Now showing items 81-100 of 579

 • Fibonacci čísla a jejich aplikace 

  Váňa, Viktor
  Bakalářská práce se zabývá vybranými aplikacemi Fibonacci čísel a zlatého řezu. Práce je rozdělena na dvě hlavní části. První část zkoumá výskyt zlatého řezu v chemii. Konkrétně jde o poměr poloměrů atomů ve sloučeninách ...
 • Filtrace slévárenských slitin 

  Šíma, Jakub
  Předkládaná bakalářská práce se zabývá filtrací slévárenských slitin. Popsána je daná problematika se zaměřením na význam filtrace, nároky kladené na filtry, popis filtračních mechanismů, vliv použití filtrů na proudění ...
 • Fosilní paliva v ČR 

  Zemánek, Josef
  Cílem této bakalářská práce je provést rešerši fosilních zdrojů – jejich druhy, vlastnosti, výskyt. Práce se zaměřuje na černé uhlí, hnědé uhlí, lignit, rašelinu, ropu a zemní plyn. V této práci je zmapována jejich dostupnost, ...
 • Fosilní paliva v ČR 

  Němec, Radim
  Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením přehledu fosilních paliv, dále jejich rozdělením, vznikem, vlastnostmi a jejich využitím. V práci je dále zmapována těžba, dovoz a vývoz fosilních paliv na území České Republiky.
 • Fraktální komprese obrazu 

  Grísa, Tomáš
  Tato práce má za cíl definovat pojem fraktál, vysvětlit pojem komprese obrazu a popsat metodu fraktální komprese obrazu, kterou poté prakticky naprogramovat pro použití na reálných obrazových datech.
 • Frézování tenkostěnných součástí pro letecký průmysl 

  Lekeš, Jonáš
  Bakalářská práce se zabývá zpočátku materiály používanými v leteckém průmyslu, pak teoretickou analýzou a predikcí vychýlení stěny a nástroje při obrábění tenkostěnných součástí. Dále se zabývá popisem metody NC kompenzace ...
 • Generování kódu pro mikrokontroléry pomocí automatických nástrojů 

  Klimeš, David
  Tato práce se zabývá problematikou automatického generování kódu pro mikrokontrolery. Následně jsou využity poznatky z této oblasti pro úpravu části kódu experimentálního vozidla Car4. Hlavní téma této práce je návrh ...
 • Granulátor fosfátových prášků 

  Kománek, Jiří
  Cílem této práce je návrh vhodného zařízení pro granulaci fosfátových prášků. Na tento vybíraný stroj jsou kladeny požadavky produkce 4,5 t/h se zrnitostí 1-2 mm. Aby bylo možné vybrat vhodný stroj, byl v této práci nejprve ...
 • Historický vývoj a moderní trendy bezpečnostních prvků osobních automobilů 

  Máčala, Stanislav
  V mé bakalářské práci se zaměřuji na bezpečnost u osobních automobilů. Je zde krátce shrnuta historie, dále se zabývám aktivními a pasivními prvky bezpečnosti. Jedna kapitola je věnována komfortním systémům. Jsou zde také ...
 • Historie motorů BMW 

  Říha, Jaroslav
  Tato bakalářská práce je zaměřena na vznik firmy BMW v Mnichově, na vývoj leteckých, motocyklových a automobilních motorů, od jejich zrodu až po současnost. Dále se pak zabývá výkonnostními parametry a konstrukcí jednotlivých ...
 • Historie neželezných kovů v leteckém průmyslu 

  Dušek, Přemysl
  Bakalářská práce se zabývá lehkými neželeznými kovy, konkrétně podává obecný přehled hořčíkových slitin, shrnuje jejich výhody i nevýhody a popisuje jednotlivé skupiny hořčíkových slitin dle legujících prvků. Zmiňuje také ...
 • Historie výroby oceli 

  Pešek, Jakub
  Cílem této práce je vystihnout historický vývoj technologie zpracování ţeleza a oceli od úplného počátku aţ do přibliţně 60. let minulého století. Obeznámit čtenáře se základními surovinami, které jsou potřebné pro výrobu ...
 • Historie výroby oceli 

  Kosmák, Jaroslav
  Tato bakalářská práce se zabývá historií výroby oceli jako materiálu používanému k výrobě chladných zbraní. V úvodu popisuje stručnou historii výroby oceli. Následující část pojednává o technologii výroby surového železa ...
 • Historie výroby oceli 

  Houzar, David
  Bakalářská práce je odbornou rešerší, popisující historii výroby oceli se zaměřením na období od 50. let 20. století po současnost. Stručně byla popsána dávná historie výroby železa a oceli. Dále se práce zabývá rozdělením, ...
 • Hliník a jeho slitiny v automobilovém průmyslu 

  Slavíček, Jiří
  Práce je zaměřena na popis hliníku a jeho slitiny používaných v automobilovém průmyslu. Obsahuje základní rozdělení na slévárenské a tvářené slitiny s popisem jejich vlastností a aplikací na konkrétní komponenty. Dále je ...
 • Hlukové zkoušky motorových vozidel 

  Kopecký, Martin
  Bakalářská práce se zabývá hlukovými zkouškami, které jsou aplikovány na motorová vozidla. Nejprve jsme seznámeni se základní problematikou akustiky, následuje rozdělení zkoušek podle způsobu měření se stručným popsáním ...
 • Hodnocení nápravy metodikou EUSAMA 

  Vítek, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá optimalizací vyhodnocení nápravy. Úvod je věnován popisu tlumiče odpružení, bezdemontážní zkoušky a dynamice vozidel. Odpružení vozidla musí zajistit posádce dostatečné pohodlí a především ...
 • Hodnocení snímacích systémů souřadnicových měřicích strojů 

  Galečka, Šimon
  U souřadnicových měřicích strojů je třeba objektivně hodnotit jakost snímacích systémů, které ovlivňují přesnost měřidla. Práce navrhuje metodiku srovnávání bezdotykových a dotykových systémů.
 • Hodnocení tepelné pohody prostředí v budovách 

  Procházka, Aleš
  Tato bakalářská práce shrnuje poznatky o metodách a způsobech hodnocení tepelné pohody prostředí v budovách. V úvodní části práce je tepelná pohoda, která vyjadřuje spokojenost s teplotním stavem prostředí, uvedena jako ...
 • Hybridní pohony osobních vozidel 

  Novák, Miroslav
  Tato práce je zaměřena na zpracování přehledu moderních hybridních pohonů osobních vozidel. U jednotlivých druhů hybridních pohonů jsou uvedeny jejich výhody a nevýhody. V závěru jsou srovnány výhody a nevýhody hybridních ...