Now showing items 282-301 of 579

 • Palivové články 

  Ralbovský, Peter
  Tato bakalářská práce se zabývá technologii palivových článků, jejich principem a rozdělením. Také je zde uveden postup pro získání vodíku ze zemního plynu jako paliva. Dále jsou zde uvedeny výhody a nevýhody palivových ...
 • Paralelní kinematické struktury výrobních strojů 

  Cvejn, Jiří
  Cílem této bakalářské práce je zmapování současné situace výrobních strojů s paralelní kinematikou. Dále popisuje a srovnává hlavní představitele tohoto technického odvětví. Důraz byl kladen na jejich historický vývoj, ...
 • Parametry pracovního prostředí a jejich měření 

  Havlíček, Vojtěch
  Tato bakalářská práce se zabývá parametry pracovního prostředí a jejich měřením. Pracovnímu prostředí se v dnešní době věnuje velká pozornost, protože výrazně ovlivňuje pohodu a výkony člověka. Jeho vhodnou optimalizací ...
 • Pásový dopravník pro dopravu potravinářského zrna 

  Nepovím, Ondřej
  Cílem této bakalářské práce je provést konstrukční řešení šikmého pásového dopravníku pro dopravu potravinářského zrna s dopravním výkonem 95 000 kg.h-1, osovou vzdáleností přesypů 28 metrů a výškovým rozdílem 7 metrů. ...
 • Pásový šikmý dopravník kameniva 

  Švásta, Petr
  Cílem bakalářské práce je návrh šikmého pásového dopravníku pro přepravu kameniva o zrnitosti do 150 mm. Funkční výpočet je zhotoven podle normy ČSN ISO 5048 Pásové dopravníky s nosnými válečky. Zpráva obsahuje stručný ...
 • Pásový šikmý dopravník pro dopravu drceného vápence 

  Halámka, Tomáš
  Cílem této bakalářské práce je provést návrh šikmého pásového dopravníku pro dopravu drceného vápence. Práce obsahuje konstrukční řešení jednotlivých uzlů, popis použitých komponent, funkční výpočet dopravníku, návrh pohonu ...
 • Pevnostní a materiálová analýza horolezeckých karabin ze slitin hliníku 

  Handrk, Jiří
  Tato práce se zabývá pevnostními charakteristikami horolezeckých karabin, a to jak celku tak i zkušebních vzorků. Dále vyhodnocuje typ povrchové vrstvy. Pomocí získaných mechanických vlastností a zjištěného chemického ...
 • Pevnostní návrh příhradové prutové konstrukce 

  Rašovská, Hana
  Bakalářská práce se zabývá pevnostní, napjatostní a deformační analýzou rovinné příhradové konstrukce. Cílem práce je výpočet velikosti osových sil pro dvě uložení soustavy s následným návrhem geometrie průřezu. Uvažována ...
 • Píst čtyřdobého zážehového motoru 

  Coufal, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem pístu konkrétního čtyřdobého zážehového motoru, který je použit ve vozech Honda CRX 1,6 16v. Je zaměřena na hlavní rozměry pístu, pro které je proveden kontrolní pevnostní výpočet. ...
 • Pneumatický manipulátor pro odběr keramických desek 

  Richter, Filip
  Cílem bakalářské práce je návrh konstrukce pneumatického manipulátoru na odběr keramických dlaždic z pracovního prostoru lisu. První část se věnuje rozdělení manipulátorů z hlediska principu pohonu, využití manipulátorů v ...
 • Pneumatiky a dynamika vozidel 

  Kusyn, Petr
  Cílem této bakalářské práce je především seznámení se s vlivy působícími na dynamiku vozidla a vysvětlení, jak se tyto vlivy promítají do požadavků na konstrukci pneumatik. Další části jsou věnovány samotné konstrukci a ...
 • Podvozky závodních automobilů 

  Macháček, Tomáš
  Cílem této bakalářské práce je analýza současných konceptů podvozků závodních okruhových aut. V první části práce je zpracován historický vývoj, charakteristika kol a pneumatik s reprezentací dobře známých produktů. V druhé ...
 • Podvozky závodních motocyklů 

  Kudr, Jan
  Tato práce se zabývá motocyklovými podvozky jako celku i jejich jednotlivým komponentům se zaměřením na závodní odvětví. Je zde probrána problematika geometrie podvozku a její vlivy na jízdní vlastnosti. S geometrií podvozku ...
 • Poháněná válečková dráha strojní pily 

  Kalouda, Jiří
  Tato práce se zabývá návrhem horizotální poháněné válečkové dráhy strojní pily, určením základních parametrů, výpočtem funkčních částí a návrhem vlastního pohonu. Další část se zabývá návrhem dopravních válečků a pevnostním ...
 • Pohonné jednotky automobilů BMW 

  Guláš, Tomáš
  Bakalárska práca sa zaoberá pohonnými jednotkami mníchovskej automobilky BMW. Hodnotí ich historický vývoj, zameriava sa na zaujímavé inovatívne riešenia v danej oblasti, charakterizuje súčasný stav a úspech BMW na svetovom ...
 • Pojezdové a zvedací zařízení 

  Husák, Adam
  Tato bakalářská práce je zaměřena na pojezdová a zvedací zařízení určená pro přepravu vrtulníků BELL mezi letištní plochou a hangárem. První část je věnována přehledu a zhodnocení významných výrobců podobných zařízení. ...
 • Pojezdový mechanismus jeřábové kočky 

  Trlica, Marek
  Bakalářská práce se zabývá návrhem pojezdového mechanismu jeřábové kočky s maximální nosností 12,5 tun. Práce obsahuje výpočet výkonu hnacího elektromotoru, pojezdových kol, hřídelí, ložisek. Součástí práce je výkres sestavy ...
 • Pokročilé asistenční systémy řidiče 

  Blažek, Jakub
  Tato práce popisuje na základě rešerše současné asistenční systémy řidiče. V první části jsou rozebrány snímače asistenčních systémů. V druhé části jsou podrobně popsány asistenční systémy včetně zmínky o jejich vlivu na ...
 • Pokročilé koncepce výcvikových kluzáků 

  Šponer, Jan
  Práce nabízí náhled v jakých režimech letu nejčastěji létá výcvikový kluzák a jaké jsou na něj kladeny nároky. Ty závisejí na požadavcích výcvikové osnovy, aeroklubů, instruktorů a samotných žáků. Naleznete zde výběr ...
 • Polymerní biokompatibilní materiály 

  Matlák, Jiří
  Bakalářská práce je zaměřena na vybrané polymerní biokompatibilními materiály. V úvodu práce je nastíněna problematika biokompatibilních materiálů a objasněny základní pojmy. Dále je rozebíráno chemické složení, výsledné ...