Now showing items 367-386 of 579

 • Sací systémy spalovacích motorů 

  Hadrava, Martin
  Bakalářská práce je zaměřena na sací systémy spalovacích motorů. Důraz je kladen hlavně na konstrukci a jednotlivé části sacích systémů. Část práce je také věnována různým druhům přeplňování motorů. Na závěr jsou jednotlivé ...
 • Sací trakty čtyřdobých nepřeplňovaných motorů 

  Plašil, Petr
  Cílem této bakalářské práce je rešerže sacích traktů čtyřdobých nepřeplňovaných motorů od historie až po současnost. V práci jsou uvedeny jednotlivé části sacího traktu od čističů vzduchu, přes systémy tvoření směsi po ...
 • Sestavení CNC technologie součásti v podmínkách menší strojírenské firmy 

  Černý, Radek
  Rozbor výroby vrchního dílu kovací zápustky. Teorie CNC obrábění a frézování. Představení strojního a softwarového vybavení firmy. Popis obráběcího stroje TRIMILL SPEED 1110 a jeho příslušenství. Seznámení s programováním ...
 • Sestavení technologie součásti "konzola" v podmínkách malé firmy 

  Štegnerová, Kateřina
  Tato práce se zabývá řešením technologie výroby součásti „konzola“, posouzením její technologičnosti, funkčnosti a navržením optimalizací. Polotovar, stroje, nástroje a měřidla pro jednotlivé operace jsou voleny dle podmínek ...
 • Simulační modelování paralelního mechanismu typu RPR 

  Hvížďala, Jan
  Tato práce se zabývá simulačním modelováním paralelního mechanismu typu RPR. V práci je popsána metodika tvorby simulačního modelu. Pro úspěšné vypracování bylo nutné sestrojit kinematický a dynamický model mechanismu v ...
 • Simulační modelování piezo-generátoru 

  Procházka, Josef
  Tato práce se zabývá simulačním modelováním a analýzou piezoelektrického tlačítkového generátoru energie. Model tohoto generátoru byl vytvořen v prostředí ANSYS. Součástí této práce je i stručné seznámení s piezo problematikou.
 • Simulační modelování tlumiče 

  Kukačka, Radek
  Bakalářská práce se zabývá přehledem různých konstrukčních řešení tlumičů osobních automobilů. Součástí práce je zjednodušený simulační model pasivního tlumiče a jeho optimalizace pro daný pracovní cyklus. V přehledu jsou ...
 • Sledování stability procesu popsaného atributivní i spojitou veličinou 

  Blachut, Vít
  V první části bakalářské práce je vysvětlena podstata testování statistických hypotéz. Konkrétně je zde detailně vysvětlen test nezávislosti při diskrétním rozdělení a jeho možná aplikace na reálných datech. Druhá část je ...
 • Slinuté karbidy 

  Vik, Michal
  Cílem této práce je přinést nové poznatky týkajících se slinutých karbidů, jejich výroby, vlastností a povlakování. V neposlední řadě má tato práce analyzovat nejnovější nabídku materiálů ze slinutých karbidů u vybraných ...
 • Snížení hluku počítače záměnou vzduchového chlazení za chlazení kapalinové 

  Daněk, Petr
  Předložená bakalářská práce se zabývá možnostmi snížení hluku počítačů se zaměřením na náhradu chlazení PC komponent pomocí ventilátorů za chlazení kapalinové. Kromě toho se práce zabývá možnostmi redukce hluku na základě ...
 • Sodíkový parogenerátor pro experimentální stend 

  Janíček, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem experimentálního parogenerátoru vyhřívaného tekutým sodíkem. V prvních kapitolách jsou popsána mnohá hlediska, která by měla být zohledněna při návrhu tohoto typu parogenerátoru. ...
 • Software pro simulaci řídicích algoritmů s generováním C-kódu pro mikrokontrolér 

  Fiala, Martin
  Tato práce se zabývá simulací průběhu signálu v zadané jednoduché struktuře s jedním regulátorem, řízenou soustavou a zpětnou vazbou pomocí open-source programovacího jazyka Python. V další části je rozebíráno generování ...
 • Solární vytápění 

  Kárl, Jiří
  Tato práce seznamuje se základními částmi solárních systémů a ukazuje na příkladu reálného rodinného domu, jak vypočítat návratnost investic vložených do solárního systému na rodinném domě.
 • Současné možnosti a trendy pro programování průmyslových robotů 

  Hlavatý, Michal
  Bakalářská práce je zaměřená na popis aktuálních programovacích metod průmyslových robotů. Porovnává hlavní typy metod a seznamuje s novými trendy v programování robotů jako jsou silomomentové řízení, či spolupráce mezi ...
 • Současné možnosti a trendy pro svařování průmyslovými roboty 

  Petlach, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá problematikou svařování průmyslovými roboty. Popisuje jednotlivé technologie svařování (obloukové, laserové, odporové). Dále se věnuje šestiosým svařovacím robotům, svařovacím pracovištím a ...
 • Současné trendy ve výrobě trvalých modelů 

  Procházka, Michal
  Tato práce se zabývá podrobnějším popisem různých metod pro výrobu trvalých modelů, které jsou použity pro zhotovení netrvalých forem. Podle druhu materiálů jsou modely rozděleny na dřevěné, kovové, plastové a modely ...
 • Současné trendy ve zvyšování výkonu vznětových a zážehových motorů 

  Svoboda, Radim
  Tato bakalářská práce obsahuje historii a způsoby přeplňování vznětových a zážehových motorů. V kapitolách jsou stručně rozepsány výhody a nevýhody vybraných metod, konstrukční řešení a nejčastější použití v praxi. Poslední ...
 • Soustavy nepřímého řízení letadel 

  Kalný, Jan
  Bakalářská práce se zabývá popisem vybraných prvků v soustavách řízení letadel a jejich začleněním do těchto soustav. Uvedeny jsou rovněž požadavky předpisů na spolehlivost soustav řízení. Dále je práce zaměřena na současné ...
 • Soustavy řízení vrtulníků 

  Pukl, Marek
  Cílem této bakalářské práce je vytvoření rešerše zkoumající situaci v oblasti soustav řízení vrtulníku. První část se týká cyklického a kolektivního řízení. Druhá část zahrnuje směrové řízení a kompenzaci točivého momentu. ...
 • Soustružnické stroje se svislou osou rotace 

  Mrázek, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá rešerší,popisem a roztříděním soustružnických strojů se svislou osu rotace. Celý obsah je uspořádán do několika kapitol. Úvodem je zkráceně popsána historie a podstata soustružení. Navazující ...