Now showing items 167-186 of 579

 • Malý fotovoltaický systém 

  Vaľočík, Jan
  Náplní této práce je problematika využití sluneční energie pro výrobu elektrické energie se zaměřením na fotovoltaiku. Nejprve je zde popsán princip funkce a struktura fotovoltaických článků. Dále jsou představeny typy ...
 • Manuální převodovky motorových vozidel 

  Skula, Libor
  Tato bakalářská práce se zabývá manuálními převodovkami motorových vozidel. Je zde vysvětlen výpočtový návrh převodovky, konkrétně převodové poměry a jejich odstupňování. Dále se zabývá základními typy manuálních převodovek ...
 • Matematické modelování soustav s proměnnou hmotností 

  Moravec, Prokop
  Tato bakalářská práce se zabývá matematickým modelováním soustav s proměnnou hmotností a to především popsáním letu rakety při různých typech hladkého přistání. Výsledkem práce je vedle teoretické stránky daného problému ...
 • Matematické modelování spotřeby paliva vozidla 

  Dražka, Jan
  Práce se zabývá modelováním pohybu a spotřeby paliva automobilu s využitím reálných dat. Práce obsahuje jak přípravu vstupních dat do vhodné matematické formy, tak sestavení celkového matematického simulačního modelu. ...
 • Matematické principy navigace 

  Petrovič, Branislav
  Táto bakalárska práca sa zaoberá výpočtami pozície GPS prijímača s využitím metódy Cramerovho pravidla. Následne popisuje chyby vytvorené počas prenosu. Zaoberá sa taktiež zavedením geodetických súradníc pre vypočítanú ...
 • Materiálové vlastnosti pryže pro výpočtové modelování dynamiky pohonné jednotky 

  Zubík, Martin
  Práce podává náhled na problematiku popisu dynamických vlastností pryží a jejich zjišťování. Shrnuje základní trendy jejich závislostí na frekvenci, amplitudě zatěžování a teplotě a jejich vzájemné souvislosti. Uvádí ...
 • Materiály a jejich aplikace v nízkoteplotních částech STM mikroskopu 

  Voňka, Jakub
  Průtokvý kryostat s kapalným héliem (LHe) je vyvíjen skupinou Kryogeniky a Supravodivosti na Ústavu Přístrojové Techniky pro stávající rastrovací tunelovací mikroskop (STM) pracující za pokojové teploty na Ústavu Fyzikálního ...
 • Materiály používané v leteckém průmyslu 

  Večeřa, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá současnými materiály, které nachází uplatnění v leteckém průmyslu. První část práce se zabývá obecně konstrukcí letadla. Popisuje hlavní části draku letadla a letecké pohonné jednotky a ...
 • Materiály pro karoserie osobních vozidel 

  Vondrák, Zdeněk
  Tato práce je věnována popisu konstrukce samonosné karosérie moderních osobních automobilů, materiálům karosérií, povrchovým úpravám a způsobům spojování částí karosérie. V práci je uveden výčet materiálů, použitelných při ...
 • Mechanickohydraulický model rekuperace energie vozidel 

  Pisklák, Jan
  Tato bakalářská práce rešeršně zpracovává matematicko-fyzikálního model rekuperace kinetické energie vozidla, kterým se zabýval A. Pourmovahed a kolektiv. Využívá metodu determinovaných tepelných časových konstant. Navazuje ...
 • Mechanismy atomizace kapalných paliv 

  Buzík, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá problematikou rozprašování kapalných paliv. Hlavním cílem práce je seznámit se se základními typy rozprašovačů a mechanismy, které jsou zodpovědné za rozpad kapaliny. V první části práce jsou ...
 • Mechatronický návrh stroje pro výrobu nábytkových spojovacích kolíků 

  Šubrt, Kamil
  Tato práce se zabývá návrhem samostatně pracujícího stroje na výrobu nábytkových kolíků z válcových polotovarů. V práci je provedena analýza možností automatizace výroby nábytkářských kolíků, která vychází z dlouhodobých ...
 • Metody povlakování řezných nástrojů 

  Doležal, Jan
  Bakalářská práce se zabývá metodami povlakování řezných nástrojů a jejich technickými vlastnostmi. V práci je dále uveden sortiment současných výrobců povlakovaných slinutých karbidů. V závěru této práce je zpracován vývoj ...
 • Metody rekonstrukce prutové soustavy 

  Kouřil, Jan
  Tato práce je zaměřena na způsoby rekonstrukce prutových soustav. Účelem práce je porovnat a vyhodnotit pohyblivost a změnu zatížení v prutech pří změně prutové konstrukce. Také jsou zde provedeny metody pro výpočet prutové ...
 • Metody rychlého prototypování použitelné ve slévárenství 

  Kohout, Tomáš
  Rapid Prototyping je nezbytnou součástí odvětví moderního slévárenství. Cílem této bakalářské práce je vytvoření přehledu technologií Rapid Prototyping a uplatnění této metody při rychlé výrobě prototypových odlitků. Dále ...
 • Metody rychlého prototypování použitelné ve slévárenství 

  Kadlecová, Hana
  Rapid Prototyping je nezbytnou součástí odvětví moderního slévárenství. Cílem této bakalářské práce je přehled moderních technologií Rapid Prototyping (RP). Dále se tato práce zabývá nejdůležitějšími aplikacemi ve slévárenském ...
 • Metody řešení namáhání prutů prutové soustavy 

  Lamrich, Martin
  Bakalárska práca pojednáva o metódach na riešenie prútových sústav a ich vzájomnom porovnaní. V prvej časti tejto práce je uvedený teoretický základ pre následný výpočet uvedený v ďalšej časti tejto práce. Grafické, ...
 • Metrologická konfirmace měřidla 

  Nezdařilíková, Martina
  Cílem práce je analyzovat termíny, definice a parametry pro určování struktury povrchu se zaměřením na drsnost. V bakalářské práci jsou analyzovány požadavky norem ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 10012. U těchto norem se práce ...
 • Mezní možnosti převodů evolventních ozubení 

  Šafář, Michal
  Cílem této práce je porovnat evolventní a cykloidní ozubení, které se používá u různých druhů převodovek. Ze začátku je pouze uvažována dvojice ozubených kol a poté jsou uvedeny i další typy převodů jako planetový převod ...
 • Měření rychlostních profilů v kapalinách pomocí UVP 

  Kárník, Jan
  Následující bakalářská práce pojednává o jednom z možných způsobů určování rychlostních profilů v kapalinách. Obsah práce je zaměřen zejména na metodu UVP (Ultrasound Velocity Profile), na způsoby a principy měření, její ...