Now showing items 339-358 of 579

 • Racionalizace technologie výroby tělesa 14.037.270 

  Lačňák, Martin
  Bakalářská práce se zabývá racionalizací stávající technologie obrábění tělesa 14.037.270 na pětiosém CNC stroji HERMLE C20U s řídícím programem Heidenhain. Práce je zaměřena na racionalizaci výroby především otvorů dané ...
 • Realizace plastového držáku automobilové navigace 

  Pavlík, Ondřej
  Cílem bakalářské práce je návrh a výroba prototypu plastového držáku automobilové navigace. Rešeršní část obsahuje sběr informací z problematiky držáků externích navigací a popis metody výroby prototypu. Konstrukční část ...
 • Reálný potenciál obnovitelných zdrojů energie v České republice 

  Tofel, Jan
  Cílem předkládané bakalářské práce je představit základní charakteristiky jednotlivých obnovitelných zdrojů energie a posoudit jejich potenciál pro další využití v podmínkách České republiky. Na základě nastudování literárních ...
 • Redesign frézky X-Graph 650 CNC 

  Michele, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá redesignem frézky X-Graph 650 CNC firmy KNUTH Werkzeugmaschinen GmbH. Součástí práce je popis konstrukčního řešení stroje včetně volby materiálů, návrh konstrukce nového stroje dle základních ...
 • Regálový zakladač přepravek 

  Provazník, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a konstrukce regálového zakladače přepravek. Hlavním cílem práce jsou návrhy jednotlivých součástí zakladače, výpočet vybraných součástí mechanizmu a výkresová dokumentace. Tato práce ...
 • Regálový zakladač přepravek 

  Vlachovič, Tomáš
  V této práci je navrženo konstrukční řešení regálového zakladače přepravek. Práce obsahuje veškeré funkční výpočty, kinematiku pohybu, výpočty pohonů, návrh pohonné soustavy s kontrolou a výkresovou dokumentaci.
 • Regenerativní kmitání při soustružení 

  David, Václav
  Regenerativní kmitání při soustružení negativně ovlivňuje řezný proces, životnost nástroje i obrobenou plochu. Chvění je v této práci popsáno matematicky. Uvedeny jsou příčiny jeho vzniku při soustružení a základní metody ...
 • Regulace turbodmychadel 

  Staněk, Lukáš
  Bakalářská práce nastiňuje problematiku použití ovládacích prvků regulace turbodmychadel při vývoji a testování v laboratořích. Stěžejním úkolem je seznámení čtenáře se základními pneumatickými, mechanicko - elektronickými ...
 • Rekonstrukce iontového děla a jeho aplikace pro tvorbu tenkých vrstev a nanostruktur 

  Novák, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá úpravou a experimentálním využitím iontového zařízení, které vytváří a transportuje svazek iontů dusíku o energiích desítek až stovek eV. V kombinaci s galliovou efúzní celou toto zařízení slouží ...
 • Rekonstrukce osobního automobilu 

  Kacálek, Jaroslav
  V úvodu práce jsou stručně vystiženy základní informace o rekonstruovaném voze, důvody zakoupení a rekonstrukce tohoto vozu. V prvé kapitole jsou důvody rekonstrukce související se stavem vozidla popsány blíže. V následujících ...
 • Rekuperace energie při brzdění a rozjezdu vozidel 

  Vodák, Martin
  Cílem této práce bylo vytvořit literární rešerši v oblasti rekuperace kinetické energie při brzdění a následném rozjezdu vozidel. První část je věnována rozdělení a vhodnost použití metod rekuperace energie. Druhá část ...
 • Rešerše nástrojových upínacích rozhraní frézovacích strojů 

  Mank, Slavomír
  Táto práca sa zaoberá spôsobmi upínania nástrojov vo frézovacích strojoch. Je v nej obsiahnuté základné rozdelenie nástrojových upínačov a sú v nej popísané možné spôsoby upínania nástrojových upínačov vo vretene obrábacieho ...
 • Rešeršní studie: HALT testy 

  Chrenko, Peter
  Cieľom tejto bakalárskej práce je vypracovanie rešerše o HALT testoch. Prvá časť práce sa bola zameraná na objasnenie problematiky HALT testov a zariadení potrebných na ich prevedenie. Druhú časť práce som venoval návrhu ...
 • Rohové frézování korozivzdorných ocelí 

  Holeček, Václav
  Bakalářská práce je zaměřena na rohové frézování korozivzdorné oceli. V první části se práce věnuje obecné teorii frézování včetně rohového frézování s rozdělením frézovacích nástrojů. Dále jsou popsány korozivzdorné oceli ...
 • Role černého uhlí v podmínkách energetiky ČR 

  Kolarčík, Vojtěch
  Tato bakalářská práce popisuje úlohu uhlí (především černého) na energetiku České republiky. Věnuje se současnému stavu zásob ve světě i u nás. Dále hodnotí nynější stav energetiky. Podrobně rozebírá elektrárnu Dětmarovice. ...
 • Rotační upínací elementy nástrojů jako příslušenství obráběcích strojů 

  Komárek, Miroslav
  Tematika se zabývá zpřehledněním rotačních upínacích elementů i s ohledem na jejich časový vývoj. Ukazuje možnosti upínání rotačních nástrojů od základních univerzálních strojů, po modernější obráběcí operace. V praktické ...
 • Rotační upínací prvky nářadí využívané u obráběcích strojů 

  Plíšek, Tomáš
  Studie je zaměřena na orientaci v rozsáhlé nabídce upínacích nástrojů od zahraničních i tuzemských firem a jejich použití. Uvedení konkrétních sestav pro dané operace a stroj. Zhodnocení mezi jednotlivými sestavami nástrojů ...
 • Ruční programovaní CNC strojů 

  Stránský, Michal
  Téma bakalářské práce je zaměřeno na ruční programování CNC strojů. Práce je rozdělena do čtyř částí. První část je zaměřena na téma historie a úvod do programování CNC strojů. Druhá část se zabývá ručním programováním CNC ...
 • Řešení CNC technologie zadané součásti pro řídicí systém Sinumerik 

  Forbelský, Jiří
  Práce se zabývá kompletní výrobou tvarové hřídele. Technologický postup výroby je navržen ve dvou variantách. Školní varianta využívá nářadí, materiál a CNC soustruh školní dílny. Doložení správnosti navrženého technologického ...
 • Řešení technologie součásti "čelist laparoskopického nástroje" na CNC stroji 

  Pospíchal, Oldřich
  Bakalářská práce předkládající návrh výroby součásti laparoskopického nástroje třískovým obráběním na CNC stroji. Na základě posouzení součásti z konstrukčního, technologického a materiálového hlediska, je vypracován ...