Now showing items 274-293 of 579

 • Obnovitelné zdroje energie 

  Mašek, Martin
  Bakalářská práce se zabývá popisem a využití obnovitelných zdrojů energie v České republice. Úvodem jsou charakterizované jednotlivé obnovitelné zdroje energie a jejich dnešní využití. V hlavní části práce se podrobněji ...
 • Obnovitelné zdroje energie 

  Fojtíková, Marcela
  Tato bakalářská práce pojednává o využití obnovitelných zdrojů energie. Přibližuje pojem solární energie, funkci fotovoltaických článků a fotovoltaické panely. Seznámí nás blíže se solární elektrárnou v Syrovicích a s ...
 • Obnovitelné zdroje energie v ČR 

  Truhlář, Marek
  Obsahem bakalářské práce je odborná rešerše zabývající se využitím obnovitelných zdrojů energie v České republice. V první části práce jsou popsány jednotlivé druhy obnovitelných zdrojů energie. Ke každému druhu je uveden ...
 • Obráběcí technologie využívané v medicínské výrobě 

  Drábek, Tomáš
  Cílem práce je přiblížení propojení strojírenských obráběcích technologií s potřebami medicínské výroby. První část vytváří přehled několika českých firem zabývajících se výrobou kloubních náhrad s doložením typických ...
 • Ojnice čtyřdobého zážehového motoru 

  Kuzník, Bořek
  Cílem této práce je provézt stručnou rešerši na téma ojnic motoru osobních automobilů, navrhnout ojnici, sestavit model kinematiky a dynamiky klikového ústrojí a provézt pevnostní kontrolu. Součástí této práce je i výkresová ...
 • Optimalizace obrábění oběžných lopatek parní turbíny 

  Chromý, Marek
  Bakalářská práce je zaměřena na řešení problematiky optimalizace obrábění oběžných lopatek parní turbíny. Hlavním cílem je vyhodnocení cenových nákla-dů břitových destiček hrubovacího nástroje ve vztahu na použitou řeznou ...
 • Optimalizace procesu obrábění tělesa CP4 

  Caha, Lukáš
  Cílem práce na téma „Optimalizace procesu obrábění tělesa CP4“, je analyzo-vat současný stav procesu obrábění na výrobní lince těles CP4 ve společnosti Bosch Diesel, s.r.o, Jihlava. V bakalářské práci budou dále navržena ...
 • Ostření a výroba standardních nástrojů na CNC brusce Walter 

  Martinek, Petr
  Bakalářská práce představuje moderní pětiosý CNC stroj HELITRNIC POWER od firmy Walter Maschinenbau GmbH, který je určený pro přeostření a výrobu rotačních, řezných nástrojů. V projektu jsou uvedeny nejčastěji používané ...
 • Palivové články 

  Ralbovský, Peter
  Tato bakalářská práce se zabývá technologii palivových článků, jejich principem a rozdělením. Také je zde uveden postup pro získání vodíku ze zemního plynu jako paliva. Dále jsou zde uvedeny výhody a nevýhody palivových ...
 • Paralelní kinematické struktury výrobních strojů 

  Cvejn, Jiří
  Cílem této bakalářské práce je zmapování současné situace výrobních strojů s paralelní kinematikou. Dále popisuje a srovnává hlavní představitele tohoto technického odvětví. Důraz byl kladen na jejich historický vývoj, ...
 • Parametry pracovního prostředí a jejich měření 

  Havlíček, Vojtěch
  Tato bakalářská práce se zabývá parametry pracovního prostředí a jejich měřením. Pracovnímu prostředí se v dnešní době věnuje velká pozornost, protože výrazně ovlivňuje pohodu a výkony člověka. Jeho vhodnou optimalizací ...
 • Pásový dopravník pro dopravu potravinářského zrna 

  Nepovím, Ondřej
  Cílem této bakalářské práce je provést konstrukční řešení šikmého pásového dopravníku pro dopravu potravinářského zrna s dopravním výkonem 95 000 kg.h-1, osovou vzdáleností přesypů 28 metrů a výškovým rozdílem 7 metrů. ...
 • Pásový šikmý dopravník kameniva 

  Švásta, Petr
  Cílem bakalářské práce je návrh šikmého pásového dopravníku pro přepravu kameniva o zrnitosti do 150 mm. Funkční výpočet je zhotoven podle normy ČSN ISO 5048 Pásové dopravníky s nosnými válečky. Zpráva obsahuje stručný ...
 • Pásový šikmý dopravník pro dopravu drceného vápence 

  Halámka, Tomáš
  Cílem této bakalářské práce je provést návrh šikmého pásového dopravníku pro dopravu drceného vápence. Práce obsahuje konstrukční řešení jednotlivých uzlů, popis použitých komponent, funkční výpočet dopravníku, návrh pohonu ...
 • Pevnostní a materiálová analýza horolezeckých karabin ze slitin hliníku 

  Handrk, Jiří
  Tato práce se zabývá pevnostními charakteristikami horolezeckých karabin, a to jak celku tak i zkušebních vzorků. Dále vyhodnocuje typ povrchové vrstvy. Pomocí získaných mechanických vlastností a zjištěného chemického ...
 • Pevnostní návrh příhradové prutové konstrukce 

  Rašovská, Hana
  Bakalářská práce se zabývá pevnostní, napjatostní a deformační analýzou rovinné příhradové konstrukce. Cílem práce je výpočet velikosti osových sil pro dvě uložení soustavy s následným návrhem geometrie průřezu. Uvažována ...
 • Píst čtyřdobého zážehového motoru 

  Coufal, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem pístu konkrétního čtyřdobého zážehového motoru, který je použit ve vozech Honda CRX 1,6 16v. Je zaměřena na hlavní rozměry pístu, pro které je proveden kontrolní pevnostní výpočet. ...
 • Pneumatický manipulátor pro odběr keramických desek 

  Richter, Filip
  Cílem bakalářské práce je návrh konstrukce pneumatického manipulátoru na odběr keramických dlaždic z pracovního prostoru lisu. První část se věnuje rozdělení manipulátorů z hlediska principu pohonu, využití manipulátorů v ...
 • Pneumatiky a dynamika vozidel 

  Kusyn, Petr
  Cílem této bakalářské práce je především seznámení se s vlivy působícími na dynamiku vozidla a vysvětlení, jak se tyto vlivy promítají do požadavků na konstrukci pneumatik. Další části jsou věnovány samotné konstrukci a ...
 • Podvozky závodních automobilů 

  Macháček, Tomáš
  Cílem této bakalářské práce je analýza současných konceptů podvozků závodních okruhových aut. V první části práce je zpracován historický vývoj, charakteristika kol a pneumatik s reprezentací dobře známých produktů. V druhé ...