberá popisom vzniku samo organizovaných vrstiev oxidu hlinitého, technológiou výroby týchto vrstiev a rozvádza možnosti tejto technológie smerom ku príprave oxidačne odolných vrstiev pre ...
 • Elektrojiskrové řezání drátovou elektrodou 

  Brázda, Radim
  Práce se zabývá technologií elektrojiskrového drátového řezání. V první kapitole jsou popsány základní principy a podstata elektroerozivního obrábění. Dále se práce zabývá drátovým řezáním z hlediska používaných drátů, ...
 • Elektronické stabilizační systémy osobních automobilů 

  Musil, Jan
  V této bakalářské práci jsou popsány základní elektronické systémy stabilizace. Tyto systémy slouží především k aktivní bezpečnosti v provozu, ale také k jízdnímu pohodlí posádky. Hlavní část práce je zaměřena na systémy ...
 • Elektronické systémy traktorů s výkonem motoru nad 80 kW 

  Schűssel, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá elektronickými systémy v současnosti vyráběných traktorů s výkonem nad 80 kW. Práce obsahuje základní přehled těchto systémů, seřazený podle jednotlivých funkčních uzlů traktoru. U všech ...
 • Elektronové svařování součásti ze slitiny Al 

  Jirák, David
  Téma práce bylo zadáno firmou Valeo Compressor Humpolec, s.r.o (dále jen Valeo). Jedná se o elektronové svařování součásti ze slitiny hliníku, konkrétně o píst, který je určen do kompresoru klimatizace osobního automobilu. ...
 • Emise, jejich měření a principy konstrukce systémů pro jejich snižovaní 

  Thorž, František
  Předmětem bakalářské práce jsou emise vznikající při spalovaní paliva ve spalovacích motorech. Je zde uvedeno složení emisí, přístroje pro měření, metodika samotného měření a problematika jejich snižování. V práci jsou ...
 • Energetická bilance bioplynové stanice 

  Urbánek, Martin
  Hlavní náplní této práce je seznámení s problematikou tvorby energetické bilance realné bioplynové stanice. Duraz je kladen na problematiku soucasného stavu ve zpracování biologicky rozložitelných odpadu v EU a v CR vcetne ...
 • Energetické porovnání dynamického a statického porušení materiálu 

  Mareček, Jiří
  Bakalářská práce obsahuje popis vlivu rychlosti zatěžování na mechanické vlastnosti. Dále popisuje závislost lomové práce na rychlosti zatěžování pro mosaz CuZn40Pb2. Vztah popisující tuto závislost byl experimentálně určen ...
 • Energetické využití biomasy 

  Budiš, Marek
  Tato závěrečná práce, vyhotovená v rámci bakalářského studia Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně, se zabývá literární rešerší na téma energetické využití biomasy. První část práce se věnuje biomase, jejímu vzniku a ...
 • Energetické využití biomasy pro vytápění RD 

  Pecháček, Michal
  Text se věnuje tématu biomasy a diskutuje její potenciál v oblasti energetického využití při spalování. Jsou zde představeny formy biomasy vhodné ke spalování a typy spalovacích zařízení na biomasu pro vytápění rodinných ...
 • Energetické zásobování odlehlého objektu 

  Ocásek, Adam
  Bakalářská práce se zabývá problematikou pokrytí energetické náročnosti objektu, který nebyl doposud elektrifikován. Zpracovává téma jak z pohledu možných technologických řešení, tak i z finanční stránky takových projektů ...
 • Energetické zdroje budoucnosti 

  Hatiar, Peter
  Tato práce se zabývá problematikou energetických zdrojů. Pojednává o energetických výzvách pro nadcházející dekády, stručně charakterizuje jednotlivé energetické zdroje a dále hodnotí jejich potenciál. Vzhledem k rozsahu ...
 • ETOPS ve srovnání s klasickými letouny 

  Veselý, Pavel
  Bakalářská práce řeší problematiku létání dvoumotorových letadel na dlouhých tratích v oblastech omezeného výběru nouzových letišť. Speciálně se zabývá provozem za podmínek ETOPS (Extended Range Operation with Two Engine ...
 • Experimentální analýza dynamického chování vetknutého nosníku 

  Poduška, Jan
  Tato práce se zabývá modální analýzou vetknutého nosníku. V práci je proveden rozbor apli- kovaného matematického modelu. Matematický model je realizován v programovém prostře- dí MATLAB. Je proveden výpočet vlastních ...
 • Expertní systémy 

  Veselovský, Michal
  Expertní systémy (ES) jsou komerčně jedno z nejúspěšnějších využití umělé inteligence (UI neboli AI – Artificial Inteligence) a to již od 80. let 20. století. Hojně se využívají ve zdravotnictví, průmyslu, vědě, obchodu, ...
 • Fibonacci čísla a jejich aplikace 

  Váňa, Viktor
  Bakalářská práce se zabývá vybranými aplikacemi Fibonacci čísel a zlatého řezu. Práce je rozdělena na dvě hlavní části. První část zkoumá výskyt zlatého řezu v chemii. Konkrétně jde o poměr poloměrů atomů ve sloučeninách ...
 • Filtrace slévárenských slitin 

  Šíma, Jakub
  Předkládaná bakalářská práce se zabývá filtrací slévárenských slitin. Popsána je daná problematika se zaměřením na význam filtrace, nároky kladené na filtry, popis filtračních mechanismů, vliv použití filtrů na proudění ...